نام استان

1365

1375

1385

كل كشور........................................

49445010

60055488

70472846

آذربايجان شرقي  ......................................

3077882

3325540

3603456

آذربايجان غربي  ......................................

1971677

2496320

2873459

اردبيل  ..................................................

1036202

1168011

1225348

اصفهان  ................................................

3294916

3923255

4559256

ايلام  ....................................................

382091

487886

545787

بوشهر  ..................................................

612183

743675

886267

تهران  ...................................................

8095174

10343965

13413348

چهارمحال و بختياري  ................................

631179

761168

857910

خراسان جنوبي  ........................................

558866

535481

636420

خراسان رضوي  .....................................

4086182

4719902

5593079

خراسان شمالي  ........................................

587328

732646

811572

خوزستان  ...............................................

2681978

3746772

4274979

زنجان  ..................................................

782988

900890

964601

سمنان  ..................................................

417035

501447

589742

سيستان و بلوچستان  ..................................

1197059

1722579

2405742

فارس  ...................................................

3193769

3817036

4336878

قزوين  ..................................................

805562

968257

1143200

قم  .......................................................

616963

853044

1040681

كردستان  ...............................................

1078415

1346383

1438543

كرمان  ..................................................

1622958

2004328

2652413

كرمانشاه  ...............................................

1462965

1778596

1879385

كهگيلويه و بويراحمد  .................................

411828

544356

634299

گلستان  ..................................................

1145033

1426288

1617087

گيلان  ...................................................

2081037

2241896

2404861

لرستان  .................................................

1367029

1584434

1716527

مازندران  ...............................................

2274313

2602008

2920657

مركزي  .................................................

1082109

1228812

1349590

هرمزگان  ...............................................

762206

1062155

1403674

همدان  ..................................................

1505826

1677957

1703267

يزد  ......................................................

622257

810401

990818

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390 و ساعت 22:56 |

درس دوازدهم

1-درعبارات زيرجاي خالي راباكلمات مناسب پركنيد.(2بار) (هرمورد25/0)

الف) مهم ترين عامل توسعه حومه نشيني ................ است(توسعه وسايل حمل ونقل)

ب) مصالح ساختماني در...........ازموادارزان قيمت چون چوب.فلز.وضايعات ساختماني مي باشند.

زاغه ها

2- اصطلاحات زيرراتعريف كنيد(هرمورد5/0)

الف)حومه(به بخش هاي پيراموني شهرحومه گفته مي شود)

ب)مادرشهر(متوپل)(شهراصلي يك كشورياناحيه است كه معمولابرسايرسكونتگاههابرتري دارد)(2بار)

ج)شهرنشيني(افزايش نسبت جمعيت شهرهاوشهركهاي يك ناحيه به روستاهاي آن)يا(افزايش جمعيت شهرنشينان نسبي به روستانشينان دريك ناحيه ياكشور)2بار

د)شهرگريزي(مهاجرت ياحركت جمعيت ازشهرهاي بزرگ به مكان هاي كوچك ترياروستاهاومزارع)4بار

3- نقش عمده هريك ازشهرهاي زيررابنويسيد(3بار) (هرمورد25/0)

الف)كمبريج(دانشگاهي)   ب)فلورانس(موزه اي .هنري)(موزه شهر)  ج)هنك كنگ(بندري)(بازرگاني) 

د)قم(مذهبي)   و) مسجدسليمان(معدني) ر) كيش(بازرگاني)  ز) سرعين(توريستي) )ژوهانسبورگ(معدني)   خ)قشم(بازرگاني چ)نيس(توريستي) ع)بركلي(دانشگاهي)  غ)بنارس(مذهبي) ف)ونيز(موزه اي وهنري)

ق)سن موريتز(توريستي) ث)لورد(مذهبي) ص)منچستر(صنعتي) ض)مسكو(اداري سياسي) پ)نيس(توريستي)

4-علل اصلي رشد سريع شهرنشيني دركشورهاي درحال توسعه رابنويسيد(3بار) (هرمورد25/0)

دراين كشورهاعلت اصلي علاوه بررشدطبيعي جمعيت شهري.عامل مهاجرت زيادازروستاهابه شهرهابوده است.باتوسعه صنعتي كارخانه هابه نيروي كارنيازپيداكردند.وروستائيان براي دريافت دستمزدبيشتر يا درآمدوتسهيلات بهتربه شهرهامهاجرت نمودند

5- باتوجه به ويژگي هاي بخش مركزي تجارت شهر C.B.D ستون هاي خالي جدول راكامل كنيد

 

 

 

 

 


بالا-زیاد-کم-کم

6- روي نمودارمقابل جاي خالي راباكلمات مناسب پركنيد (هرمورد25/0)                     

 فاصله ازمركزشهر   كم(1)                              مركزشهر    زياد(2)

7- چه رابطه اي بين قيمت زمين وفاصله ازمركزشهروجوددارد؟(5/0)

بادورشدن ازمركزشهرقيمت زمين افزايش مي يابد

8- انواع حومه هاي شهري رانام ببريد؟(2بار) (هرمورد25/0)

حومه هاي خوابگاهي.صنعتي.فقيرنشين. ثروتمندنشين . داخلي.خارجي

9- درچه شرايطي درشهرهاي معدني پديده ي مهاجرفرستي شكل مي گيرد؟(5/0)

اگردرشهرهاي معدني صنايع تبديلي ايجادنشوددراين صورت ممكن است شهربه محل سكونت بازنشستگان تبديل شود  

10- موزه شهربه چه شهرهايي گفته مي شود.باذكريك مثال؟(2بار)(5/0)

به شهرهايي كه به دليل داشتن آثار تاريخي ومعماري متعددخوددر حكم موزه انداصفهان.ونيز

11- عوامل موثردرتوسعه حومه نشيني رابنويسيد؟(5/0)بهبودوسايل حمل ونقل .آلودگي محيط شهرها

12- دركدام قاره بيشترين متروپل هاومگالاپليس هاوجوددارد؟(25/0)آسيا

13-كدام عامل باتوجه به موقعيت شهرهابيشترين اثررابرتوسعه آنهادارد؟(5/0)

عامل ارتباطي. راه ها.حمل ونقل

14-درچه مواردي حومه نشين هابه شهرهاوابسته اند؟(هرمورد25/0)اشتغال.مصرف كالا.خدمات
+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390 و ساعت 21:34 |

درس يازدهم

1- درعبارات زيرجاي خالي راباكلمات مناسب پركنيد.(2بار) (هرمورد25/0)

الف) متداولترين ملاك تشخيص تفاوت شهرازروستا ....... است(عامل جمعيت)3بار

ب) به روستاهايي كه درآن خانه هادرطول يك روداستقراريافته اندروستاهاي ........مي گويند(خطي)

ج)به روستاهايي كه درآن مركزروستايك مكان عمومي است روستاهاي ......... مي گويند(ميدانگاهي)

د) مهمترين نابرابري بين شهروروستانابرابري .......... است.نابرابري اقتصادي  

ه)روستاهايي كه به صورت رديفي درطول يك محورشكل گرفته اندبه .......... معروفند.روستاهاي خطي

ر)مكان واقعي وهسته اوليه يك شهرياروستارا..........مي گويند.مقريامكان

ز)به مجموعه اي ازروشهاي كاربردماشين آلات كشاورزي.انتخاب گونه هاي پربازده.استفاده از كودهاوبهبود روش هاي آبياري ......گفته مي شود.انقلاب سبز

2- استقرارخانه هاي روستايي درروستاهاي متمركز،متفرق ،ميدانگاهي چگونه است؟(هرمورد25/0) درروستاهاي متمركزخانه هاي روستايي نزديك به هم ومزارع ازخانه هادورهستند- درروستاهاي متفرق خانه هاي روستايي درميان مزارع قرارگرفته اند- درروستاهاي ميدانگاهي خانه هاي روستايي گرداگرد مراكزاشتراكي چون ميدان يا مسجد قرار مي گيرند

3-باتوجه به تصويرزيرفرم هريك ازروستاهارابنويسيد(75/0)

1-(ميدانگاهي)                          2-(خطي(رديفي)                           3-(متفرق ياپراكنده

 

4- انقلاب سبزراتعريف كنيد(به مجموعه اي ازكدام كاربردهااطلاق مي شود)(3بار) 1 .به مجموعه اي ازروش هاي كاربردماشين آلات كشاورزي.انتخاب گونه هاي پربازده.استفاده ازكودهاو بهبودروشهاي آبياري اطلاق مي شود

5- مهمترين اجزاي يك سكونتگاه روستايي رانام ببريد.(6بار) (هرمورد25/0)

 الف: خانه ها   ب: مزارع-مراتع و باغها           ج: مكانهاي عمومي و ميدانها        د: شبكه هاي معابر و راهها

6- مقر(مكان)يك شهرچه فرقي باموقعيت آن دارد؟پاسخ راتوضيح دهيد. 1

 مقر(مكان)يك شهرهسته اوليه آن است كه شهرابتدادرآنجا شكل مي گيرند.موقعيت يك شهريعني ارتباط آن بامحيط پيرامون اعم از پديده هاي طبيعي(رودخانه ها،تپه ها،كوهها) و پديده هاي انساني (جاده ها،شهرها،روستاهاي مجاور)

7- روستاهاي خطي چه نوع روستاهايي هستند؟(5/0)

دراين گونه روستاهاخانه هابصورت رديفي درطول يك محور (جاده.رود.و..) استقراريافته اند

8- منظور ازمقريامكان يك شهرياروستاچيست؟(2بار)(5/0)

به مكان واقعي وهسته اوليه كه شهرياروستادر آنجا شكل مي گيرندمقريامكان گويند

9- منظورازتوسعه روستايي چيست؟(5/0)

برنامه ريزي توسعه روستايي برنامه اي است كه به منظوربهبود زندگي اقتصادي واجتماعي روستائيان طراحي مي شود

10- هريك از ويژگيهاي زير به كدام نوع سكونتگاه (شهرياروستا)مربوط است؟ (هرمورد25/0)                                                                                                   

الف-چشم اندازهاي طبيعي وسعت زيادي دارد( روستا   ) 

  ب-تعاون وهمكاري بيشتر است(  روستا   )

ج-75 درصدجمعيت فعال به فعاليتهاي غيركشاورزي جذب شده اند(شهر   )

  د-نوگرايي وتغييرات اجتماعي بيشتراست(  شهر     )

ر)خدمات وتسهيلات محدودتراست (  روستا     )

ز)كاربري زمين پرتراكم ترومتنوع تراست (   شهر      )

11-سه موردازنابرابري هاي فرهنگي واجتماعي ميان شهروروستادركشورهاي درحال توسعه را بنويسيد (2بار). (هرمورد25/0)روستائيان نسبت به شهرنشينان ازنظرآموزشي امكانات كم تري برخوردار ندودستيابي آن هابه سطوح بالاترعلمي كم ترامكان پذيراست. امكان دسترسي به آب آشاميدني سالم درروستاها كمتراست.بهداشت و خدمات پزشكي درشهرهاگسترده تروبيشتراست.راه هاي ارتباطي درروستا كم تر است.ميزان مرگ وميرنوزادان درروستا ها بيشتر ازشهرهاست

12-يك مكان مناسب براي ايجادسكونتگاه بايدداراي چه ويژگي هايي باشد؟(3بار) (هرمورد25/0) ساختارزمين شناسي مناسب. خاك هاي زهكشي شده وشيب قابل قبول براي ساخت وساز:منابع آب.خاك حاصلخيز.موقعيت دفاعي خوب. ذخايرغذايي

13-دوشكل اصلي سكونتگاه هاي روستايي كدامند؟(هرمورد25/0)متمركزيامجتمع.متفرق ياپراكنده

14-ويژگي روستاهاي خطي چيست؟(5/0)

 روستاهاخانه هابصورت رديفي درطول يك محور(جاده.رود.و..) استقرار يافته اند

15-درمقابل جملات زيركلمات صحيح ياغلط يگذاريد. (هرمورد25/0)

الف-متداولترين ملاك تشخيص سكونت گاههاي شهري ازروستايي عامل جمعيت است.صحيح

ب-روستاهاي خطي درحاشيه ي صحراي افريقاوجنگل هاي آمازون فراوانند.غلط

ج-يكي ازمهم ترين عوامل مهاجرت ازروستابه شهر.عامل اقتصادي است.صحيح

16- موقعيت جغرافيايي يك شهر نسبت به چه عواملي تعيين مي شود؟(هرمورد25/0)

ناهمواريهاي اطراف. راههاي ارتباطي. مواداوليه.منابع انرژي.نيروي انساني

17- ملاكهاي تشخيص شهر از روستا را نام ببريد؟(4 مورد)(3بار). (هرمورد25/0)

 (ملاك جمعيتي خدمات وتسهيلات-كاربري زمين ملاك اقتصادي ملاك فرهنگي واجتماعي)

18- دلايل عدم موفقيت اصلاحات ارضي در ايران را بنويسيد؟(هرمورد25/0)

به سبب عدم حمايت دولت از كشاورزان-تقسيم نادرست زمين-توجه به بخش صنعت مونتاژوابسته به خارج)

19- روستاهاي ميدانگاهي درچه مناطقي ازكره زمين مشاهده مي شوند؟(هرمورد25/0)

حاشيه صحراي بزرك افريقا.جنگل هاي آمازون

20-برنامه ريزي توسعه روستايي به چه منظوري طراحي مي شود؟(2بار)(5/0)

به منظوربهبودزندگي اقتصادي و اجتماعي روستانشينان
+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390 و ساعت 21:32 |

سوالات صحیح وغلط درس سیزدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-گسترش ایران درعرض های جغرافیایی باعث ایجادآب وهوای متنوع،سواحل طولانی،انواع ناهمواری،محیط های گوناگون باجاذبه های طبیعی برای ایران شده است

 گسترش ایران درطول های جغرافیایی باعث ایجادآب وهوای متنوع،سواحل طولانی،انواع ناهمواری،محیط های گوناگون باجاذبه های طبیعی برای ایران شده است

2-سواحل دریای خزراز مهمترین قطب گردشگری ایران است که هرساله مشتاقان بسیاری رابرای گذران اوقات فراغت به سوی خودجلب می کند

سواحل خلیج فارس از مهمترین قطب گردشگری ایران است که هرساله مشتاقان بسیاری رابرای گذران اوقات فراغت به سوی خودجلب می کند

3- ماسوله منطقه ای است کوهستانی دراستان گیلان که حدود30آبادی کوچک وبزرگ رادربردارد

کلاردشت منطقه ای است کوهستانی دراستان گیلان که حدود30آبادی کوچک وبزرگ رادربردارد

4- پارک جنگلی سی سنگان درشرق شهرستان نوشهرواقع شده است

پارک ملی سی سنگان درشرق شهرستان نوشهرواقع شده است

5- پارک ملی گلستان ازجاذبه های برجسته طبیعی ایران که بین گنبدکاووس وبجنوردقراردارد

پارک جنگلی گلستان ازجاذبه های برجسته طبیعی ایران که بین گنبدکاووس وبجنوردقراردارد

6- جنگلهای سحرآمیزحراازدیدنی های سواحل بندرعباس که به هنگام مددریاتانیمه به زیرآب می روندودرهنگام جزرسرازآب بیرون می آورند

7- جزیره کیش ازگردشگرپذیرترین جزاریرخلیج فارس درجنوب ایران می باشد

جزیره قشم ازگردشگرپذیرترین جزاریرخلیج فارس درجنوب ایران می باشد

8-منطقه ی دماونددرالبرز ازنواحی عمده ی جذب مسافردرفصل تابستان می باشد

منطقه ی دماونددرزاگرس ازنواحی عمده ی جذب مسافردرفصل تابستان می باشد

9- دامنه های سهندوسبلان درآذربایجان واردبیل ازنواحی عمده ی جذب مسافردرفصل تابستان هستند

دامنه های سهندودماوند درآذربایجان واردبیل ازنواحی عمده ی جذب مسافردرفصل تابستان هستند

10-حوزه های ورزش زمستانی آبعلی ودیزین  درارتفاعات البرزواقع شده اند

حوزه های ورزش زمستانی آبعلی ودیزین  درارتفاعات زاگرس واقع شده اند

11- هجوم مسافران به شهرهای مذهبی درایجاداشتغال وتوسعه ی بازرگانی ساکنان شهرنقش مهمی ایفامی کند

12- درسال های جنگ تحمیلی دراستان های غربی وجنوب غربی کشورگردشگری رکودپیداکرد

درسال های جنگ تحمیلی دراستان های غربی وجنوب شرقی کشورگردشگری رکودپیداکرد

13- مناطق ییلاقی وسرسبزکلاردشت،دریاچه ی ولشت،تالاب انزلی،ماسوله ازدیدنی های کرانه های جنوبی دریای خزرهستند

سوالات کامل کردنی درس سیزدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-مناطق ییلاقی وسرسبز .............. و ................ ،تالاب انزلی،ماسوله ازدیدنی های کرانه های جنوبی دریای خزرهستند

2- آب وهوای معتدل، ................. و ....................... سواحل دریای خزررامحیط مساعدی برای شنا،تفریح واستراحت ساخته است

3-بندرعباس وجزایری چون ............... و ............. بادارابودن بازارهای بزرگ خریدوامکانات قایقرانی مسافران زیادی رابه خودجلب می کند

4- چنگلهای ........... ازدیدنی های سواحل بندرعباس که به هنگام مددریاتانیمه به زیرآب می روندودرهنگام جزرسرازآب بیرون می آورند

5- دامنه های .............. وسبلان درآذربایجان و .............  ازنواحی عمده ی جذب مسافردرفصل تابستان هستند

6- حوزه های ورزش زمستانی آبعلی ودیزین  ، ................ و ..................... درارتفاعات البرزواقع شده اند

7- پارک جنگلی ...............  درشرق شهرستان نوشهرواقع شده است

8-ارتفاعات ............... و .............. درهنگام زمستان که پوشیده ازبرف است حوزه های ورزش زمستانی راتشکیل می دهند

9-کشورهای ............. و ............. ازجمله ی مهم ترین مراکزتوریسم زمستانی اروپاهستند

10-حضرت عبالعظیم حسنی درشهر .............. وشاهچراغ فرزندامام هفتم(ع) درشهر ................. ازمراکزگردشگری مذهبی به شمارمی روند

سوالات برای عبارات زیرجواب مناسب رااانتخاب کنید  درس سیزدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1- مهمترین قطب گردشگری ایران است که هرساله مشتاقان بسیاری رابرای گذران اوقات فراغت به سوی خودجلب می کند(                             )

2-این عامل باعث ایجادآب وهوای متنوع،سواحل طولانی،انواع ناهمواری،محیط های گوناگون باجاذبه های طبیعی برای ایران شده است(                       )

3- منطقه ای است کوهستانی دراستان گیلان که حدود30آبادی کوچک وبزرگ رادربردارد(                           )

4- پارکی جنگلی درشرق شهرستان نوشهرواقع شده است(                           )

5- ازجاذبه های برجسته طبیعی ایران که بین گنبدکاووس وبجنوردقراردارد(                           )

6- ازدیدنی های سواحل بندرعباس که به هنگام مددریاتانیمه به زیرآب می روندودرهنگام جزرسرازآب بیرون می آورند(                           )

7-این جزیره ازگردشگرپذیرترین جزایرخلیج فارس درجنوب ایران می باشد(                               )

سوالات چهارگزینه ای درس سیزدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1 ) کدام مورد از حوزه های مهم ورزش زمستانی ایران است؟

الف) ارتفاعات البرز و زاگرس       ب) دامنه های سبلان و سهند        ج) سواحل خلیج فارس و عمان       د) منطقه دماوند در البرز

2 ) پارک جنگلی سی سنگان در نزدیکی کدام شهر قرار دارد؟

الف) گرگان                              ب) آستارا                            ج) نوشهر                                  د) چالوس

3 ) جهانگرد پذیرترین ناحیه در سواحل جنوبی ایران در سالهای اخیر کجاست؟

الف) جزیره هرمز                    ب) جزیره کیش                             ج) بندر چابهار                             د) بندر بوشهر

4 ) در استان فارس کدام بناهای باستانی قرار دارد؟

الف) نقش رستم ، خرابه های استخر        ب) بیستون ، دروازه قرآن      ج) میدان نقش جهان ، شاهچراغ      د)بازار وکیل ، بیستون

5 ) این شهر کوهستانی در استان گیلان نمونه یک شهر پلکانی است؟

الف) کلاردشت                       ب) ماسوله                                  ج) لاهیجان                                         د) تنکابن

6 ) کدامیک تقسیم بندی جاذبه های گردشگری ایران را نشان می دهد؟

الف) طبیعی ، تاریخی و فرهنگی          ب) کوهستانی و جلگه ای            ج) طبیعی و انسانی           د) مذهبی و طبیعی وسیاسی

7 ) کدامیک جزء دیدنیهای سواحل جنوبی دریای مازندران است؟

الف) سرعین ، ماسوله                      ب) تالاب انزلی ، دریاچه ولشت           ج) قشم ، دیزین                  د) شمشک ، دماوند

8 ) مهمترین قطب گردشگری ایران در شمال بین کدام شهرها کشیده شده است؟

الف) گرگان تا گنبد                       ب) آستارا تا چالوس                           ج) گرگان تا بندر انزلی            د) آستارا تا گرگان

9 ) پارک ملی گلستان بین کدام شهرها قرار دارد؟

الف) گنبد کاووس و بجنورد            ب) گرگان و گنبد                            ج) نور و نوشهر                         د) چالوس و آستارا

10 ) کدامیک جزء پارکهای ملی خاورمیانه محسوب می گردد؟

الف) سی سنگان                            ب) نور                                          ج) حرا                                     د) گلستان

11 ) کدام عامل باعث تخریب پوشش گیاهی و فرار جانوران در پارک ملی گلستان شده است؟

الف) روشن نمودن آتش         ب) تجمع زیاد توریست            ج) ریختن زباله و فاضلاب             د) عبور جاده تهران – مشهد

12 ) کدامیک جزء مناطق گذران اوقات فراغت در فصل زمستان است؟

الف) نواحی کوهستانی            ب) سواحل شمالی کشور              ج) سواحل جنوبی کشور              د) دامنه های سبلان و سهند

13 ) کدامیک جزء جاذبه های دیدنی سواحل جنوبی کشور ( بندرعباس ) است؟

الف) جنگلهای حرا                        ب ) سرعین                                  ج) جنگلهای بلوط                        د) توچال

14 ) کدامیک حوزه های مهم ورزش زمستانی در ارتفاعات البرز را نشان می دهد؟

الف) آبعلی ، شمشک ، دیزین         ب) سرعین ، توچال ، تالش           ج) سبلان ، سرعین ، دیزین            د) علم کوه ، سهند ، منجیل

15 ) چرا به آبهای گرم معدنی ، آبهای درمانی نیز می نامند؟

الف) خواص درمانی و بهداشتی       ب) معالجه بیماریهای پوستی     ج) معالجه بیماریهای استخوانی       د) همه موارد درست است.

16 ) مهمترین قطب مذهبی کشورمان کدام شهر است؟

الف) قم                                       ب) شهرری                                  ج) مشهد                                    د) شیراز

17 ) مسجد جامع گوهرشاد و صحن عتیق در کدام شهر قرار دارد؟  

الف) قم                                       ب) شهرری                                  ج) مشهد                                    د) شیراز

18 ) حرم شاهزاده عبدالعظیم و شاهچراغ بترتیب در کدام شهرها قرار دارند؟

الف) قم ومشهد                      ب) شهرری و شیراز                   ج) مشهد و شهرری                         د) شیراز و شهرری

19 ) کدام آثار تاریخی در شهر اصفهان قرار دارد؟

الف) عالی قاپو و کاخ چهلستون        ب) پاسارگاد و تخت جمشید        ج) پل خواجو و تخت سلیمان          د) حمام وکیل و سی وسه پل

20 ) کدام عوامل باعث گردید تا پس از انقلاب جهانگردی در ایران رکود پیدا کند؟

الف) جنگ تحمیلی               ب) تبلیغات استکبار جهانی            ج) ارزشهای انقلاب اسلامی             د) همه موارد درست است.

21 ) بازارهای عمده جهانگردی کشورمان چه کشورهایی می باشد؟

الف) پاکستان ، بحرین ، آذربایجان             ب)امارات ، افغانستان ، آمریکا         ج) چین ، تایلند ، ژاپن      د) هند ، مغولستان ، ترکیه

سوالات کوتاه پاسخ  درس سیزدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت دوم به بعد

1- نواحي عمده جذب مسافردرفصل تابستان دركوههاي آذربايجان والبرز رابنويسيد؟

 دامنه هاي سهندوسبلان درآذربايجان.منطقه ي دماونددرالبرز

2- هريك ازآثارتاريخي:      بازارقيصريه  -  خرابه هاي استخر          ازجاذبه هاي جهانگردي كدام استان است؟ اصفهانفارس                                                     

3- عمارت عالي قاپو- نقش رستم ازجاذبه هاي تاريخي وتوريستي كدام استانهاي كشوراست؟ اصفهان .فارس

4- فعاليت گروهي(4-9)  مهمترين مركزجهانگردي سواحل جنوبي ايران كجاست؟ كيش

5- هريك ازموارد زيرازجاذبه هاي فرهنگي وتاريخي كدام استان است؟   الف – تخت سليمان        ب – مسجدشيخ لطف ا...               فارس – اصفهان                                                    

6- فعاليت گروهي(4-9) حوزه هاي مهم ورزش زمستاني درارتفاعات البرزرانام ببريد؟ آبعلي.شمشك.ديزين.توچال

7- مواردزيردركدام استانهاازمراكزعمده ايرانگردي محسوب مي شود؟  الف:  ميدان نقش جهان   ب:بازاروكيل    

 الف:اصفهان ب:فارس

8-كامل كنيد:            الف:تهران ب:غيرقابل تجديد ج:استان د:منظم وموازي                                                                                                                                                     

الف:اولين قطب صنعتي كشوردراستان ............ قراردارد.    ب:گازطبيعي جزء منابع ............... است.(تجديدشدني-غيرقابل تجديد)

ج:بزرگترين تقسيمات كشوري ............. نام دارد         د:چين خوردگيهاي زاگرس به شكل .............و............. قرارگرفته است

9- هريك ازپديده هاي زيرازجاذبه هاي جهانگردي كدام كدام استان كشورمان مي باشد؟  كاخ چهل ستون    تخت جمشيد       اصفهان.فارس 

10- هريك ازپديده هاي زيرازجاذبه هاي جهانگردي كدام كدام استان كشورمان مي باشد؟  پل خواجو                حمام وكيل       اصفهان.فارس 

11- هريك ازپديده هاي زيرازجاذبه هاي جهانگردي كدام كدام استان كشورمان مي باشد؟  سي ويه پل               پاسارگاد       اصفهان.فارس 

12- هريك ازپديده هاي زيرازجاذبه هاي جهانگردي كدام كدام استان كشورمان مي باشد؟  مسجدشاه              بازاروكيل       اصفهان.فارس 

13-جاذبه هاي ايران گردي به چندگروه تقسيم مي شوند؟دوگروه طيسعي وفرهنگي وتاريخي

14-گسترش ايران درعرض هاي جغرافيايي چه تاثيري درجاذبه هاي طبيعي داشته است؟

موجب شده كه آب وهواي متنوع.سواحل طولاني درشمال وجنوب.انواع ناهمواري هاي كوهستاني جلگه اي بياباني.درياچه هاي بزرگ وكوچك.چشمه هاي آب گرم.غارهاي طبيعي.و... جاذبه هاي طبيعي فراوان براي ايران به وجودبيايد

15-چه عواملي شرايط طبيعي مساعدي رادرناحيه ي خزري براي جذب گردشگر فراهم ساخته است؟

جلگه باريك وممتدازآستاراتاگرگان آب وهواي معتدل.آب دريابااملاح كم وعمق مناسب.اين ناحيه رامحل مساعدي براي شناو تفريح واستراحت ساخته است.درناحيه ي خزري جنگل هاي انبوه وپيوسته روي دامنه هاي البرزروئيده است ومسافراني كه درجاده هاي كناره اي سفرمي كننددريك سمت چشم اندازدرياي آبي وسمت ديگرجنگل سرسبزوطراوت ودلپذيري آن رابردامنه ي كوههامشاهده مي كنند

16-مناطق ييلاقي وسرسبزناحيه ي درياي مازندران رانام ببريد؟كلاردشت.تالاب انزلي.ماسوله

17- فعاليت گروهي(4-9) درناحيه ي پارك جنگلي سي سنگان به چه دلايلي محيط تخريب مي شود؟

بدليل عدم فرهنگ صحيح استفاده ازپارك وكارهايي نظيرروشن كردن آتش زيردرختان.كندن پوست درختان باچاقو.ريختن زباله هاواستفاده ازتفنگ هاي ساچمه اي

18-پارك جنگلي سي سنگان ازجمله جاذبه هاي طبيعي كدام شهرستان است وداراي چه امكاناتي است؟

شرق شهرستان نوشهر.دراين ناحيه ي جنگلي امكاناتي نظيرميزونيمكت هاي چوبي.سرويس هاي بهداشتي.آلاچيق هاي چوبي.اجاق هاي آتش.چادرهايي جهت اسكان مسافران ساخته شده است

19-پارك ملي گلستان دركجاقراردارد؟بين گنبدكاووس وبجنورد

20- فعاليت گروهي(4-9) چه مشكلاتي درناحيه ي پارك ملي گلستان ايجادشده است؟تجمع بيش ازحدتوريست درمراكزتفرجي اين ناحيه سبب آسيب رساندن به پوشش گياهي وفراروجابجايي غيرعادي حيوانات مي گرددوآلودگي هايي نظيرتعويض روغن اتومبيل.ريختن زباله وآتش افروختن وازبين بردن پوشش گياهي به خصوص دراطراف جاده اي كه ازاين پارك عبورمي كندازجمله اين مشكلات است

21- فعاليت گروهي(4-9) سواحل جنوبي كشورچرابراي گذران اوقات فراغت درتابستان مناسب اند؟

كناره هاي خليج فارس وتنگه ي هرمزبه دليل آب وهواي گرم براي گذران اوقات فراغت به ويژه درفصل زمستان مناسب اند.دراين ناحيه بنادرفعال بازرگاني چون بندرعباس وجزايري چون قشم وكيش بادارابودن بازارهاي بزرگ خريدو امكانات قايق راني وتفريحي مسافران زيادي رابه خودجلب مي كند.جنگلهاي سحرآميزحرادرسواحل بندرعباس كه به هنگام مددرياتانيمه به زيرآب مي روندو هنگام جزرسرازآب بيرون مي آورندازديدني هاي اين ناحيه است

22-مراكزجذب توريست سواحل جنوبي رانام ببريد؟بندرعباس.كيش.قشم

23-درفصل تابستان دامنه هاي ارتفاعات البرزوزاگرس چرابه نواحي تفريحي تبديل مي شوند؟

به دليل آب وهواي معتدل .چشم اندازهاي طبيعي زيبا.آبشارها.چشمه سارهاوغارهاي طبيعي

24- فعاليت گروهي(4-9) چراآبهاي معدني ازعوامل توسعه ي جهانگردي است؟

 آب هاي معدني داراي املاح معدني است ومعمولاازچشمه يانقاط حفر شده درطبقات زيرزميني بدست مي آيند.برخي ازاين آب ها داراي خواص بهداشتي ودرماني هستندودرمعالجه ي امراض پوستي وسايربيماري هاموثرمي افتدوازاين روبه آن هاآب هاي درماني مي گويند.چون آب برخي ازچشمه هاي معدني گرم است عده اي آن هاراآب هاي گرم مي نامند

25-چرابه آب هاي معدني آب هاي گرم مي گويند؟

چون آب برخي ازچشمه هاي معدني گرم است عده اي آن هاراآب هاي گرم مي نامند

26- فعاليت گروهي(4-9) اماكن مقدس مذهبي ايران كه باعث جذب جهانگردمي شوندكدامندودرچه شهرهايي قراردارند؟مسافرت به اين شهرهاچه اثري براقتصادآن هاگذاشته است؟

شهرمشهدبه دليل وجودبارگاه امام رضا(ع)مهم ترين قطب مذهبي كشوراست.دراطراف حرم مطهربناهاي متعددي چون مسجدگوهر شاد. صحن عقيق وجديدوجودداردكه ازنظركاشيكاري ومعماري وهنرهاي تزئيني ازجالب ترين بناهاي مذهبي اسلام به شمارمي رود .شهرمقدس قم(بارگاه حصرت معصومه(س)).مكان مقدس شهرري(شاهزاده عبدالعظيم)شيراز (شاه چراغ فرزندامام هفتم(ع) ازجمله ي مراكزمهم جهانگردي مذهبي ايران به شمارمي روند

27-چراپس ازپيروزي انقلاب وشروع جنگ تحميلي جهانگردي درايران دچارركودشد؟علاوه برمسائل مربوط به جنگ تبليغات استكبارجهاني برعليه ايران وارزش هاي انقلاب اسلامي موجب كاهش ورودجهانگردان خارجي به كشورشد

28- فعاليت گروهي(4-9)دومركزمهم جهانگردي تاريخي درايران عبارتنداز؟اصفهان.فارس

29- فعاليت گروهي(4-9)كدام استان هابيش ترين چشمه هاي آب معدني رادارند؟آيامي توانيدچندناحيه ي مهم داراي چشمه هاي آب گرم درايران نام ببريد؟استان هاي آذربايجان شرقي وغربي.اردبيل.مازندران.كرمان.(-سرعين اردبيل.آب گرم لاريجان.آب گرم رامسر.چشمه هاي گوگردي اسك)

30- فعاليت گروهي(5-9)كانون هاوقطب هاي عمده ي جهانگردي كشوركدام نواحي هستند؟استان هاي گيلان ومازندران وگلستان درسواحل درياي مازندران.آذربايجان غربي وشرقي واردبيل درشمال غربي.شمال خراسان . تهران .اصفهان.قزوين.همدان.فارس.كرمان وسواحل جنوبي كشوردربندرعباس وجزايرقشم وكيش

31- فعاليت گروهي(5-9)اگربخواهيم باتوجه به امكانات بالقوه وجاذبه هاي يك ناحيه جهانگردي رادرآن ناحيه توسعه دهيم چه اقداماتي بايدانجام دهيم؟

توسعه وبهبودراههاي ارتباطي ناحيه وافزايش وسايل حمل ونقل عمومي.ايجادمراكزتفريحي وسرگرمي.احداث هتل ومهمانسرا.تربيت راهنمايان جهانگردي براي آن منطقه.معرفي جاذبه هاي ناحيه ازطريق چاپ عكس.نقشه.بروشور.تبليغات

32- فعاليت گروهي(5-9)انواع جاذبه هاي طبيعي وفرهنگي وتاريخي استان محل زندگي خودراباذكرنام محل بنويسيد؟كداميك ازاين مكان هامورد بازديدمسافران قرارمي گيرند؟دركدام يك بايدامكانات وتجهيزات فراهم شودتامسافران راجذب كند؟

رشته كوههاي هزارمسجدوبينالودعاملي است كه باعث پديدأمدن أب وهواي معتدل، چشم اندازهاي طبيعي زيبا،وأبشارهاو چشمه سارهادرماه هاي گرم وجذابيت هاي بي شماردرزمستانهامي شود- محورطرقبه – جاغرق وشانديز – زشك درمشهد و باغرود

نيشابورباداشتن امكانات رفاهي نقش موثري درجذب گردشگران دارند- منطقه حفاظت شده ي تندوره ي درگزبه عنوان يكي از پاركهاي ملي- دريا چه بزنگان سرخس تنهاأبگيرطبيعي تحت حفاظت استان- وجودأب هاي گرم معدني آبشارقره سو، آبشار اخلمد،آبشاررودمعجن،چشمه سبز گلمكان،درياچه ي سدكارده،بندگلستان،شاهان گرماب،أب گرم فردوس،غارأتشگاه،غارمزداوند، غارمغان، پارك ملي تندره، پناهگاه حيات وحش حيدري، پناهگاه حيات وحش شيراحمد،منطقه حفاظت شده تندوره، منطقه حفاظت شده ارس سيستان، منطقه حفاظت شده باغ كشمير،منطقه شكارممنوع دربادام، منطقه شكارممنوع  پروند منطقه شكارممنوع رةيسي، منطقه شكارممنوع  درونه، منطقه شكار ممنوع سيدمرتضي، منطقه شكارممنوع  بزماي، منطقه شكارممنوع  هلالي، منطقه شكارممنوع  هنگام، منطقه شكارممنوع  مرزي،منطقه پيشنهادي ريوند، منطقه پيشنهادي عشق آباد، منطقه پيشنهادي خداأفريد، منطقه پيشنهادي مظفري، منطقه پيشنهادي دشت خيرآباد، منطقه پيشنهادي دريا چه بزنگان(گل بي بي)(توسعه وبهبودراههاي ارتباطي ناحيه وافزايش وسايل حمل ونقل عمومي.ايجادمراكزتفريحي وسرگرمي.احداث هتل ومهمانسرا.تربيت راهنمايان جهانگردي براي آن منطقه.معرفي جاذبه هاي ناحيه ازطريق چاپ عكس  .نقشه.بروشور.تبليغات)

سوالات جورکردنی  درس سیزدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت دوم به بعد

1-جملات سمت راست رابه طورمناسب باكلمات سمت چپ ارتباط دهيد

1- این شهر کوهستانی در استان گیلان نمونه یک شهر پلکانی است بازرگانی

2- این جزیره ازگردشگرپذیرترین جزایرخلیج فارس درجنوب ایران می باشدپارک ملی گلستان

3- مهمترین قطب گردشگری ایران است که هرساله مشتاقان بسیاری رابرای گذران اوقات فراغت به سوی خودجلب می کندکیش

4- ازجاذبه های برجسته طبیعی ایران که بین گنبدکاووس وبجنوردقراردارد سواحل دریای خزر

5- هجوم مسافران به شهرهای مذهبی درایجاداشتغال وتوسعه ی بازرگانی ساکنان شهرنقش مهمی ایفامی کندماسوله

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390 و ساعت 21:28 |

سوالات صحیح وغلط درس دوازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-به آن بخش اززمان بیداری که انسان ازتعهدات شغلی وکارتولیدی آزاداست وبه طوردلخواه به استراحت ورفع خستگی روحی وجسمی می پردازداوقات فراغت گویند

 به آن بخش اززمان بیداری که انسان ازتعهدات شغلی وکارتولیدی آزاداست وبه طوردلخواه به استراحت ورفع خستگی روحی وجسمی می پردازد گردشگری گویند

2-اصطلاح توریست(گردشگر)ازقرن نوزدهم معمول شد

اصطلاح توریست(گردشگر)ازقرن بیستم معمول شد

3- ازابتدای قرن بیستم حجم فعالیتهای گردشگری با صنعتی شدن  جوامع افزایش یافته است

ازابتدای قرن نوزدهم حجم فعالیتهای گردشگری با صنعتی شدن  جوامع افزایش یافته است

4-درقرن نوزدهم ظهورراه آهن تحول عظیمی درحمل ونقل به وجودآورد

درقرن بیستم ظهورراه آهن تحول عظیمی درحمل ونقل به وجودآورد

5-ظهورهواپیمادرقرن بیستم امکان مسافرت به نواحی دوردست رابرای بشرمیسرساخت

ظهورهواپیمادرقرن نوزدهم امکان مسافرت به نواحی دوردست رابرای بشرمیسرساخت

6-درکشورهای درحال توسعه ای نظیرمکزیک ومصرمنابع درآمدحاصل ازگردشگری پس ازصدورنفت رقم بالایی رابه خوداختصاص داده است

درکشورهای درحال توسعه ای نظیرمکزیک ومصرمنابع درآمدحاصل ازگردشگری پس ازصدورنفت رقم پایینی رابه خوداختصاص داده است

7-یکی ازعوامل توسعه وتکامل گردشگری درقرن بیستم پیدایش موسسات ودفاترگردشگری می باشند

یکی ازعوامل توسعه وتکامل گردشگری درقرن نوزدهم پیدایش موسسات ودفاترگردشگری می باشند

8-باپیشرفت روزافزون رسانه های گروهی مانندرادیووتلویزیون واینترنت و.... سطح آگاهی مردم ازامکانات اوقات فراغت محیط های دورونزدیک بیشترشده است

9- گردشگری ازنظر اقتصادی به دلیل افزایش درآمد وایجاداشتغال اهیت دارد

10-اعتدال هواوسواحل افتابی درحوزه ی دریای مدیترانه امکان انجام انواع تفریحات وورزش هارادرتابستان فراهم ساخته است

اعتدال هواوسواحل افتابی درحوزه ی دریای مدیترانه امکان انجام انواع تفریحات وورزش هارادرزمستان فراهم ساخته است

11- شهرهای هنری وموزه ای  لندن وپاریس دراروپاگردشگران فراوانی راازسراسرجهان جلب می کنند

12- دوشهرجده ومکه  ازبزرگ ترین بازارهای خاورمیانه درعربستان می باشند

13- کربلاونجف ازشهرهای زیارتی کشورعراق  اندکه درایران نیزحوزه نفوذگسترده ای دارند

14-شهرمکه حوزه نفوذی درمقیاس جهانی دارد

15-سواحل آفتابی حوزه ی دریای مدیترانه فعالیت های ورزشی مانندشناواسب سواری رادرتابستان  میسرمی سازد

سوالات کامل کردنی درس دوازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-ازآن جاکه درگذران اوقات فراغت ازیک سو ............. وازسوی دیگر ............... که انسان درآن اوقات فراغت خودرامی گذراندوجودداردگذران اوقات فراغت دردانش جغرافیاموردمطالعه قرارمی گیرد

2- دردنیای قدیم مسافرت ................ ویاسفرهای علمی بعضی افرادبرای کشف سرزمین های .............. وباانگیزه ی ............. ومذهبی اشکال عمده ی گردشگری راتشکیل می داد

3-اصطلاح توریست(گردشگر)ازقرن .............. معمول شد

4-ازابتدای قرن ................ حجم فعالیتهای گردشگری با ................. جوامع افزایش یافته است

5-عواملی مانند ظهوروتوسعه وسایل .................. و توسعه ی .......... وبهبودشرایط کار و بهبود ................ وتوسعه ی ارتباطات وپیدایش ...........  موجب گسترش وتکامل گردشگری درقرن بیستم شده است

6-گردشگران به دوگروه ..................... و ...................... تقسیم می شوند

7-گردشگری ازدوراه ................. و ................... می تواندبه توسعه ی اقتصادی کشورهابویژه کشورهای کم درآمدکمک کند

8-گردشگری به دودلیل .................. و .............. دارای اهمیت می باشد

9-کشورهای ............. و ............. ازجمله ی مهم ترین مراکزتوریسم زمستانی اروپاهستند

10-شهرهای هنری وموزه ای  ................ و .................. دراروپاگردشگران فراوانی راازسراسرجهان جلب می کنند

11-مسجدپادشاهی لاهور و قصردالایی لاما و معابدبانکوک به ترتیب ازجاذبه های گردشگری ............... و .................. و .................. به شمارمی روند

12-آثارنامطلوب فرهنگی واجتماعی و ...................................................... وتخریب محیط زیست وابنیه ی تاریخی ازپیامدهای گردشگری می باشند

13-حوزه ی دریای مدیترانه به علت برخورداری از ................... و ..................... محیط مناسبی رادرتابستان برای انواع ورزشهاوتفریحات میسرمی سازد

سوالات برای عبارات زیرجواب مناسب رااانتخاب کنید  درس دوازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1- آن بخش اززمان بیداری که انسان ازتعهدات شغلی وکارتولیدی آزاداست وبه طوردلخواه به استراحت ورفع خستگی روحی وجسمی می پردازد(         )

2-درگذشته  به کسانی گفته می شدکه باهدف منظورخاصی دست به سفرمی زدند(                           )

3- به درآمدهای حاصل ازگردشگری دریک کشورکفته می شود(                           )

4- این دوشهر ازبزرگ ترین بازارهای خاورمیانه درعربستان می باشند(                           )

5- این دوکشورازجمله ی مهم ترین مراکزتوریسم زمستانی اروپاهستند(                           )

6- ازشهرهای زیارتی کشورعراق که درایران نیزحوزه نفوذگسترده ای دارند(                           )

سوالات چهارگزینه ای درس دوازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1) کدامیک از دلایل عمده جهانگردی در گذشته بوده است؟

الف) تجاری - مذهبی               ب) ورزشی – درمانی                     ج) فرهنگی – آموزشی              د) سیاسی – تفریحی

2) اولین وسیله نقلیه ای که موجب تحول حمل و نقل و رونق جهانگردی شد ، چه بود؟

 الف) هواپیما                         ب) کشتی                                   ج) قطار                                 د) اتومبیل

3) اختراع کدام وسیله حمل و نقل امکان مسافرت سریع به نواحی دور دست را فراهم کرده است؟

الف) هواپیما                               ب) کشتی                                     ج) قطار                                             د) اتومبیل

4) چرا نیاز انسانهای شهر نشین به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بیشتر شده است؟

الف) بهبود شرایط کار و افزایش تعطیلات رسمی                                 ب) افزایش درآمد مردم و تغییر شیوه زندگی

ج) خستگیها و فشارهای جسمی و روحی زیاد                                      د) پیشرفت روزافزون رسانه های گروهی

5) کدام عامل در افزایش سطح فرهنگی و آگاهی مردم در جهت گسترس سیر و سفر نقش مهمی داشته است؟

الف) پیدایش موسسات و دفاتر جهانگردی                                       ب) کمبود فضای سبز و زمینهای ورزشی

ج) توسعه ارتباطات و رسانه های گروهی                                         د) ظهور و توسعه وسایل نقلیه موتوری

6) کدامیک تقسیم بندی جهانگردان را نشان می دهد؟

الف) شهری و روستایی                   ب) داخلی و خارجی                ج) مسلمان و غیر مسلمان                       د) آسیایی و اروپایی

7) بالاترین منبع درآمدی کشورهای جهان سوم پس از درآمد نفت چیست؟

الف) صادرات فرش                       ب) صنایع دستی                    ج) فروش گاز طبیعی                               د) جهانگردی

8) کدام شهرها در قاره ی اروپا جزء شهرهای هنری و موزه ای محسوب می گردد؟

الف) لندن و پاریس                 ب) رم و اتن                          ج) فلورانس و برلین                            د) استکهلم و کپنهاک

9) کدامیک از مهمترین عوامل جذب توریسم در حوزه دریای مدیترانه است؟

الف) برگزاری جشنواره های موسیقی                                      ب) وجود نمایشگاههای تمبر

ج ) اعتدال هوا و سواحل آفتابی                                             د) برگزاری مسابقات اتومبیل رانی

10) مهمترین مراکز توریسم زمستانی اروپا کجاست؟

 الف) دانمارک و سوئیس              ب) اتریش و انگلستان                 ج) دانمارک و انگلستان                 د) اتریش و سوئیس

11) کدام قاره مهد تمدنها و ادیان بزرگ جهان است؟

 الف) اروپا                                   ب) آمریکا                                      ج) آسیا                                    د) افریقا

12) کدامیک از بزرگترین کانونهای جهانگردی مذهبی جهان است؟

 الف ) لبنان و فلسطین                  ب) خاورمیانه                              ج) عراق و سوریه                           د ) قم و کربلا

13) حرمین مطهر حضرت زینب ( س ) و حضرت رقیه ( س ) در کدام کشور و شهر قرار دارد؟

 الف ) سوریه – دمشق                    ب) عراق – نجف                         ج) سوریه – نجف                        د) عراق – دمشق

14) مسجد پادشاهی لاهور در کدام کشور قرار دارد؟

الف) هندوستان                              ب) تایلند                                  ج) پاکستان                                د) چین

15) قصر باشکوه دالایی لاما در کدام ناحیه قرار دارد؟

الف) لهاسا                                  ب) بنارس                                  ج) بانکوک                               د) لاهور

16) کدامیک جزء بزرگترین بازارهای شرق در کشور عربستان است؟

الف) مکه و مدینه                     ب) جده و مکه                              ج) بصره و دمشق                        د) کربلا و نجف

17) کدام نقش در شهرهای مذهبی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

الف) نظامی                              ب) سیاسی                                ج) فرهنگی                                   د)بازرگانی

18) کدام شهر جهان اسلام دارای حوزه نفوذی در مقیاس جهانی است؟

الف) مدینه                              ب) مشهد                                    ج) مکه                                       د) قم

19) تنوع چشم اندازهای زیبا و شگفت انگیز و جاذبه های فرهنگی و هنری از جاذبه های جهانگردی کدام گشور است؟

الف) هندوستان                        ب) پاکستان                                 ج) تایلند                                    د) چین

20) مجموعه معابد بانکوک در کدام کشور و متعلق به کدام دوران می باشد؟

الف) پاکستان – طالبان               ب) تایلند – مغولان                     ج) چین – مغولان                         د) هندوستان – پرتغالیها

21) قصر الحمرا و آکروپلیس بترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

الف) اسپانیا – یونان                   ب) ایتالیا – یونان                          ج) پرتغال – هند                        د) اسپانیا – ایتالیا

22) تاج محل و مسجد ایاصوفیه بترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

الف) پاکستان – ترکیه                 ب) افغانستان – قبرس                    ج) هندوستان – ترکیه              د) هندوستان – یونان

23 ) بزرگترین کانونهای جهانگردی مذهبی اسیا کجاست؟

الف) خاورمیانه                           ب) خاور دور                                 ج) اسیای مرکزی                     د) بیت المقدس

24 ) چرا بسیاری از کشورها در تلاشند تا جهانگردی را در کشورشان توسعه دهند؟

الف) کسب درآمد و ایجاد شغل                                    ب ) واردات نامرئی و تبادل فرهنگی 

ج ) کاهش درآمد و تخریب فرهنگی                                                 د) صادرات نامرئی و کاهش درآمد

25 ) دو مرکز مهم ابنیه و آثار تاریخی ایران کدامند؟

الف) مشهد – قم                       ب) قم – شهر ری                   ج) گیلان - مازندران                   د) اصفهان – فارس

سوالات کوتاه پاسخ  درس دوازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت دوم به بعد

1- فعاليت گروهي(2-9)  مهمترين مراكزتوريسم زمستاني اروپاچه كشورهايي هستند؟ اتريشسويس

2- فعاليت گروهي(1-9) چه عواملي موجب توسعه وتكامل جهانگردي درقرن بيستم شده است؟نام ببريد؟

 ظهوروتوسعه وسايل نقليه موتوري.توسعه شهرنشيني.بهبودشرايط كار.بهبوددرآمد مردم.توسعه ارتباطات وافزايش سطح فرهنگ وآگاهي مردم.پيدايش موسسات ودفاترجهانگردي

3- آثاروپيامدهاي جهانگردي رانام ببريد؟ تغييرچشم اندازهاي طبيعي – تخريب محيط زيست وابنيه تاريخي – آثارنامطلوب فرهنگي

4- اهميت جهانگردي چيست؟ اهميت اقتصادي.اهميت تبادل فرهنگي.

5- هريك ازجاذبه هاي : قصردالايي لاما -  معابدبانكوك   متعلق به كدام كشوراست؟بت.تايلند

6- فعاليت گروهي(1-9) اولين وسيله نقليه اي كه موجب تحول حمل ونقل ورونق جهانگردي شد ………. بود؟اختراع ........ امكان مسافرت سريع به نقاط دوردست رافراهم كرده است؟ راه آهن – هواپيما

7- دلايل اهميت اقتصادي جهانگردي رابنويسيد؟ افزايش درآمد-ايجادشغل

8- فعاليت گروهي(1-9)  اصطلاح توريست ازچه زماني معمول شد؟كدام شهرهاي اروپايي جهانگردان فراواني راازسراسردنياجذب مي كنند؟ ازقرن 19. لندن پاريس.

9-چراتاپنجاه سال پيش تعدادكساني كه براي سرگرمي واستراحت به خارج سفرمي كردندكم بود؟

زيرامسافرت هااغلب طولاني وناراحت كننده بودو وسايل حمل ونقل سريع وراحت وجودنداشت ومسافرت بسيارگران تمام مي شد

10-جهان گردي دردنياي قديم به چه گروهي اختصاص داشت؟به گروه خاصي ازافرادشامل مسافرت هاي ماجراجويان وياسفرهاي علمي بعضي افرادبراي كشف سرزمين هاي ناشناخته وياباانگيزه هاي تجاري ومذهبي 

11-منظورازكلمه سياح چيست؟بامثال؟

درگذشته سياح به كساني گفته مي شدكه باهدف ومنظورخاصي دست به سفرمي زدندمانندناصرخسرو

12- فعاليت گروهي(1-9) اشكال عمده جهان گردي رانام ببريد؟بامثال؟

تفريحي(استفاده ازآب وهواي دلپذير)مذهبي(زيارت اماكن مقدسه)

 اجتماعي (آشنايي باآداب ورسوم مختلف)فرهنگي آموزشي(آشنايي بابناهاي تاريخي)

درماني(استفاده ازآبهاي گرم معدني)

ورزشي(شركت درمسابقات ورزشي )

 بازرگاني(شركت درنمايشگاه هاي كالا)

سياسي(شركت دراجلاس هاي بين المللي)

13-ظهوروتوسعه وسايل نقليه موتوري چگونه موجب گسترش وتكامل جهانگردي شد؟

درقرن نوزدهم ظهورراه آهن تحول عظيمي درحمل ونقل به وجود آورد.پس ازآن بااختراع اتومبيل وگسترش وآسفالت شدن راه هاو پيدايش بزرگراه هاحمل ونقل وجابجايي سريع تروآسان ترشد.راههاي آبي نيزتوسعه پيداكرد.وبالاخره باظهورهواپيمادرقرن بيستم امكان مسافرت به نواحي دوردست راميسرساخت

14- فعاليت گروهي(1-9) چه عواملي نيازشهرنشينان رابه گذران اوقات فراغت بيش تركرده است؟آلودگي هوا.آلودگي صوتي.تراكم جمعيت.كارخانه ها.ساختمان هاي بلند. كمبودفضاي سبزوزمين هاي ورزشي.مشكلات عصبي ورواني ناشي ازآن ها

15- بهبودشرايط كار چگونه موجب گسترش وتكامل جهانگردي شد؟

باكم شدن مدت انجام كار.اختصاص يافتن روزهايي به تعطيلات رسمي.

16- فعاليت گروهي(1-9) توسعه ي ارتباطات وافزايش سطح فرهنگ وآگاهي مردم چگونه موجب گسترش وتكامل جهانگردي شد؟باپيشرفت روزافزون رسانه هاي گروهي مثل راديو.تلويزيون.كتاب وروزنامه.سطح آگاهي مردم ازامكانات واوقات فراغت وشناسايي محيط هاي دورونزديك بيش ترشده وفرهنگ سيروسفرگسترش يافته است

17- فعاليت گروهي(1-9) جهان گردان امروزه به چندگروه تقسيم مي شوند؟گروه اول كساني هستندكه ازخارج وارديك كشورمي شوندوياازكشورخودبه كشورديگري مسافرت مي كنند.گروه دوم افرادي هستندكه درداخل كشورخودشان به مسافرت مي روند

18- فعاليت گروهي(2-9) فعاليت هاي جهانگردي چگونه زمينه ي ايجاداشتغال رافراهم مي كند؟

باتوسعه ي فعاليت هاي جهانگردي بخش هاي ساختماني درزمينه ساختن هتل ها ورستوران هافعال مي شوند.صنايع ساخت قايق هاي تفريحي.توليدانواع لوازم چادرواردوگاه.لوازم ورزشي بيش ترمي شود.تعدادبيش تري ازافرادبه عنوان كارگروكارمنددرهتل هاو رستوران ها .موسسات ودفاترمسافرتي.گمرك وحمل ونقل مشغول به كارمي شوند.راهنمايان جهان گردي.مراكزتهيه ي نقشه هاو برشورهاي مختلف.مراكزتوليدصنايع دستي وفروشگاه هاي عرضه كننده آن ها.توليدوبسته بندي فرآورده هاي غذايي و... افزايش مي يابد.دربعضي مناطق كه درفصل هاي معيني تعدادزيادي جهانگردرابه خودجلب مي كنندافرادمحلي باارائه ي خدماتي نظيراجاره ي اتاق.فروش موادغذايي.صنايع دستي به جهانگردان شغل دومي براي خودمي يابند

19- فعاليت هاي جهانگردي چگونه زمينه ي افزايش درآمد رافراهم مي كند؟

وقتي جهانگردان به كشوري واردمي شوندالزامابايدهزينه هايي رادرآن كشور بپردازندمثل هزينه ي غذا.هزينه ي محل اقامت درهتل ومهمانخانه.هزينه ي تفريحات.هزينه ي حمل ونقل درداخل آن كشور.هزينه ي گشت هاوتورهاي داخلي.همچنين پولي كه بابت خريدسوغاتي وكالاهاي بومي آن كشورويابابت ورودبه موزه هاوبناهاي تاريخي وسايروسايل موردنيازخودخرج مي كنند

20- فعاليت گروهي(2-9) منظورازصادرات نامرئي درپديده ي جهانگردي چيست؟

وقتي جهانگردان به كشوري واردمي شوندالزامابايدهزينه هايي رادرآن كشور بپردازندمثل هزينه ي غذا.هزينه ي محل اقامت درهتل ومهمانخانه.هزينه ي تفريحات.هزينه ي حمل ونقل درداخل آن كشور .اين هزينه هارا جهان گردان باارزي كه همراه آورده اندمي پردازندودرواقع مثل اين است كه خدمات وكالاهاي داخل كشوربه كشورجهانگردصادرشده باشدبه اين جريان اقتصادي كه ازطريق جهانگردي حاصل مي شودصادرات نامرئي مي گويند

21-نواحي عمده ي جهانگردي جهان رانام ببريد؟اروپاوحوزه ي درياي مديترانه.آسيا.امريكاوكانادا

22-زمينه هاي مناسب جذب جهانگردان تفريحي درحوزه ي اروپاودرياي مديترانه رابنويسيد؟

آب وهوايكي ازمهم ترين عوامل جذب جهانگردان تفريحي دراين ناحيه است .اعتدال هواوسواحل آفتابي مديترانه انواع تفريحات وورزش هانظيرشنا.تنيس.مسابقات اتومبيل راني.اسب سواري رادرفصا تابستان ميسرمي سازد.سينماها.نمايشگاه هاي تمبرونقاشي . جشنواره هاي موسيقي.شهرهاي هنري وموزه اي نظيرلندن وپاريس وبناهاي تاريخي وتابستاني به خصوص در تابستان اروپايي جهانگردان فراواني راازسراسرجهان جلب مي كند

23-چه عواملي باعث شده تاقاره ي آسياازجاذبه هاي جهانگردي فراواني برخوردارباشد؟آسيابه عنوان مهدتمدن هاواديان بزرگ ازجاذبه هاي جهانگردي فراواني برخورداراست خاورميانه يكي ازعظيم ترين كانون هاي جهانگردي مذهبي است.مكه معظمه در هنگام مراسم عبادي سياسي حج زائران فراواني رابه سوي خودمي كشاند.شهرمكه حوزه ي نفوذدرمقياس جهاني داردزيراازتمام كشورهاي مسلمان زائران رابه خودجلب مي كند.شهرهاي زيارتگاهي نجف وكربلادرعراق.مشهدوقم درايرانحوزه ي نفوذگسترده اي دارند.دمشق درسوريه باوجودمزارمتبركه اي چون حرم مطهرحضرت زينب(س)وحضرت رقيه(س)زائران فراواني رابه خصوص از ايران به خودجلب مي كند.نقش بازرگاني شهرهاي مذهبي نيزازاهميت خاصي برخورداراست.بندرجده ومكه از بزرگ ترين بازارهاي شرق دركشورعربستان است.كشورهندباتنوع چشم اندازهاي زيباوشگفت انگيزوجاذبه هاي فرهنگي وهنري كانون جلب جهانگردان است.تركيه ساليانه ميليون هاجهانگردمي پذيرد.ديوارچين.مسجدپادشاهي لاهورپاكستان.معابدبانكوك تايلند.قصردالايي لاما درلهاسا (تبت).ازجاذبه هاي جهانگردي آسيابه شمارمي رود

24- بزرگ ترين بازارهاي شرق دركشورعربستان رانام ببريد؟ بندرجده ومكه از بزرگ ترين بازارهاي شرق دركشورعربستان است

25-جاذبه هاي جهانگردي كشورهاي پاكستان.چين.تايلند.تبت رابنويسيد؟

 ديوارچين.مسجدپادشاهي لاهورپاكستان.معابدبانكوك تايلند.قصردالايي لاما درلهاسا(تبت)

26-چراحوزه امريكاوكاناداازكانون هاي جهانگردي محسوب مي شوند؟چون داراي انواع چشم اندازهاي طبيعي وپارك هاي ملي.موزه هاي حيات وحش. وامكانات تفريحي گسترده ومتنوع براي جهانگردان ازجمله كانونهاي مهم محسوب مي شوند

27-جاذبه هاي جهانگردي ايالت فلوريدادرامريكارابنويسيد؟

 مانندتابستان هاي معتدل وسواحل آفتابي.رطوبت مناسب همراه بانسيم.زمستان هاي ملايم.هتل هاوآپارتمان هاي لوكس. امكانات وسيع قايقراني.مجموعه باغ وحش.آكواريم ها.فرودگاه هاي بين المللي وبزرگراه ها

28-جهانگردي چگونه باعث تغييرچشم اندازهاي طبيعي مي گردد؟

باگسترش جهانگردي دريك ناحيه ي خوش آب وهواوزيبامشاغل گوناگوني ايجادمي شودوبازاركارفصلي درتابستان وزمستان درآن ناحيه ايجادمي شوددرنتيجه ممكن است عده ي زيادي به روستاهاي اطراف آن ناحيه مهاجرت كنندوجمعيت ناحيه افزايش يابد.به دنبال آن تعدادخانه هاي كوچك اجاره اي.تعميرگاه هاي اتومبيل.رستوران ها.مغازه هاافزايش مي يابد.قيمت زمين افزايش مي يابد وراه هاي اصلي وفرعي توسعه مي يابند.بافزايش اين سكونت هاوبناهاوسعت چشم اندازهاي طبيعي روزبه روزكمترمچشم اندازهاي ساخته ي دست انسان بيش ترمي شود

29- جهانگردي چگونه باعث تخريب محيط زيست وابنيه ي تاريخي مي گردد؟

هجوم زيادواستفاده ي بيش ازحدجهانگردان ممكن است باعث نابودي تدريجي سواحل.آلودگي درياها.ازبين رفتن پوشش گياهي وزمين هاس كشاورزي شود.بازديدمكررجهانگردان ازآثاروبناهاي تاريخي وآلودگي ناشي از دوداتومبيل هادراطراف اين بتاهابه سائيده شدن وتخريب بناهاي تاريخي منجرمي شودودربعضي مواردتماس دستهابااشياي بناهاويابالارفتن مكررجمعيت انبوه ازپله هابه آن هاآسيب مي زند.تخليه ي زباله هاي هتل هاورستوران هادرمحيط هاي طبيعي سلامت افرادومحيط رابه خطرمي اندازد 

30- فعاليت گروهي(2-9) چراامروزه توسعه ي صنعت جهانگردي دركشورهاي درحال توسعه موردتوجه قرارگرفته است؟

زيرامنبع عمده ي بدست آوردن درآمدارزي وايجاداشتغال است وبه توسعه ي اقتصادي كشورهاكمك مي كند

31- فعاليت گروهي(2-9) كدام شهرهاي منطقه ي خاورميانه مراكزجهانگردي مذهبي هستند؟

مكه معظمه درهنگام مراسم عبادي سياسي حج زائران فراواني رابه سوي خودمي كشاند. شهرهاي زيارتگاهي نجف وكربلادر

عراق.مشهدوقم درايرانحوزه ي نفوذگسترده اي دارند.دمشق درسوريه باوجود مزار متبركه اي چون حرم مطهرحضرت زينب(س) وحضرت رقيه(س)زائران فراواني رابه خصوص ازايران به خودجلب مي كند.

32- فعاليت گروهي(3-9)پارك هاي ملي به چه منظوري تاسيس مي شوند؟وچه مقرراتي درآن هاحكمفرماست؟

به منظورحفاظت ازمحيط زيست.حياط وحش وپوشش گياهي ونواحي مستعد.دراين پارك هابوته كني.قطع درختان.شكارحيوانات .سوزاندن چوب.چراي دام ممنوع است.بخشي ازپارك هانيز معمولابه منطقه ي تفرجگاه اختصاص مي يابد

33- فعاليت گروهي(3-9) عبارتهارادرستون مناسب قراردهيد؟

معايب جهانگردي

محاسن جهانگردي

افزايش آلودگي هوا.خاك.آب

استفاده ازمواهب طيسعي نظيردريا.آفتاب.جنگل و...

كشاورزي درناحيه توريستي تضعيف مي شودوكارگران كشاورزبراي كسب درآمدواشتغال به سوي هتل هاورستوران هاوسايرخدمات مي روند

افزايش درآمدي بيش ترازصادرات موادخام

ممكن است سبب بيكاري فصلي بشود

آشنايي باميراث فرهنگي وتاريخي كشورهاونفاهم بين ملت ها

 

ايجاداشتغال براي جوانان

 

افزايش وبهبودجاده ها.وسايل حمل ونقل وفرودگاه ها

 

ايجادبازارهاي محلي براي فروش صنايع دستي وكالاهاي بومي يك منطقه

 

مردم روستاهاي ناحيه ي توريستي مهاجرت نمي كنندوجمعيت روستاهادر اثرمهاجرت كاهش نمي يابد

سوالات جورکردنی  درس دوازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت دوم به بعد

1-جملات سمت راست رابه طورمناسب باكلمات سمت چپ ارتباط دهيد

1- آن بخش اززمان بیداری که انسان ازتعهدات شغلی وکارتولیدی آزاداست وبه طوردلخواه به استراحت ورفع خستگی روحی وجسمی می پردازد نجف،کربلا

2-درگذشته  به کسانی گفته می شدکه باهدف منظورخاصی دست به سفرمی زدند جده ومکه

3- به درآمدهای حاصل ازگردشگری دریک کشورکفته می شوداوقات فراغت

4- این دوشهر ازبزرگ ترین بازارهای خاورمیانه درعربستان می باشندصادرات نامرئی

5- این دوکشورازجمله ی مهم ترین مراکزتوریسم زمستانی اروپاهستندسیاح

6- ازشهرهای زیارتی کشورعراق که درایران نیزحوزه نفوذگسترده ای دارندسویس ،اتریش

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390 و ساعت 21:25 |

سوالات صحیح وغلط درس یازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-بهترین زمین های کشاورزی زمین هایی هستندکه دارای رسوبات سیلابی رودخانه ای هستند

کم حاصل ترین زمین های کشاورزی زمین هایی هستندکه دارای رسوبات سیلابی رودخانه ای هستند

2-یکی ازمهم ترین فوایدپوشش گیاهی آن است که احتمال وقوع سیل راکاهش می دهد

یکی ازمهم ترین فوایدآبهای جاری آن است که احتمال وقوع سیل راکاهش می دهد

3-اندازه گیری باران دریک دوره ی طولانی درحوضه ی یک رودموثرترین راه برای پیش بینی احتمال وقوع سیل می باشد

اعلام خطربالاآمدن سطح آب رودخانه درحوضه ی یک رودموثرترین راه برای پیش بینی احتمال وقوع سیل می باشد

4-مخروط افکنه ها،نواحی نزدیک به ساحل ودلتاهامحل هایی هستندکه اغلب درمعرض خطرسیل هستند

مخروط افکنه ها،دشتها ودلتاهامحل هایی هستندکه اغلب درمعرض خطرسیل هستند

5-توجه به اعلام وضعیت هوادررسانه های گروهی می تواندراهی برای اعلام خطروقوع سیل باشد

توجه به صدای مهیب درپایین دست رودها می تواندراهی برای اعلام خطروقوع سیل باشد

6-درزمان وقوع سیلاب های عظیم خطوط ارتباطی به حداقل کارایی خودمی رسند

درزمان وقوع سیلاب های عظیم خطوط ارتباطی به حداکثر کارایی خودمی رسند

7-دربسیاری ازکشورهاباتهیه ی نقشه های خطربروز زلزله وسیل، نقاط ناامن کشوررامشخص کرده اند

سوالات کامل کردنی درس یازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-آبهای جاری برروی دامنه هادربرخوردبابوته هاوگیاهان مختلف  ............. خودراازدست می دهند

2- امروزه باتوسعه ........... و .......... انسان توانسته است بربسیاری ازمشکلات طبیعی محیط زندگی خودغلبه کند

3- مخروط افکنه ها ................. ودلتاهامحل هایی هستندکه اغلب درمعرض خطرسیل هستند

4- توجه به .................... دررسانه های گروهی می تواندراهی برای اعلام خطروقوع سیل باشد

5- درزمان وقوع سیلاب های عظیم  ..................  به حداقل کارایی خودمی رسند

6- دربسیاری ازکشورهاباتهیه ی ..................... بروز زلزله وسیل نقاط ناامن کشوررامشخص کرده اند

7-شناسایی مناطق بهمن خیزو .................. درمقابل ریزش ولغزش دامنه هاازجمله راههای کنترل این خطربه حساب می آید

8-گاهی باایجادلرزش های مصنوعی و ................ ازتجمع برف یاسنگ برروی یک دامنه جلوگیری شده وخطروقوع بهمن کاهش می یابد

9-تعیین محل های مناسب برای ................ و .................. ازجمله اقدامات است که خطرخشکسالی راکاهش می دهد

10-دانشمندان علت خشکسالی رادرتغییرات ........................ هرمنطقه می دانند

11-کشورهای ساحلی ازجمله هلندبه علت ................... دائمادرمعرض خطرسیلاب های ساحلی اند

12-گاهی رودهاازمیان یک شهرعبورمی کنندمانند ........... که ازشهراصفهان و ............ که ازشهراهوازعبورمی کند

13-برخی .................. راعلت وقوع خشکسالی وبرخی ................ درطبیعت راسبب بروزخشکسالی می دانند

14-درموردکاهش خسارت های بلایای طبیعی ............... عامل بسیارموثراست

15-ژاپنی هاباقراردادن ................. درپی ساختمان هاویاباقراردادن ................. درزیرساختمان هااثرزلزله هارابرساختمان ها خنثی کرده اند

16-درمناطق مستعدزلزله هرساختمانی که ساخته می شودحتماباید قوانین مربوط به .................. رارعایت نماید

17-دانشمندان توانسته اندبابررسی مداوم ...................... وتغییرات دمای سطح زمین وهوای اطراف آن وقوع .............. راتاحدودی پیش بینی نمایند

18-انسان در ......... و ............ یا ........... مخاطرات طبیعی یک عامل مهم به حساب می آید

سوالات جواب مناسب راابرای عبارات زیرانتخاب کنید  درس یازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1- به اندازه گیری باران دریک دوره طولانی درحوضه ی یک رود می گویند(                           )

2- دربسیاری ازکشورهاباتهیه ی این پدیده خطربروز زلزله وسیل، نقاط ناامن کشوررامشخص کرده اند (                           )

3- محل هایی هستندکه اغلب درمعرض خطرسیل هستند (                           )

4- درزمان وقوع سیلاب های عظیم به حداقل کارایی خودمی رسند (                           )

5- توجه به اعلام  این پدیده دررسانه های گروهی می تواندراهی برای اعلام خطروقوع سیل باشد (                           )

6- در وقوع وشدت یاکاهش مخاطرات طبیعی یک عامل مهم به حساب می آید (                           )

سوالات چهارگزینه ای درس یازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1- انسان چگونه در حوادث طبيعي نقش دارد؟

الف ) انسان عامل ايجاد كننده بعضي از حوادث طبيعي مي‌‌باشد    ب ) انسان نقشي در بروز حوادث طبيعي ندارد             

ج ) انسان در تشديد حوادث طبيعي دخالت دارد       د ) انسان عامل بروز حوادث طبيعي مي‌باشد .

2- كداميك از حوادث طبيعي ذيل اثرات مفيدي را برجاي مي‌گذارند؟

الف ) وقوع يك زلزله در نزديكي چندين روستا             ب ) وقوع آتشفشان در نزديكي يك شهر

ج ) وقوع سيلاب در منطقه كوهستاني و خاكي از جمعيت            د ) لغزش دامنه كوه در كنار يك روستا

3 ـ چرا در مناطق خشك بروز سيل يك خط دائمي و بزرگ محسوب مي‌‌شود؟

 الف ) بخاطر فصلي بودن بارش          ب ) بخاطر ريزش جوي شديد      ج ) بخاطر اينكه مردم در كنار رودها سكونت دارند          د ) بخاطر قطع درختان

4 ـ كارون از كداميك از شهرهاي ذيل عبور مي‌كند ؟

الف ) اهواز             ب ) اصفهان                ج ) شيراز                د ) تبريز

5 ـ به كداميك از مناطق ذيل در مواقع سيل بايد پناه برد ؟

الف ) بالاي نقاط مرتع      ب ) بالاي پشت بام       ج ) زير پل‌ها       د ) پناهگاهاي زير زميني

6- چرا با توجه به سيل خيز بودن دلتا‌ها و مخروط‌افكنه بيشتر مردم در اين مناطق سكونت دارند ؟

الف ) وجود پوشش گياهي غني و آب فراوان                  ب ) وجود آب و هواي معتدل و ريزش جوّي زياد          

 ج ) وجود خاكهاي حاصلخيزو آب فراوان           د ) وجود خاك حاصلخيز و قابليت كشتيراني در سواحل

7 ـ كداميك از راههاي ذيل از مولود كاهش و جلوگيري از بهمن نيست ؟

 الف ) احداث ديواره‌ها در مقابل ريزش بهمن در دامنه‌ها          ب ) ايجاد لرزشهاي مصنوعي و سقوط عمدي بهمن        

  ج ) احداث جاده‌هايي از نقاط كوهستاني بهمن خيز             د ‌‌‌‌) جلوگيري از قطع درختان

8 ـ كدام داستان در قرآن كريم به موضوع خشكسالي اشاره مي‌كند ؟

 الف ) داستان حضرت موسي       ب ) داستان حضرت يعقوب        ج ) داستان حضرت عيسي          د ) داستان حضرت يوسف

9- كداميك از موارد ذيل در مورد نظرات دانشمندان براي خشكسالي صحيح نمي‌باشد ؟

     الف ) تغييرات وضع آب و هوايي   ب ) پديد آمدن لكه‌هاي خورشیدي  ج ) دست‌كاريهاي انسان و طبيعت   د ) كاهش آب رودخانه‌ها در پشت سدها

10 ـ مهمترين اقدامي كه در كشور ژاپن براي جلوگيري از تلفات جاني خطر زلزله شده چيست ؟

 الف ) قرار دادن ورقه‌هاي فلزي در پي ساختمانها       ب ) قرار دادن بلبرينگهاي غول آسا در زير ساختمانها         

 ج ) تهيه نقشه‌هاي مستعد زلزله                            د )‌ پيش بيني زلزله بوسيله دانشمندان

11- کدام عامل سبب تحریک مواد بر روی دامنه های حساس کوهستان و سقوط بهمن می شود؟

الف) وزش بادهای کوهستانی       ب) انعکاس صوت در کوهستان         ج) عبور و مرور وسایل نقلیه           د) کاهش شدید دما

12- چه موقع پدیده های طبیعی ، خطر طبیعی محسوب می شوند؟

الف) باعث خسارت جانی و مالی شود                 ب) انسان در پیدایش آن دخالت داشته باشد     

 ج) انسان بی رویه از منابع استفاده کند                د) پدیده های طبیعی همیشه خطر طبیعی هستند.

13-کدام روش برای پیش بینی احتمال وقوع سیلاب موثرتر است؟

الف) اندازه گیری جریان آب یک رود و مقدار ریزش باران               ب) اندازه گیری میزان بارندگی در یک دوره طولانی   

 ج) اندازه زمان بارندگی و مقدار روانابهای سطحی                          د) اندازه گیری نقطه ی بحرانی سطح آب یک رودخانه

14- کدامیک در تقویت خاکهای کشاورزی موثر می باشد؟

الف) رسوبات سیلابی رودها       ب) خاکسترهای آتشفشانی      ج) هوازدگی مواد مذاب آتشفشانی         د) همه موارد درست است

15- رودهای زاینده رود و کارون بترتیب از کدام شهرها عبور می کنند؟

الف) شیراز و اصفهان             ب) اصفهان و اهواز                   ج) اصفهان و تبریز                          د) زاهدان و شیراز

16- کدامیک از جمله راههای کنترل سیلاب بشمار می رود.

الف) احداث سد و سیل بند در مکانهای مناسب               ب) بالا آمدن سطح آب رودخانه ها

 ج )اندازه گیری باران در یک دوره طولانی                   د) دقت در اعلام وضعیت هوا

17-کدامیک در کاهش خسارات خشکسالی نقش مهمی بر عهده دارد؟

الف) احداث سد و ایجاد دریاچه مصنوعی   ب) جلوگیری از قطع درختان    ج ) تهیه نقشه های خطر خشکسالی    د)  لکه های خورشیدی 

18- به اعتقاد کارشناسان تمامی عوامل در پیدایش خشکسالی نقش دارند. بجز..........

الف) تغییرات وضع آب و هوا                          ب) تهیه نقشه های خطر خشکسالی   

ج) دخالت نابجای انسان در طبیعت                    د) پیدایش لکه های خورشیدی

19- کدامیک از راههای مقابله با خطر بهمن است؟

الف) ایجاد لرزشهای مصنوعی و سقوط عمدی برف                           ب) شکستن دیوار صوتی بوسیله هواپیماهای جنگی

ج) شناسایی نقاط بهمن خیز و ساختن بهمن گیر                                د) همه موارد درست است.

20- کدامیک از نشانه های احتمال رخ دادن آتشفشان است؟

الف) ذوب برف و یخ در دریاچه های دهانه ای آتشفشانها          ب) بررسی مداوم عکسهای هوایی و تعیین مقدار پوشش گیاهی

ج) شکستن سدهای مصنوعی درنواحی کوهستانی                    د) بروز آتش سوزی در نواحی جنگلی و تغییر اقلیم منطقه                 

21- مهمترین اقدام برای کاهش خسارتهای زلزله چیست؟

الف) قرار دادن ورقه های فلزی در پی ساختمانها                          ب) قرار دادن بلبرینگهای غول آسا در زیر ساختمانها

ج) تهیه نقشه مناطق مستعد زلزله و تصویب مقررات لازم                 د) رعایت قوانین ساختمان سازی و مصالح مرغوب

22-کدام کشور در معرض خطر بیشترین سیلابهای ساحلی است؟ و چرا ؟

الف) هلند – سواحل پست     ب) آلمان – رودهای زیاد      ج) انگلستان – جزیره ای بودن       د) بنگلادش – نزدیکی به اقیانوس

23- کدام روش برای پیش بینی خطر سیلاب موثر تر است؟

الف) اندازه گیری جریان آب یک رود و مقدار ریزش باران               ب) اندازه گیری میزان بارندگی در یک دوره طولانی   

 ج) اندازه زمان بارندگی و مقدار روانابهای سطحی                              د) اندازه گیری نقطه ی بحرانی سطح آب یک رودخانه

سوالات کوتاه پاسخ  درس یازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1- براي جلوگيري از تلفات انساني زلزله چه اقداماتي بايد صورت گيرد ؟

 افزايش دانش انساني – تهيه نقشه مناطق مستعد زلزله – رعايت قوانين مربوط به ساختمان سازي

2- براي پيش بيني خطر سيل از چه راههايي استفاده مي شود ؟كدام راه موثرتراست؟چرا؟1- اعلام خطر بالا آمدن سطح آب رودخانه ها 2- اندازه گيري باران در يك دوره طولاني در يك رود (دوره بازگشت).راه دوم موثرتراست زيرابين زمان بارندگي ووقوع سيل نسبت به بالاآمدن آب رودووقوع سيل فرصت بيش تري وجودداردومي توان ازاين فرصت براي انتقال مردم به جاي امن استفاده كرد

3- چرا مخروط افكنه ها ودلتاها ونواحي نزديك به خط ساحلي مورد توجه انسان است ؟به علت وجود خاك حاصلخيز – آب فراوان

4- چگونه ميتوان خشكسالي را پيش بيني كرد؟

باپيش بيني وعلت يابي تغييرات آب وهوايي مي توان دوره هاي خشكسالي راتاحدودي پيش بيني كرد.

5- چه موقع حوادث طبيعي اثرات مفيد بر جاي ميگذارد ؟ بهترين زمينهاي مستعد كشاورزي زمينهايي هستند كه داراي رسوبات آبرفتي وسيلابي رودخانه ها باشد-بهترين ماده براي تقويت زمينهاي كشاورزي خاكستر آتشفشاني است  نفوذ زبانه هاي آتشفشاني درمسيريك رود باعث ايجاديك سدطبيعي شده ودرياچه پشت آن براي موجودات محيط جديد فراهم مي آورد-لغزش دامنه يك كوه  به مسير يك رود ممكن است باعث ايجاديك سدطبيعي شده ودرياچه پشت آن براي موجودات محيط جديد فراهم آورد

6- راههاي كنترل و مقا بله با خطر بهمن را بيان كنيد ؟

شناسايي نقاط بهمن خيز-ساختن مانع منحرف كننده بهمن-ساختن بهمن گير-جلوگيري از نابودي درختان وپوشش گياهي

7- چه عواملي باعث بالا آمدن آب درياها و اقيانوسها شده است ؟ گرمترشدن كره زمين-ذوب يخهاي قطبي

8- راههاي در امان ماندن از خطر سيل را بنويسيد؟ توجه به اعلام وضعيت هوا دررسانه هاي گروهي-پناه بردن به نقاط مرتفع-آمادگي قبلي براي مقابله باوضعيت غير عادي درهنگام وقوع بلاياي طبيعي-كمك به افراد مسن

9- انسان چگونه با ازبين بردن پوشش گياهي موجب بروز سيل ميگردد؟

 بابه زيركشت بردن مراتع-قطع يكسره درختان جنگل-بوته كني ازروي دامنه ها-چراي دام بيش ازظرفيت مراتع

10- امروزه احتمال بروز سيل را چگونه پيش بيني مي كنند ؟ بااندازه گيري جريان آب يك رود-اندازه گيري مقدارريزش باران درحوضه آن رود                                                                            

11- مهمترين اقدام درجلوگيري ازتلفات انساني زلزله چيست؟ تهيه نقشه مناطق مستعدزلزله است.

12-علت وقوع خشكسالي چيست؟ برخي  پديد آمدن لكه هاي خورشيدي راعلت وقوع خشكسالي مي دانند –بعضي ديگردست كاريهاي انسان در طبيعت راسبب بروزخشكسالي مي دانند

13-نقش سيل دربهبودزندگي انسان هارابنويسيد؟ بهترين زمينهاي مستعد كشاورزي زمينهايي هستند كه داراي رسوبات آبرفتي وسيلابي رودخانه ها باشد

14-نقش فوران موادمذاب رادر بهبودزندگي انسان بنويسيد؟ بهترين ماده براي تقويت زمينهاي كشاورزي خاكستر آتشفشاني است  نفوذ زبانه هاي آتشفشاني درمسيريك رودباعث ايجاديك سدطبيعي شده ودرياچه پشت آن براي موجودات محيط جديد فراهم مي آورد

15-پوشش گياهي چه نقشي درمهارسيل دارد؟ازمهم ترين فوايدپوشش گياهي آن است كه احتمال وقوع سيل راكاهش مي دهد.آب هاي جاري برروي دامنه هادربرخوردبابوته هاوگياهان مختلف سرعت اوليه ي خودراازدست مي دهندوبانفوذبيش تربه درون خاك علاوه برتقويت سفره هاي آب زيرزميني مانع ازبروزسيل مي شوند

16-چراخطرسيل يك خطردائمي دركشورمان است؟چون دربسياري ازروستاهاوشهرهابخصوص مناطق خشك مردم دركناررودهاسكونت مي كنند

17-دركشورمان چه رودهايي درصورت غفلت انسان راتهديدمي كند؟زاينده روددراصفهان.كارون دراهواز

18-راههاي كنترل خطرسيل چيست؟احداث سدوسيل بند

19-چه مناطقي درمعرض خطرسيل قراردارند؟مخروط افكنه ها ودلتاها ونواحي نزديك به خط ساحلي

20-كدام مناطق موردتوجه انسان است؟مخروط افكنه هاودلتاهاونواحي نزديك به خط ساحلي

21-راه كاهش خطروقوع بهمن چيست؟گاهي باايجادلرزش هاي مصنوعي وسقوط عمدي بهمن ازتجمع برف ياسنگ برروي دامنه جلوگيري كرده وخطروقوع بهمن را كاهش مي دهنداين كاربابه پروازدرآوردن هواپيماهاي نظامي وشكستن ديوارصوتي ياشليك گلوله توپ وخمپاره غيرجنگي امكان پذيراست

22-چراكشورهايي نظيرهلنددرمعرض خطرسيلاب قراردارند؟وبراي مقابله چه اقدامي انجام داده اند؟

به علت هم سطح بودن بادريا.سدهايي باارتفاع چندين متردرامتدادساحل مي سازندتاطوفان هاي دريايي وامواج سهمگين رامهاركنند

23-مهم ترين اقدام درشناسايي نقاط ناامن كشورازنظربروززلزله وسيل چيست؟تهيه نقشه هاي خطر سيل وزلزله

24-چگونه مي توان خطرخشكسالي راكاهش داد؟باتعيين محل مناسب براي احداث سدوايجاددرياچه هاي مصنوعي

25-خطربروزآتشفشان ازچه راه هايي قابل پيش بيني است؟

بامطالعه دائمي عكس هاي ماهواره اي وتغييرات دمايي كره زمين ومحيط اطراف آن

26-مهم ترين عامل برسي درمخاطرات طبيعي كيست؟انسان

سوالات جورکردنی  درس یازدهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-جملات سمت راست رابه طورمناسب باكلمات سمت چپ ارتباط دهيد

1-1ازراههای جلوگیری ازوقوع سیل ومقابله باخطربهمن می باشد

1-2 دانشمندان علت وقوع پدیده ی خشکسالی راتغییرات این عامل درهرمنطقه می دانند خشکسالی

1-3 دربسیاری ازکشورهاباتهیه ی این عامل، نقاط ناامن کشورراازلحاظ بروزسیل وزلزله مشخص کرده اندوضع آب وهوا

1-4 تعیین محل های مناسب برای احداث سد و ایجاددریاچه های مصنوعی ازجمله اقدامات است که خطربروزاین مخاطره طبیعی راکاهش می دهدنقشه ی خطر

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390 و ساعت 21:23 |

سوالات صحیح وغلط درس دهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-نظرعلمی مخاطرات طبیعی رابراساس منشاءشکل گیری به دودسته ی بامنشاءدرون زمینی وبامنشاءبیرون زمینی طبقه بدی می نمایند

نظرعلمی مخاطرات طبیعی رابراساس منشاءشکل گیری ونقش انسان به دودسته ی بامنشاءدرون زمینی وبامنشاءبیرون زمینی طبقه بدی می نمایند

2-زلزله زمانی اتفاق می افتدکه سنگ های ناحیه ای ازپوسته ی  زمین مقاومت خودرادربرابرنیروهایی که ازدرون زمین به آن هاواردمی آیدازدست می دهندوبه طورناگهانی می شکنندوانرژی زیادی آزادمی شود

3-هرچه شدت وسرعت امواج حاصل ازتجزیه موادپرتوزاماننداورانیوم بیشترباشدخرابی وویرانی ناشی ازآن نیزبیشترخواهدبود

هرچه شدت وسرعت امواج حاصل ازتجزیه موادپرتوزاماننداورانیوم بیشترباشدخرابی وویرانی ناشی ازآن نیزکمترخواهدبود

4-برای اندازه گیری میزان خسارت زلزله (شدت)وهمچنین مقدارانرژی که زلزله آزادمی کند(بزرگی)ازدومقیاس مرکالی وریشتراستفاده می کنند

برای اندازه گیری میزان خسارت زلزله (شدت)وهمچنین مقدارانرژی که زلزله آزادمی کند(بزرگی)ازدومقیاس فرکانس وریشتراستفاده می کنند

5-به میزان خسارت های توسط زلزله شدت زلزله می گویند

به میزان خسارت های توسط زلزله بزرگی زلزله می گویند

6-به میزان انرژی که زلزله آزادمی کندبزرگی زلزله می گویند

به میزان انرژی که زلزله آزادمی کندشدت زلزله می گویند

7-اندازه گیری فاصله بین شکستگی های پوسته ی زمین بااستفاده ازعکس های هوایی وماهواره ای راه دیگری برای پیش بینی احتمال وقوع زلزله است

اندازه گیری فاصله بین شکستگی های پوسته ی زمین بااستفاده ازآمارنامه هاومشاهده راه دیگری برای پیش بینی احتمال وقوع زلزله است

8-رودهاعلاوه برتامین نیازمابه آب،باحمل ورسوبگذاری آبرفت هاخاک حاصلخیزکشاورزی رابرای مردم فراهم می آورند،وازسوی دیگرحمل ونقل رارونق می بخشند

9-جغرافی دانان یکی ازعلل مهم وقوع سیل راقطع درختان ونابودی جنگل هامی دانند

جغرافی دانان یکی ازعلل مهم وقوع سیل راریزش باران های شدیدوطولانی می دانند

10-قطع درختان ونابودی جنگل ها،کندن بوته ها،چرای بی رویه دام هاازعللی هستندکه وقوع سیل راتشدیدمی کنند

قطع درختان ونابودی جنگل ها،کندن بوته ها،چرای بی رویه دام هاازعللی هستندکه جلووقوع سیل رامی گیرند

11-پوشش گیاهی باعث حفاظت خاک ومانع ازحرکت سریع آب درزمین می شودوآب رابه داخل زمین نفوذمی دهد

پوشش گیاهی باعث فرسایش خاک وحرکت سریع آب درزمین می شودوآب رابه داخل زمین نفوذنمی دهد

12-شیب دامنه درسرعت حرکت آب اهمیت داردهرچه شیب کمترباشدسرعت آب نیزکمتراست

شیب دامنه درسرعت حرکت آب اهمیت داردهرچه شیب کمترباشدسرعت آب بیشتراست

13-شبکه ی آبراهه پرتراکم امکان انتقال آب بیش تری رافراهم می کنددرحالی که شبکه ی آبراهه کم تراکم امکان انتقال آب کم تری رافراهم می کند

شبکه ی آبراهه پرتراکم امکان انتقال آب کمتری رافراهم می کنددرحالی که شبکه ی آبراهه کم تراکم امکان انتقال آب بیش تری رافراهم می کند

14-درزمستان هاسقوط بهمن برف ودرفصل بهاروپاییزریزش خرده سنگ موجب بسته شدن جاده های ارتباطی می شود

دربهارویاییز سقوط بهمن برف ودرفصل زمستان ریزش خرده سنگ موجب بسته شدن جاده های ارتباطی می شود

15-کاهش ریزش های جوی موردانتظاردریکسال نسبت به میانگین بارندگی دردرازمدت دریک منطقه راخشکسالی می گویند

کاهش ریزش های جوی موردانتظاردریکسال نسبت به میانگین بارندگی دردرازمدت دریک منطقه راقحطی می گویند

16-اثرات پدیده ی خشکسالی درمناطق خشک ونیمه خشک،یعنی مناطقی که افزایش خشکی هوامنجربه افزایش تبخیرازخاک می شودزیادتراست

اثرات پدیده ی خشکسالی درمناطق خشک ونیمه مرطوب،یعنی مناطقی که افزایش خشکی هوامنجربه افزایش تبخیرازخاک می شودزیادتراست

17-پیامدهاواثرات خشکسالی برمحیط عبارتنداز : رشدگیاهان بامشکلات زیادی روبرومی شود،ازبین رفتن گیاهان  باعث شدت فرسایش خاک می شود،خاک فرسایش یلفته به وسیله بادباعث آلودگی آب های باقی مانده می شود،که حیات موجودات زنده رابه خطرمی اندازد

18-علت اصلی وقوع زلزله حرکت صفحات پوسته ی زمین وآزادشدن انرژی درمحل گسل هامی باشد

علت اصلی وقوع زلزله حرکت صفحات پوسته ی زمین وآزادشدن انرژی درمحل موادپرتوزامی باشد

19-ریزش باران های شدیدوطولانی،ذوب ناگهانی برف ها،تخلیه سریع آب ذخیره شده درپشت سدها،ازبین بردن درختان وپوشش گیاهی،موجب بروزسیل می شود

20-درتمام مناطق کوهستانی به خصوص مناطقی که شیب دامنه هاتندباشدوهمچنین دامنه هایی که فاقدپوشش گیاهی باشنداحتمال سقوط بهمن وجوددارد

سوالات کامل کردنی درس دهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1-نظرعلمی مخاطرات طبیعی رابراساس منشاءشکل گیری به دودسته ی.............و................. طبقه بدی می نمایند

2- هرچه ............ و.............. امواج حاصل ازتجزیه موادپرتوزاماننداورانیوم بیشترباشدخرابی وویرانی ناشی ازآن نیزبیشترخواهدبود

3-هرچه شدت وسرعت امواج حاصل ازتجزیه موادپرتوزاماننداورانیوم بیشترباشد .............. و .............. ناشی ازآن نیزبیشترخواهدبود

4-برای اندازه گیری میزان خسارت زلزله ( .............. )وهمچنین مقدارانرژی که زلزله آزادمی کند( ............. )ازدومقیاس مرکالی وریشتراستفاده می کنند

5-به میزان خسارت های توسط زلزله .............. زلزله می گویند

6-به میزان انرژی که زلزله آزادمی کند ............. زلزله می گویند

7-اندازه گیری فاصله بین شکستگی های پوسته ی زمین بااستفاده از .................... و .................... راه دیگری برای پیش بینی احتمال وقوع زلزله است

8-رودهاعلاوه برتامین نیازمابه آب، ..................................................... رابرای مردم فراهم می آورند،وازسوی دیگر ......................... رارونق می بخشند

9-جغرافی دانان یکی ازعلل مهم وقوع سیل را ................. و ...................... می دانند

10-قطع درختان ونابودی جنگل ها،کندن بوته ها،چرای بی رویه دام هاازعللی هستندکه وقوع سیل راتشدیدمی کنند

11-پوشش گیاهی باعث حفاظت ................. ومانع ازحرکت سریع ............... درزمین می شودوآب رابه داخل زمین نفوذمی دهد

12-شیب دامنه درسرعت حرکت آب اهمیت داردهرچه شیب ................ باشدسرعت آب نیزکمتراست

13-شبکه ی آبراهه ............ امکان انتقال آب بیش تری رافراهم می کنددرحالی که شبکه ی آبراهه  ............  امکان انتقال آب کم تری رافراهم می کند

14-درزمستان هاسقوط بهمن .......... ودرفصل بهاروپاییزریزش ................  موجب بسته شدن جاده های ارتباطی می شود

15-کاهش ریزش های جوی موردانتظاردریکسال نسبت به میانگین بارندگی دردرازمدت دریک منطقه را  ..................... می گویند

16-اثرات پدیده ی خشکسالی درمناطق خشک ونیمه خشک،یعنی مناطقی که افزایش خشکی هوامنجربه افزایش تبخیرازخاک می شود ........... است

17-پیامدهاواثرات خشکسالی برمحیط عبارتنداز : رشدگیاهان بامشکلات زیادی روبرومی شود،ازبین رفتن گیاهان  باعث شدت ................ می شود،خاک فرسایش یلفته به وسیله بادباعث .....................  باقی مانده می شود،که حیات موجودات زنده رابه خطرمی اندازد

18-علت اصلی وقوع زلزله حرکت صفحات پوسته ی زمین وآزادشدن انرژی درمحل گسل هامی باشد

19-ریزش باران های شدیدوطولانی، ............ برف ها، ............ ذخیره شده درپشت سدها،ازبین بردن درختان وپوشش گیاهی،موجب بروزسیل می شود

20-درتمام مناطق کوهستانی به خصوص مناطقی که شیب ......... تندباشدوهمچنین دامنه هایی که فاقد  .............. باشنداحتمال سقوط بهمن وجوددارد

21- اثرات پدیده ی خشکسالی درمناطق ............. و ........... ،یعنی مناطقی که افزایش خشکی هوامنجربه افزایش تبخیرازخاک می شودزیادتراست

22- علت اصلی وقوع زلزله حرکت صفحات پوسته ی زمین وآزادشدن انرژی درمحل ............. می باشد

سوالات جواب مناسب راابرای عبارات زیرانتخاب کنید  درس دهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1- به میزان خسارت های توسط زلزله می گویند(                           )

2- به میزان انرژی که زلزله آزادمی کند می گویند(                           )

3- جغرافی دانان یکی ازعلل مهم وقوع سیل رامی دانند(                           )

4- درزمستان ها موجب بسته شدن جاده های ارتباطی می شود(                           )

5- درفصل بهاروپاییز موجب بسته شدن جاده های ارتباطی می شود(                           )

6- کاهش ریزش های جوی موردانتظاردریکسال نسبت به میانگین بارندگی دردرازمدت دریک منطقه رامی گویند(                           )

سوالات چهارگزینه ای درس دهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت اول به بعد

1 ـ كدام دسته‌بندي مخابرات طبيعي با منشاء درون زميني صحيح مي‌باشد؟

الف ) زلزله – صاعقه – آتشفشان         ب ) سيل – صاعقه – امواج بلند اقيانوسي ناشي از زلزله          

ج ) زلزله – آتشفشان – طوفان              د ) زلزله – آتشفشان – امواج بلند اقيانوسي ناشي از زلزله

 

2 ـ شكل زير كدام نوع حركت صفحات پوسته زمين را نشان مي‌دهد؟

 

الف ) صفحات نزديك شونده           ب ) صفحات دورشونده       ج ) صفحات لغزنده                           د ) صفحات پايين رو

3 ـ كدام جمله صحيح نمي‌باشد؟

الف ) هرچه عمق كانوني زلزله زياد باشد ، شدت ويراني بيشتر مي‌شود.  ب ) هر چه از مركز دورتر شويم از قدرت تخريب آن كاسته مي‌شود .

ج ) زلزله زماني اتفاق مي‌افتد كه سنگهاي ناحيه‌اي از پوسته زمين ، مقاومت خود را در برابر نيروهاي درون زمين از دست مي‌دهند

د ) گاهي تجمع انرژي حاصل از مواد پرتوزا مانند اورانيوم امكان آزاد شدن مي‌يابد و زلزله پديد مي‌آيد.

4 ـ براي اندازه‌گيري شدت زلزله از چه مقياسي استفاده مي‌شود و با چه عددهايي مشخص مي‌شوند؟

الف ) مركالي – 1 تا 9     ب ) ريشتر – 1 تا 9       ج ) مركالي – 1 تا 13        د ) ريشتر – 1 تا 7

5 ـ مناطق عمده زلزله خيز در كجا قرار دارند ؟

 الف ) در محل حاشيه صفحات پوستة زمين   ب ) كمر بند كوهستاني آلپ – هيماليا   ج ) كمر بند اطراف اقيانوس آرام    د ) كمربند مياني اقيانوس اطلس

  6 ـ كمربند كوهستاني آلپ ـ هيماليا از برخورد كدام صفحات با قاره اروپا و آسيا بوجود آمده است .؟

 الف) پوسته اقيانوس آرام           ب ) پوسته اقيانوس اطلس         ج ) پوسته قاره آفريقا و هند                              د ) پوسته آمريكاي جنوبي و شمالي

7 ـ كداميك از موارد ذيل از علايم پيش بيني زلزله صحيح نمي باشد ؟

 الف ) افزايش لرزشهاي كوچك زمين در محلهاي مستعد زلزله       ب ) تغيير در مقاومت الكتريكي پوسته زمين در محل گسلها         

 ج ) تغيير در سطح آب چاهها          د ) بيشتر شدن فاصلة پوسته زمين در محل شكستگيها و گسلها

8 ـ معمولآ بارندگي شديد و كوتاه در چه مناطقي از سطح كره زمين موجب وقوع سيل مي شود ؟    

 الف ) در مناطق مرطوب       ب) در مناطق كوهستاني عرضهاي جغرافيايي بالا    ج ) در مناطق خشك                د ) در مناطق ساحلي

9 ـ كداميك از جملات زير صحيح نمي باشد ؟

الف ) پوشش گياهي مانع از حركت سريع آب در زمين مي شود   ب) هر چه شيب كمتر باشد سرعت حركت آب نيز كمتر است

ج ) هر چه شبكه آبراهه ها پر تراكم تر باشد امكان انتقال آب كمتري را فراهم مي كند   د ) جنس سنگها از نظر سرعت نفوذ آب در آنها اهميت دارد

10 ـ علت اصلي وقوع سيل در كشور بنگلادش كداميك از موارد ذيل مي باشد ؟

الف ) نابودي وسيع پوشش گياهي   ب ) ريزش بارانهاي موسمي     ج ) ذوب سريع برف بر اثر گرماي زودرس         د ) چراي بي‌رويه دامها و بوته‌كني

11 ـ كداميك از دلايل ذيل از علل اصلي سقوط بهمن نمي‌باشد ؟

 الف ) ريزش‌هاي شديد برف       ب ) نيروي جاذبه زمين        ج ) وزن مواد روي دامنه               د ) استفاده نادرست از محيط طبيعي

12 ـ سقوط بهمن سنگي در كشورمان معمولاً در چه فصلي بيشتر است ؟

 الف ) پائيز-بهار      ب ) تابستان – بهار         ج ) زمستان – بهار            د ) تابستان – پائيز

13 ـ خشكسالي در چه نوع اقليمي رخ مي‌دهد ؟

 الف ) اقليم خشك جنب حارّه‌اي         ب ) مرطوب حاره‌اي      ج ) سرد قطبي            د ) هر نوع اقليمي

14 ـ اثرات خشكسالي در چه نوع آب و هوایی زيادتر مي‌باشد ؟

 الف ) خشك و نيمه خشك       ب ) مرطوب و نيمه مرطوب       ج ) گرم و مرطوب      د ) سرد و خشك

15 ـ كداميك از اثرات ذيل در مورد مشكلات ناشي از خشكسالي صحيح نمي‌باشد؟

الف ) كاهش املاح در آبهاي باقي مانده و به خطر افتادن حيات وحش

ب )  ذخاير سدها كاهش مي‌يابد ، توليد برق كاهش مي‌يابد و ممكن است آب جيره بندي شود .

ج ) خاكهاي رسي ترك بر‌مي‌دارد و بخش از خاك مرطوب بوسيله باد از دست مي‌رود .

 د ) مردم براي مصرف آب و بهداشت و شستشو دچار مشكل مي‌شوند.

16) کدام عامل سبب تحریک مواد بر روی دامنه های حساس کوهستان و سقوط بهمن می شود؟

الف) وزش بادهای کوهستانی       ب) انعکاس صوت در کوهستان         ج) عبور و مرور وسایل نقلیه           د) کاهش شدید دما

17) کدام کمربند برروی کشورمان ایران فعالیت چندانی ندارد ؟

الف) کمربند زلزله آلپ – هیمالیا      ب) کمربند بیابانی کره زمین      ج) کمربند آتشفشانی جهان       د) کمربند کوهستانی کره زمین

18) کدام کمربند برروی کشورمان ایران فعالیت چندانی ندارد ؟

الف) کمربند زلزله آلپ – هیمالیا      ب) کمربند بیابانی کره زمین      ج) کمربند آتشفشانی جهان       د) کمربند کوهستانی کره زمین

19) در مورد زمین لرزه کدام مورد درست است؟

الف) شدت زلزله به محل وقوع آن ربطی ندارد        ب) شدت زلزله با بزرگی و کوچکی گسل ها در ارتباط است        

ج) هرچه عمق کانونی زلزله کمتر باشد شدت زلزله بیشتر است  د) شدت ویرانی زلزله زمانی بیشتر است که عمق کانونی آن زیاد باشد.

20) سقوط ناگهانی مواد از روی دامنه به سمت پایین را چه می نامند؟

الف) بهمن       ب) رانش         ج) مخروطه افکنه        د) واریزه

21) در کدام منطقه خطر سقوط بهمن بیشتر است؟

الف) دامنه های پرشیب نواحی کوهستانی                                      ب) دامنه های پرشیب و فاقد پوشش گیاهی                          

ج) دامنه های کم شیب نواحی کوهستانی                                        د) جاده های کوهستانی ناحیه خشک

22) در چه صورتی وضعیت شبکه آبراهه در یک حوضه آبخیز ، امکان وقوع سیلاب را تشدید می کند؟

الف) شبکه کم تراکم باشد           ب) شیب دامنه کم باشد           ج) شبکه پرتراکم باشد         د) با خارج ارتباط داشته باشد.

23) کدامیک در مورد تعریف خشکسالی درست تر است؟

الف) کمبود ریزش های جوی در یکسال و افزایش خشکی هوا         ب) کمبو ریزش های جوی یک محل نسبت به مکانهای دیگر  

 ج) کمبود ریزش های جوی در یک سال نسبت به متوسط بارش           د) کمبود بارندگی و کاهش آب سدها و دریاچه ها

24) انسان در پیدایش کدام مخاطرات طبیعی نقش موثری دارد؟

الف) سیلاب ، زلزله           ب) آتشفشان ، خشکسالی            ج) سونامی ، بهمن             د) سیلاب ، خشکسالی

25) کدام گزینه غلط است؟

الف) درون زمین مواد به صورت مذاب است             ب) پوسته زمین یکپارچه است    

ج) صفحات پوسته زمین حرکت دارند                    د) در محل برخورد صفحات کسل وجود دارد.

26) منظور از« میزان خسارت » و « مقدار انرژی آزاد شده » در یک زلزله بترتیب چیست؟

الف) ریشتر ، مرکالی                    ب) شدت ، بزرگی                    ج) بزرگی ، شدت                     د) مرکالی ، ریشتر

27) میزان خسارات زلزله به تمامی عوامل بستگی دارد. به غیر از .......

الف) سرعت و شدت امواج زلزله              ب) دوری ونزدیکی به کانون زلزله  

ج) دوری و نزدیکی به مرکز زلزله             د) فاصله از کمربندهای کوهزایی

28) کدامیک جزء کمربندهای زمین لرزه جهان نیست؟

الف) آلپ – هیمالیا              ب) اطراف اقیانوس منجمد شمالی               ج) میانه اقیانوس اطلس                 د) اطراف اقیانوس آرام

29) در کدام کمربند صفحات پوسته زمین در حال گسترش است؟

الف) میانه اقیانوس اطلس            ب) اطراف اقیانوس آرام             ج) آلپ – هیمالیا                     د) نازاکا و اقیانوس آرام

30) کدامیک از علائم پیش بینی زلزله نیست؟

الف) کاهش لرزشهای کوچک زمین         ب) تغییر در سطح آبهای زیر زمینی  

ج) افزایش فاصله گسلها                           د) افزایش نیروی جاذبه زمین

31) کدامیک از علل اصلی وقوع سیلاب ازنظر جغرافیدانان است؟

الف) بارندگی شدید و کوتاه      ب) بارندگی آرام و طولانی     ج) ذوب برف دریاچه های قلل آتشفشانی   د)قطع درختان و نابودی جنگلها

32) کدام رودها در کشور بنگلادش جاری است؟

الف) گنگ و براهماپوترا               ب) گنگ و سند                 ج) یانگ تسه کیانگ و هوانگهو                       د) هریرود و مکنگ

33) سیل بیشتر در چه مناطقی رخ می دهد؟

الف) مسیر رودها و مجاری موقتی آبها                 ب) مسیر رودخانه ها و مجاری دایمی آبها        

ج) دامنه های کوهستانی مناطق خشک                  د) دلتاهای رودهای دایمی داخل دشتها

34) کدام عامل در امکان وقوع سیل در یک حوضه آبخیز دخالتی ندارد؟

الف) جنس خاک               ب) شیب دامنه ها                  ج) وضعیت شبکه آبراهه          د) شکل رودخانه و مخروطه افکنه

35) تمامی موارد از اثرات خشکسالی در یک سرزمین است . بجز ......

الف) ترک برداشتن ماسه ها        ب) افزایش املاح در ابها       ج) افزایش آتش سوزی در جنگل     د) کاهش محصولات کشاورزی

سوالات کوتاه پاسخ  درس دهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت دوم به بعد

1- علائم پيش بيني زلزله را نام ببريد ؟ كاهش لرزشهاي كوچك زمين در محلهاي مستعد زلزله- تغيير مقاومت الكتريكي پوسته زمين درمحل گسلها-تغيير درسطح آب چاهها – بيشتر شدن فاصله پوسته زمين در محل شكستگيها وگسلها                                                                                                

2- خشكسالي چه مشكلاتي را به وجود مي آورد ؟مردم براي مصرف آب وبهداشت و شستشو دچار مشكل ميشوند – خاكهاي رسي ترك برميدارد وبخشي از خاك مرغوب بوسيله باد از دست مي رود –ميزان توليد محصولات كشاورزي كاهش مي يابد – ذخاير آب سدها كاهش مي يابد وممكن است آب جيره بندي شود –موجب بروز آتش سوزي درجنگلها ميشود                                                           

3- امكان وقوع سيل در يك منطقه به چه عواملي بستگي دارد؟ وضعيت پوشش گياهي در حوضه آبخيز – جنس سنگها در حوضه آبخيز – شيب دامنه ها در حوضه آبخيز – وضعيت شبكه آبراهه در حوضه آبخيز                                                                   

4- تجزيه مواد پرتو زا چگونه باعث زلزله ميگردد ؟توضيح دهيد؟ تجزيه مواد پرتوزا مانند اورانيوم در داخل زمين سبب تجمع انرژي درزمين ميشود كه گاهي درمحل تماس دو پوسته ياگسلها انرژي جمع شده امكان آزاد شدن مي يابد در اثر اين واقعه پوسته زمين بصورت موجي شكل بالا وپايين ميرود هر چه سرعت وشدت اين امواج بيشتر باشد خرابي و ويراني ناشي ازآن نيز بيشتر خواهد بود . عمق اين انفجار زير زميني نيز به ميزان ويراني حاصله تاثير مي گذارد                                                               

5- بهمن را تعريف كنيد؟

 سقوط ناگهاني موادازروي دامنه ها به سمت پايين است وممكن است اين موادبرف يا قطعات سنگ يا مخلوطي از هردوباشد

6- مخاطرات طبيعي را با توجه به محل شكل گيري آنها با مثال تقسيم بندي نمائيد ؟ بامنشادرون زمين :زلزله .آتشفشان – بامنشابيرون زمين : سيل . طوفان

7- از علل وقوع زلزله نقش تكتونيك صفحه اي(حركت صفحات پوسته ي زمين)وآزادشدن انرژي درمحل گسلها را توضيح دهيد؟ دردرون زمين موادبه شكل مذاب قراردارندودماي آنهابسيارزياداست مي دانيدكه پوسته زمين يكپارچه نيست بلكه درمحلهاي معيني داراي گسستگي است درزيراين صفحات ناپيوسته ماده سازنده پوسته زمين حالت پلاستيك داشته وتااندازه اي خميرماننداست صفحات مزبورساكن نيستند بلكه روي ماده خمير مانندزيرين حركت ميكنند.خود پوسته قاره هاهم يكپارچه نيستندبلكه دربخشهاي مختلف دچارشكستگي هستندكه محل آنهاراگسل مي نامند.زلزله زماني اتفاق مي افتدكه سنگهاي ناحيه اي از پوسته زمين كه مقاومت خودرادربرابرنيروهايي كه ازدرون زمين به آنهاواردمي آيدازدست مي دهندوبطورناگهاني مي شكنند

8- مهمترين منا طق زلزله خيز (كمربندهاي )زلزله جهان را نام ببريد؟

كمربندكوهستاني آلپ.هيماليا-كمربنداطراف اقيانوس آرام-كمربنداقيانوس اطلس

9- فعاليت گروهي(5-7) نمودار علل وقوع سيل را رسم كنيد؟

 10- فعاليت گروهي(5-7) مخاطرات طبيعي يعني چه؟

بخشي از رفتار محيط اطراف ماست كه بطور ناگهاني رخ مي دهد و موجب خسارات و تلفات جاني و مالي به انسان مي شود

 11- فعاليت گروهي(5-7)علل سقوط بهمن را بنويسيد؟

 نيروي جاذبه زمين – وزن مواد روي دامنه – استفاده نادرست از محيط طبيعي

12- خشكسالي راتعريف كنيد؟ كمبودريزشهاي جوي موردانتظاردريكسال نسبت به ميزان متوسط بارندگي وافزايش ميزان خشكي دريك منطقه راخشكسالي مي گويند

13-مخاطرات طبيعي رابراساس نقش انسان طبقه بندي كنيد؟انسان درايجادآن نقش دارد.انسان درايجادآن نقش ندارد

14-كدام يك ازمخاطرات طبيعي دركشورماخسارات بيش تري ايجادمي كند؟زلزله .سيل.خشكسالي.بهمن

15-صفحات كره زمين داراي چندنوع حركت هستند؟ياازهم دورمي شوند.يابه هم نزديك مي شوند.يادرامتدادهم مي لغزند

16-علل وقوع زلزله رابنويسيد؟ تكتونيك صفحه اي(حركت صفحات پوسته ي زمين)وآزادشدن انرژي درمحل گسلها.تجزيه ي موادپرتوزا

17-زلزله چه زماني اتفاق مي افتد؟ زلزله زماني اتفاق مي افتدكه سنگهاي ناحيه اي از پوسته زمين كه مقاومت خودرادربرابرنيروهايي كه ازدرون زمين به آنهاواردمي آيدازدست مي دهندوبطورناگهاني مي شكنند

18-ويراني ناشي ازآزادشدن موادپرتوزابه چه عواملي بستگي دارد؟به سرعت.شدت وعمق امواج آزادشده

19-براي اندازه گيري ميزان خسارت زلزله وميزان انرژي آزادشده ازچه مقياس هاسس استفاده مي شود؟مركالي وريشتر

20-منظورازبزرگي زلزله چيست؟مقدارانرژي كه زلزله آزادمي كندبزرگي زلزله نام دارد

21-منظورازشدت زلزله چيست؟ميزان خسارت زلزله راشدت زلزله مي گويند

22-سيل چيست؟

جريان بسيارشديدآب است كه دربيرون ازبستراصلي رودبه جريان درمي آيدوبه دليل نيرويي كه داردهرآنچه راكه برسرراه داردباخودمي برد

23-فوايدرودهارابنويسيد؟رودهاعلاوه برتامين آب به عنوان مهم ترين عنصرحياتي.باحمل ورسوب گذاري آبرفتها.خاك هاي حاصلخيزكشاورزي رابراي مردم فراهم مي آورد.ازسوي ديگرحمل ونقل رارونق مي بخشد

24-به نظردانشمندان جغرافياچه عواملي وقوع سيل راتشديدمي كند؟

قطع درختان ونابودي جنگل ها.كندن بوته ها.چراي بي رويه دام هادرمراتع

25-علت  وقوع سيل دربنگلادش چيست؟

ريزش باران هاي موسمي وقرارگرفتن اين كشوربرروي دلتاي رودهاي گنگ وبرهماپوترااست

26-سيل درچه مناطقي اتفاق مي افتد؟درتمام نقاط كره زمين به خصوص درمسيررودهاومجاري موقتي عبورآب

27-درچه مناطقي خطرسقوط بهمن وجوددارد؟

درتمام مناطق كوهستاني به خصوص مناطقي كه شيب دامنه هازيادباشد.همچنين دامنه هايي كه فاقدپوشش گياهي باشند

28-دركشورمادرچه مناطقي خطرسقوط بهمن وجوددارد؟جاده هايي كه كوهستان هاراقطع مي كنندمانندجاده هرازوچالوس دررشته كوه البرزوچهارمحال وبختياري درزاگرس

29-خشكسالي چه اثري برمحيط مي گذارد؟افزايش خشكي هوامنجربه افزايش تبخيرازخاك مي شود.رشدگياهان رابامشكل روبرومي كند.ازبين رفتن پوشش گياهي باعث ترك برداشتن خاك هاي رسي و شدت فرسايش خاك  مي شود.خاك فرسايش يافته به وسيله بادباعث آلودگي آب هاي باقي مانده مي شود.وآلودگي آب هاحيات محيط رابه خطرمي اندازد

30-علت اصلي وقوع زلزله چيست؟حركت صفحات پوسته ي زمين درمحل گسل ها وآزادشدن انرژي درمحل گسل ها

31- فعاليت گروهي(1-7)باتوجه به منحني ميزان هرمنطقه درجايي روي نقشه قرارمي گيردودوره ي بازگشت زلزله آن مشخص مي شود.براي انجام اين

فعاليت لازم است محل شهرياروستاي خودرابرروي نقشه مشخص نمائيدسپس باتوجه به شماره ي منحني نزديك محل سكونت خودرابااستفاده ازجدول

 راهنماي بالاي اين نقشه دوره ي بازگشت زلزله رادردوره هاي 20-100-500-2500 ساله تعيين كنيد

32- فعاليت گروهي(2-7)چه چيز؟سيل كي (چه وقت)؟17خرداد73 چگونه؟براثربارندگي هاي شديدچرا؟بارندگي شديددرفصل غيرمعمول كجا؟شهرهاو روستاهاي آذربايجان شرقي چه كساني؟روستائيان

33- فعاليت گروهي(3-7)قصدداريدامكان وقوع سيل رادرمحل زندگي خودبررسي وپيش بيني كنيدكدام مواردراموردمطالعه قرارمي دهيد؟وضعيت پوشش گياهي.جنس سنگها.شيب دامنه.وضعيت شبكه آبراهه

34- فعاليت گروهي(3-7)آياتاكنون دراستان محل زندگي شماسيلي رخ داده است؟كدام ناحيه؟علل وقوع آن راذكركنيد؟

قصبه ي گناباد(نابودي پوشش گياهي.چراي بي رويه دام. بارندگي شديدوكوتاه).روستاي بوژان نيشابور(قرارگرفتن برروي مخروط افكنه ها شيب زيادمنطقه ونابودي پوشش گياهي وقطع درختان وجنگل ها.)نه دره ي مشهد(قرارگرفتن برروي مخروط افكنه ها ريزش باران هاي شديد.نابودي پوشش گياهي. وقطع درختان وجنگل ها)

35- فعاليت گروهي(4-7)كدام داستان درقرآن به موضوع خشكسالي اشاره مي كند؟داستان حضرت يوسف

36- فعاليت گروهي(4-7)باستفاده ازنقشه ي 19-7 ارتباط بين وقوع خشكسالي وقحطي راباعرض جغرافيايي بنويسيد؟

اكثرخشكسالي هادرعرض هاي جغرافيايي منطقه جنب حاره اي اتفاق مي افتد

37- فعاليت گروهي(5-7)زلزله بيش تردرچه مناطقي اتفاق مي افتد؟

درمناطقي كه روي گسل هاقراردارند.اين مناطق برحاشيه ي پوسته ومحل برخوردآن ها قرارگرفته اند

38- فعاليت گروهي(5-7)علت وقوع زلزله چيست؟تخليه ي انرژي جمع شده درزيرپوسته كه به دوصورت انجام مي شود حركت صفحات پوسته ي زمين درمحل گسل ها وآزادشدن انرژي درمحل گسل ها. تجزيه ي موادپرتوزا

39- فعاليت گروهي(5-7)كدام يك ازمخاطرات طبيعي دراستان محل زندگي شمابيش تراتفاق مي افتدچرا؟زلزله( چون استان ما روي گسل هاقراردارد). سيل(قرارگرفتن برخي مناطق برروي مخروط افكنه ها ريزش باران هاي شديد ونابودي پوشش گياهي وقطع درختان وجنگل ها)خشكسالي( تغييرات آب وهوايي .دست كاريهاي انسان در طبيعت.بارش هاي زمستاني كه بيشتربه شكل باران باشد)زمين لغزش(به علت وجودچشمه هاي فراوان.بالابودن سطح آب هاي زيرزميني)

40- فعاليت گروهي(5-7)آياسيل درمناطق غيرمسكوني مضراست يامفيد؟
مفيد.چون خطروضرري براي انسان نداردبلكه ممكن است سبب تقويت  خاك زمين هاي كشاورزي شود

سوالات جورکردنی  درس دهم جغرافیای دوم ازدرسهای نوبت دوم به بعد

1-جملات سمت راست رابه طورمناسب باكلمات سمت چپ ارتباط دهيد

1-1جريان بسيارشديدآب است كه دربيرون ازبستراصلي رودبه جريان درمي آيدوبه دليل نيرويي كه داردهرآنچه راكه برسرراه داردباخودمي بردمخاطرات طبیعی

1-2 سقوط ناگهاني موادازروي دامنه ها به سمت پايين است وممكن است اين موادبرف يا قطعات سنگ يا مخلوطي از هردوباشد   خشکسالی

1-3 كمبودريزشهاي جوي موردانتظاردريكسال نسبت به ميزان متوسط بارندگي وافزايش ميزان خشكي دريك منطقه را مي گويند  بهمن

1-4 بخشي از رفتار محيط اطراف ماست كه بطور ناگهاني رخ مي دهد و موجب خسارات و تلفات جاني و مالي به انسان مي شود    سیل

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390 و ساعت 21:20 |

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 7 مشهد دبیرستان : محمودیه 3

انسان باگفتارش وزن می شودوباکردارش ارزیابی می گرددپس چیزی بگوکه گرانسنگ و وزین باشدوکرداری به جای آرکه ارزش آن والاباشد امام علی(ع)

شماره صندلی :

نام آزمون : جغرافیای (1) واستان شناسی خراسان رضوی

مدت آزمون : 70 دقیقه

تاریخ آزمون :

نوبت : اول

مهرآموزشگاه

نمره به عدد :

نام ونام خانوادگی :

نمره به حروف :

شماره کلاس :

تاریخ تصحیح :

شماره دانش آموزی :

تعدادصفحات :

نام دبیر:

امضاء دبیر :

ردیف

سئوالات درس جغرافیای (1)     ((قابل توجه دانش آموزان پاسخ سوالات رادربرگه امتحانی بنویسید  ))

بارم

الف

درعبارت های زیرجمله های درست ونادرست رامشخص کنید

5/1نمره

1) كشور ما در شمال منطقه معتدل نيمكره شمالي قرار دارد و مدار 40 درجه شمالي از شمال آن مي گذرد ص  غ

2) هر چه مقیاس در نقشه ها بزرگتر باشد ، جزئیات در آنها بهتر نمایش داده می شود مانند نقشه های شهری ص  غ

 3) فلات ایران ازسمت غرب به کوههای سلیمان محدودشده است ص  غ  

4)روستاهای پراکنده در نواحي مرطوب و جلگه اي شمال ايران تشكيل شده اند ص  غ

5)فعالیتهای کوهزایی دراواخردوره کواترنرباعث پیدایش رشته کوههای البرزوزاگرس درایران شده است ص  غ  

6) ويژگي عمده نواحي بياباني كمبود آب و گرمي هوا است ص  غ

ب

جمله های زیرراباکلمه های مناسب کامل کنید

5/1 نمره

7) مصاحبه-مشاهده و .............. از روش های گردآوری اطلاعات به روش میدانی است 5/0

8) دره هاي باز و دشت هاي وسيع از ويژگي هاي زاگرس ..........  است 5/0

9) اهمیت جنگلهاي شمال بدليل .............. آنها است . 5/0

ج

جواب مناسب رابرای عبارت های زیربنویسید

  5/2 نمره

10) این عامل باعث خشکی هواواختلاف دمای زیادشبانه روزدرنواحی داخلی ایران شده است (                                 ) 5/0     

11) دراثررسوبگذاری وته نشین شدن موادآبرفتی درپای کوه این پدیده بوجودمی آید(                                  )  5/0        

12) به آبادی های کوچک درنواحی بیابانی گفته می شود(                           ) 5/0

13) به فرایندتخریب زمین باتغییرمنابع گیاهی،خاک گفته می شود   (                             )  5/0

14) جنگل هاي نواحي نيمه مرطوب ایران دراین حوضه آبخيزقرارگرفته اند  (                                  )5/0

د

گزینه درست راانتخاب کنید

5/1نمره

15)رطوبت راازدریای مدیترانه واقیانوس اطلس برای مابه ارمغان می آورد 

الف)توده سودانی    ب)سردقطبی    ج)مرطوب غربی    د)مرطوب موسمی   

16)شکل گیری سکونتگاههای ایران عمدتا به کدام عامل بستگی داشته است؟

 الف) شرایط آب و هوایی    ب) زمین حاصلخیز      ج) وسعت چراگاهها         د) میزان دسترسی به آب

17) بيشتر شهرهاي ايران در كدام يك از ارتفاعات ذيل قرار دارند ؟

الف ) نواحي پايكوهي    ب ) نواحي دشتي   ج ) نواحي جلگه اي و پست     د ) نواحي مرتفع كوهستاني  

18) چرا تنوع پوشش گياهي در ايران زياد است ؟

الف ) نامنظم بودن بارش درایران         ب ) عدم گسترش ايران در عرضهاي جغرافيايي مختلف

ج ) واقع شدن ايران در عرضهاي جغرافيايي مختلف              د ) تنوع ناهمواري هادرایران

19) وارونگي دما در چه مواقعي بيشتر اتفاق مي‌افتد؟

الف ) در شبهاي ابري و باراني زمستان      ب) در شبهاي صاف و آرام تابستان                   

ج ) در شبهاي بدون ابر وآرام زمستان     د) در شبهاي ابري و آرام زمستان

20) كداميك از لايه‌هاي جّو حيات كرة زمين را در مقابل اشعة ماوراي بنفش محافظت مي‌كند ؟

الف ) لايه استراتوسفر   ب ) لایه ازن      ج ) لايه تروپوسفر        د ) لايه مزوسفر

ر

به پرسش های زیرپاسخ کوتاه بدهید

6 نمره

21) وجودكدام شرايط نامساعددرسواحل خليج فارس فعاليت كشاورزي رابادشواري روبروساخته است؟ 75/0

 

22)مهم ترین علت خشکی آب وهوای ایران وپیدایش بیابان هادرآن کدام عامل می باشد؟5/0

23)به کدام دلیل میزان تبخیروتعرق درنواحی خشک بیشترازبارندگی سالانه است؟5/0

24)کدام اعمال انسان باعث گسترش وایجادشرایط بیابانی می شود؟ذکر3موردکافی است 75/0

 

25) درنواحي متراكم ازجمعيت جنگلهاوپوشش گیاهی به چه منظوری ازبین برده می شوند؟5/0

26)کدام عامل درجنگلهاي آمازون باعث نابودي پوشش گياهي وحتي فرسايش شديدخاك شده است؟5/0

27) دوموردازعواملی که دانشمندان براي تقسيم بندي مناطق خشك ازآنها استفاده مي كنند رابیان کنید؟5/0

 

28) مهمترين عوامل تخريب جنگل هاومراتع كشورمان رابنويسيد؟ذکردوموردکافی است5/0

 

29)به طور كلي براي مقابله با آلودگي رودها سه راه حل وجود دارد راه حلهای موجودراذکرکنید75/0 .

 

30)چرا خليج فارس در برابر انواع منابع آلوده كننده بسيار آسيب پذير است؟ ذکر3موردکافی است 75/0

 

ز

درارتباط بازندگی شهری وروستایی به پرسش های زیرپاسخ دهید

5/0نمره

31) شهرهاي بندري ازگذشته تابه امروزداراي چه نقش بوده اند؟

32)این عامل در شكلگيري وتوسعه شهراصفهان نقش داشته است؟

ردیف

سئوالات درس جغرافیای استان شناسی خراسان رضوی

بارم

و

 

4 نمره

33-همجواری استان خراسان باکشورهای ترکمنستان وافغانستان چه ظرفیت هایی رادراختیاراین استان گذاشته است؟5/0

 

34-رشته كوههاي بينالودازشمال شرق به كدام دره ودشت مشرف شده است؟5/0

35- نمونه اي ازيك ناوديس معلق درحوضه رشته كوههاي هزارمسجدبه شمارمي رود؟5/0

36- منشاءبروززلزله های شدیددرخراسان رضوی رابنویسید5/0

37- افزایش دمای هوادر50سال اخیرچه پیامدهایی رابه دنبال داشته است؟ذکردوموردکافی است 5/0

 

38- فاصله گرفتن ازمعماری سنتی چه پیامدهایی دراستان دارد؟5/0

39- مزاياي بيابان زدايي دربيابانهاي استان رابنويسيد؟5/0

40- راهکارهای مقابله باآلودگی آبهارابنویسید5/0

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 و ساعت 12:46 |

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 7 مشهد دبیرستان : محمودیه 3

شماره صندلی :

نام آزمون : جغرافیای (2)

مدت آزمون : 70 دقیقه

تاریخ آزمون :

نوبت : اول

مهرآموزشگاه

نمره به عدد :

نام ونام خانوادگی :

نمره به حروف :

شماره کلاس : 371

تاریخ تصحیح :

شماره دانش آموزی :

تعدادصفحات :

نام دبیر: سلطانی

امضاء دبیر :

ردیف

سئوالات درس جغرافیای (2)                (( قابل توجه دانش آموزان :  پاسخ سوالات رادربرگه امتحانی بنویسید  ))

بارم

الف

هريك ازتوضيحات زيرمربوط به كدام نوع خاك است

75/0 نمره

1) درنواحي استوايي دراثربارش فراوان ،كاني هاي آن شسته مي شودوقرمزرنگ است

2) به علت يخ بندان شديدوكندشدن عمل تجزيه ،ازنظرهوموس فقيراست

 3) خاك سياه رنگ وبسيارحاصلخيزجنوب روسيه

ب

جمله زيرراباكلمات مناسب تكميل كنيدبادرنظرگرفتن تعاريف ناحيه به اين نتيجه مي رسيم كه:

5/0 نمره

4) يك ناحيه باناحيه مجاور ............... است

5) عاملي اصلي دريك ناحيه ............... است

ج

درمقابل جملات زيركلمه صحيح (ص)ياغلط(غ)رابگذاريد

1  نمره

6) هرقدربه عرضهاي جغرافيايي بالاترمي رويم زاويه تابش خورشيدمايل ترمي شود

7) دين بودايي وبرهمايي درمحدوده ي قاره ي آسياوافريقاباقي مانده اند

8) معمولاسبك معماري وشهرسازي دوناحيه مجاوربه هم شبيه است

9) تپه هاي ماسه اي ساحلي ازجمله اشكال ناهمواري ناشي ازرسوبگذاري موادهستند

د

باتوجه به ناحيه بندي آب وهوايي كوپن عبارات سمت راست رابه طورمناسب بايكي ازجمله هاي سمت چپ مربوط كنيد

75/0 نمره

10) آب وهواي حاره اي(               )                           الف) دامنه گرمازياداست         

11)آب وهواي معتدل(                  )                          ب)علامت اختصاري آن ‍C است 

12)آب وهواي قطبي(                  )                            ج)درهيچ ماهي دمابالاي 10درجه سانتي گرادنيست        

                                                                                    د)بارش درتمام سال وجوددارد   

ر

به پرسش های زیرپاسخ کوتاه بدهید

25/10  نمره

11) سه موردازعوامل موثر در پيدايش سواحل را ذکرکنید 75/0

 

12) براي اندازه گيري توسعه انساني چه مواردي مورد توجه قرار مي گيرد ؟ 75/0

 

13) چراعوامل تغييردهنده سواحل درتمامي سواحل يكسان عمل نمي كنند؟ذكر3موردكافي است 75/0

 

14) كدام عوامل وفعاليتهاي انساني باعث تغييردرچشم اندازهاي ساحلي مي شوند ؟ذکر3موردکافی است 75/0

 

15) دومنبع مهم که درآلودگی سواحل موثرمی باشند،ذکرکنید 5/0

 

16) سه موردازجاذبه هاي گردشگري درمحيط هاي كوهستاني رابنويسيد ؟75/0

 

17) چگونه دخالت هاي انسان باعث به هم خوردن تعادل وهماهنگي زيست بوم هاي كوهستاني مي شود؟ذکردوموردکافی است 5/0

 

18) تولیدبرق درنیروگاه های آبی وبادی چه مزایایی نسبت به سایرنیروگاه هادارند؟5/0

 

19) آب هاي روان درفرسايش انحلالي چه نوع سنگهايي رابه شكل محلول حمل مي نمايند؟. 5/0

 

20) براي انجام فرسايش بادي دربيابان چه شرايطي لازم است 75/0

 

21) بيشترين تاثيرسايش بادبرموانع سنگي دركدام قسمت است؟25/0

22) از عواملي سبب تغييركاربري درجنگلهاي استوايي شده است دوموردراذکرکنید 5/0

 

23) از توان هاي محيطي نواحي گرم وخشك دوموردراذكركنيد 5/0

24) حذف جنگلهاي استوايي  وافزايش آبرفت رودخانه هاچه اثراتي به همراه دارد؟5/0

 

25) آب وهواي نواحي قطبي به وسيله چه ويژگي هايي ازآب وهواي سايرنواحي جهان متمايزمي گردد؟75/0

 

26) جريان هاي گرم دريايي چه اثراتي درنواحي سرددرياي شمال پديدآورده است 75/0

 

27) چه عواملي هرسال دركامل شدن شيوه زندگي درقطب موثرمي باشد؟5/0

 

ز

اصطلاحات زیرراتعریف کنید

1 نمره

28) رگ(سنگ فرش بياباني) :

29) لس :

و

درعبارت هاي زيرجاي خالي راباكلمه مناسب پركنيد

25/1 نمره

30- درپديده پخش ياانتشاربه محلي كه پديده درآن جاشكل گرفته....... مي گويند

 31- زبان سامي زبان مردمان عرب و ......... مي باشد

32- به خردشدن سنگ هادرنتيجه انبساط وانقباض طولاني مدت .......... مي گويند

33- فرسايش انحلالي باعث بوجودآمدن اشكال خاص نظيرغارهاوچشمه هامي شودكه دراصطلاح به آن ها ............. گفته مي شود

34- شهرتوريستي ............ دردامنه ي كوههاي سبلان به دليل چشمه هاي آب گرم ايجادشده است

ه

نواحي زيرازنظرتوليدچه نوع محصولاتي داراي اهميت مي باشند؟

5/0 نمره

35)ناحيه بوت درايالت مونتاناي آمريكا:

36)ناحيه ي جنوب شرقي آسيا:

ح

پیدایش هریک ازرشته کوه های زیرمربوط به کدام دوره زمین شناسی می باشد؟

75/0 نمره

37)آلپ(                                               )        38)البرز(                                               )       39)آپالاش(                                                )

خ

گزینه درست رانتخاب کنید

5/0 نمره

40)کدام کشورهاازدرختان جنگلی درسالهای اخیر،بیشترین بهره برداری راکرده اند

الف)بزیل ژاپن ب)کره جنوبی - ژاپن  ج)برزیل - اندونزید)اندونزی کره جنوبی

41)فرسايش خاك درجنگل هاي آمازون دركشوربرزيل ناشي ازچيست؟

الف) احداث شبكه راه هاي سراسري آمازونب)تولیدچوب ج)پیشرفت فن آورید) شیوه زندگی بومیان

چ

دليل بياوريد

1 نمره

42)چراميزان بارندگي درنواحي قطبي كم است؟

43)چراآیسبرگ ها برای هاخطری برای کشتیرانی محسوب می شوند؟

ژ

نواحی قطب شمال وجنوب رادرمواردزیرمقایسه کنید

5/0 نمره

44)آب وهوا :  

45)وسعت خشکی :

ف

درارتباط بابومیان ساکن درنواحی قطبی به سئوالات زیرپاسخ دهید

5/0 نمره

46)محل اقامت اسكيموهادرفصل زمستان :

47)شهرزيباي اسكيموهادركانادا :

48)درمنحني توپوگرافي زير:

الف)نيمرخ MN رارسم كنيد  ب)ارتفاع نقطه1 M رامشخص كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


75/0 نمره

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 و ساعت 12:44 |

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 7 مشهد دبیرستان : محمودیه 3

شماره صندلی :

نام آزمون : جغرافیای پیش دانشگاهی

مدت آزمون : 70 دقیقه

تاریخ آزمون :

نوبت : اول

مهرآموزشگاه

نمره به عدد :

نام ونام خانوادگی :

نمره به حروف :

شماره کلاس : 471

تاریخ تصحیح :

شماره دانش آموزی :

تعدادصفحات :

نام دبیر: سلطانی

امضاء دبیر :

ردیف

سئوالات درس جغرافیای پیش دانشگاهی           ((قابل توجه دانش آموزان : پاسخ سوالات رادربرگه امتحانی بنویسید )) 

بارم

الف

گزینه درست راانتخاب کنید

1  نمره

1) زمانی که تک تک پدیده های پیرامونی شهراصفهان راموردبررسی قرارمی دهیم ازچه نوع شناختی استفاده کرده ایم

الف)تکوینی  ب)کارکردی ج)ساختاری  د)آینده نگر    

اگررابطه ی میزان فرسایش خاک باقطع درختان جنگلی رابررسی کنیم ازکدام شیوه ی پژوهشی استفاده کرده ایم

الف)توصیفی  ب)کاربردی  ج)علت ومعلولی  د)همبستگی

 3) سیستم دارای پسخوراندمنفی است یعنی چه

الف)تعادل خودراازدست می دهد  ب)به سمت تعادل حرکت می کند

ج)ساده یاپیچیده بودن سیستم  د)ارتباط متقابل بین اجزای تشکیل دهنده سیستم کم شود

4) بررسی وضعیت ناهمواری یک منطقه به وسیله کدام روش پژوهشی موردمطالعه قرارمی گیرد

الف)توصیفی ب)تاریخی  ج)علت ومعلولی  د)همبستگی

ب

درعبارت های زیرجمله های درست ونادرست رامشخص کنید

1 نمره

5)دانش جغرافیافقط روابط متقابل انسان ومحیط رامطالعه می کند

6) فرضیه بایدبه شکلی مطرح شودکه درپایان آن رابتوان به طورحتم یابه احتمال زیاد رد یا تایید کرد

7) معمولادرنقشه هاپدیده های سه بعدی رابه کمک علائم قراردادی نشان میدهند

8) نقشه کاربری زمین ازانواع نقشه های انسانی می باشد

ج

جاهای خالی را باواژه های مناسب پرکنید

75/1  نمره

9) روش مطالعه ی علم جغرافیامبتنی بر ............... است

10) درنگاه جغرافی دان پراکندگی شهرهادرهرنقشه ای ........................ داردواز عواملی تاثیرمی پذیرد

11) تفاوت بین چشم اندازهای شهرهای اسلامی وشهرهای غیراسلامی به جهت ................ آن است

12) استفاده ازپرسش نامه وانجام دادن مصاحبه ومشاهده را ................... می گویند

13) نقشه ازنظر شکل،اندازه،و .........  باهم متفاوت اند

14- درسیستم تصویر ............. نقشه بخش های شمالی وجنوبی زمین ازحدطبیعی خارج می گردد

16) نقشه کاربری اراضی ازانواع نقشه های ................. می باشد

17)

هریک ازمواردزیرجزءکدام شاخه علم جغرافیااست؟

75/0 نمره

الف)کارتوگرافی(                                                 ) ب)جغرافیای سیاسی(                                                              )        ج)ژئومورفولوژی(                                          ) 

ر

به پرسش های زیرپاسخ کوتاه بدهید

5/8 نمره

18) علم زمین شناسی وهندسه بوسیله کدامیک ازشاخه های جغرافیامورداستفاده قرارمی گیرد؟ 5/0

19) دوهدف ازاهداف علم جغرافیارانام ببرید ؟ 5/0

 

20) چه مسائلی درحوزه ی مطالعات جغرافیای سیاسی قرارمی گیردذكر3موردكافي است 75/0

 

21) دو موردازفواید روش تفکرسیستمی رابنویسید 5/0

22) سه مرحله ازازمراحل یک پژوهش علمی جغرافیارانام ببرید 75/0

23) دریک پژوهش جغرافیایی پژوهش گردرانتخاب مسئله تحقیق به چه نکاتی بایدتوجه کرد 75/0

 

24) منظورازپژوهش بنیادی چیست 75/0

 

25) پژوهش های علی معمولاازچه نوع پژوهش هایی هستندوچرا؟ 5/0

 

26) دوخصوصیت مشترک درتمامی نقشه هاراذکرکنید. 5/0

27) سه موردازکاربردهای نقشه برداری دریایی رابنویسید  75/0

 

28) چه عواملی نقشه برداری رابیش ازهرزمان دیگرتکامل بخشید؟ 75/0

29) دونمونه ازاصولی راکه بایددررسم کروکی رعایت کردبنویسید 5/0

 

30) سیستم تصویرمسطح برای چه مناطقی کاربرددارد؟ 5/0

31) علمی ترین ورایج ترین شیوه ی نمایش ارتفاعات چیست وچرا؟ 5/0

 

32)

هریک ازمواردزیرراباچه علائمی نمایش می دهند؟

1 نمره

اراضی بایر(                                        )   شهروروستا(                                               )  جاده ها(                                            )  مناطق مسکونی(                                      )  

33)

برای تهیه نقشه های زیرازچه نوع مقیاسی استفاده می شود

1  نمره

الف)نقشه های ساختمانی(                                                )     ب) کشورهای بزرگ(                                                              )

ج)نقشه پوششی کشور(                                                       )      د)نقشه های شبکه انتقال نیرو(                                                           )

34)

مشخص کنیدهریک ازپدیده های زیرآلتیمتری هستندیاپلانتمتری؟

1  نمره

پرتگاه(                                                )دریاچه(                                                  ) مناطق جنگلی (                                                      ) جاده (                                          )

ز

به سوالات زیرپاسخ دهید

5/0 نمره

35)دردهه های اخیرعلاوه برعکس های هوایی ازچه تصاویری برای تهیه نقشه استفاده می شود؟

36)کدام نوع نقشه درزمره ی فعالیت های نقشه کشی است نام ببرید

37)

واژه های سمت راست رابه طورمناسب باواژه های سمت چپ ارتباط دهيد

75/0نمره

1)ژئومورفولوژی(                                      )                                                                             الف-فنون جغرافیایی

  2)پیش بینی آینده یک سیستم فضایی(                                              )                         ب-جغرافیای طبیعی

3)روش مطالعه ی علم جغرافیا(                                     )                                                    ج-شناخت آینده نگر

                                                                                                                                               د-کل نگری                                                                                                                                                

38)سیستم بازوسیستم بسته راباهم مقایسه کنید

1 نمره

 

39)اگرفاصله دونقطه درروی نقشه 4سانتی مترومقیاس آن یک،پانصدهزارم باشداولاحساب کنیدفاصله این دونقطه درروی زمین چندمترثانیا چندکیلومتراست (عملیات محاسبه رادرورقه بنویسید)                                                                                                                                                                                            75/0  نمره

40)

باتوجه به شکل به سوالات زیرپاسخ دهید

1 نمره

 

الف)ارتفاع نقطه P چقدراست؟ 

ب)درامتدادBF شیب تندتراست یادرامتدادDE ؟

ج)نیمرخ توپوگرافی درامتدادAB رارسم کنید

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 و ساعت 12:42 |

فنون طراحی سوال

خلاصه ی درس"فنون طرّاحی سؤال"-مدرس:جناب آقای دکترمصرآبادی استاد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان –تلخیص وتنظیم:گروه زبان وادبیّات فارسی استان آذربایجان شرقی

تعریف آزمونهای شناختی :

           به آزمون هایی که توانایی ذهنی آزمون شونده را اندازه گیری می کنند   آزمون های شناختی گویند . این آزمون ها حداکثر وضع آزمون شونده  را اندازه گیری می کنند .

تعریف آزمون های عاطفی :

          این آزمون ها خصوصیات عاطفی، وضع واقعیت آزمون شونده  را اندازه گیری می کنند و در حال حاضر وضعیت موجود و توانایی ، احساسات  و عواطف را اندازه می گیرند .

تعریف آزمون های پیشرفت تحصیلی :

         این آزمون ها   آموخته های آزمون شونده را اندازه می گیرند .  مثلا از فیزیک چه می داند ؟

آزمون های استعداد :

          این آزمون ها  آمادگی های آزمون شونده را اندازه گیری می کنند . مثلا چه قدر استعداد یا آمادگی یادگیری فیزیک را دارد ؟

تعریف آزمون های استعداد :

           آزمون هایی هستند که آمادگی های افراد را برای انجام دادن یک سری فعالیت ها اندازه گیری می کنند . به عبارت دیگر ظرفیت آزمون شونده  را برای یادگیری های مختلف اندازه می گیرند .

آزمون های پیشرفت تحصیلی :

الف ) حالت استاندارد  :در این نوع سؤالات  قدرت تمیز سؤال  ، دشواریابی سؤالات  رعایت شده است  .

ب )   معلم ساخته  : در این نوع سوالات قدرت تمیز و دشوار یابی رعایت نشده است .

آزمون های عینی :

        دراین آزمون ها نظر ارزشیاب، هیچ تاثیری در نوشته یا جواب سؤالات ندارد . از بین پاسخ ها یکی را اتنخاب می کند . کار ارزیاب  تشخیص است ( هرکس نمره گذاری کند نتیجه همان است )

آزمون های ذهنی :

          دراین آزمون ها  فرد باید پاسخ  را  یادآوری کند ، بیان کند و بپروراند . یعنی باید  بصورت  انشایی  بسط و گسترش  بدهد . چون  نطر ارزشیاب  یا داور درنمره گذاری اثر دارد به همین خاطر به این  نام معروف است ..

آزمون های کوتاه پاسخ :

           ترکیبی از دو آزمون قبلی است . یعنی یادآوری همراه با پاسخ کوتاه . آزمون شونده  هم یادآوری می کند و هم به صورت کوتاه پاسخ می نویسد . نظر ارزشیاب چندان تاثیری ندارد. تاثیر گذاری ارزیاب در آزمون های کوتاه پاسخ نسبت به آزمون های ذهنی کمتر است و به همین خاطر به آزمون های عینی نزدیک است .

قواعد سؤالات کوتاه پاسخ :

   1- سؤال را طوری بنویسیم که با یک کلمه، عدد، فرمول ، عبارت، یا جمله ی کوتاه جواب داده شود.

     2- سؤال را بدون نقل مستقیم از جملات کتاب بنویسیم .

     3- سؤال را کاملا روشن، صریح و بدون ابهام طرح کنیم .

     4- اشارات نامربوط دستوری و غیره را حذف کنیم .

     5- درجه ی دقّت مورد انتظار را مشخص کنیم .

     6- در سؤال های کامل کردنی جای خالی را در قسمت آخر سوال قرار دهیم .

     7- در سؤال های کامل کردنی بکوشم  تا نکات و مفاهیم مهم را حذف کنیم .

     8- در سؤال های کامل کردنی ازدادن جاهای خالی متعدد احتراز کنیم  .

     9- سعی کنیم حتی الامکان از سؤال هایی به صورت جمله ی  پرسشی استفاده کنیم .

    10- هر سؤال را طور ی طرح کنیم که تنها یک جواب درست داشته باشد .

    11- هر سؤال را با توجه به یک هدف آموزشی بنویسیم .

آزمون های ذهنی یا تشریحی :

           آزمون هایی هستند که فراگیر یا آزمون شونده باید با توجه به روی سؤال پاسخ مربوط را یادآوری کرده ، در ذهن خود آماده نموده، در برگه ی امتحان بنویسد . علت اینکه این آزمون ها را ذهنی می گویند این است که نظر ارزشیاب در نمره گذری  آنها ممکن است اثر بگذارد .

 


انواع آزمون های ذهنی :

     الف ) آزمون های تشریحی گسترده پاسخ :

     آزمون هایی هستند که آزمون شونده هیچ گونه محدودیتی در پاسخ دادن ندارد و عملا هر طور که مایل       باشد پاسخ را پرورش داده و تدوین می کند                                                                               ب ) آزمون های تشریحی محدود پاسخ :

   آزمون هایی هستند که آزمون شونده در دادن پاسخ به سؤالات آزادی کامل ندارد . بلکه باید بر اساس    صورت سؤال پاسخ خود را در چارچوب خاص تدوین کند .

نکته ی مهم :

          آزمون های محدود پاسخ برای اندازه گیری سطوح فهمیدن، کاربرد و تحلیل مناسب است .

         آزمون های گسترده پاسخ برای اندازه گیری سطوح ترکیب و ارزشیابی مناسب است .

محاسن سوالات تشریحی :

     1- تهیه ی این سؤالات از آزمون های عینی  آسان است .

     2- این سؤالات برای سنجش توانایی سازمان دادن و پرورش دادن پاسخ ها بسیار مناسب است .

     3- این سؤالات آزمون شوندگان را به موقعیتهای واقعی تر نزدیک می کند . یادگیری را به طرف واقعیت می برد .

     4- این آزمون ها پاسخ دادن را اندازه گیری می کنند نه انتخاب پاسخ را .

     5- آزمون های تشریحی در یادگیری دانش آموزان تاثیر بیشتری دارد .

معایب سؤالات تشریحی :

      1-نمونه ی کوچکی از هدفهای آموزشی را ارائه می دهند .

     2- تصحیح برگ ها تحت تاثیر نظر  ارزشیاب قرار می گیرد .

     3- تصحیح آنها بسیار وقت گیر است .

قواعد طراحی سؤالات تشریحی :

     1- در نوشتن صورت سؤالات آزمون یک درس با رسم جدول مشخصات آن درس دقت کنید که سؤالات به طور مستقیم به هدفهای آموزشی که در جدول دو بعدی وجود دارد مربوط باشد .

     2- سؤالهای تشریحی را به هدفهایی محدود کنید که با سایر آزمون ها به خوبی قابل اندازه گیری نیستند . یعنی سعی کنید هدفهای سطوح بالامثل ترکیب ، ارزشیابی و غیره را باسؤالات تشریحی بسنجید .

     3- صورت سؤالات تشریحی را با عبارات و کلمات واضح و روشن بنویسیم و از کلی گویی بپرهیزیم . مثلا فعل هایی از  این قبیل بیاوریم :

« خلاصه کنید – حل کنید – طبقه بندی کنید – ارزیابی کنید – مقایسه کنید »

     4- از کاربرد کلماتی مانند « چه کسی– چه وقت – کجا» استفاده نکنید . بلکه به جای آن از کلمات        « چرا- چگونه – به چه دلیل» استفاده کنید .

چون کلمات گروه اول مربوط می شوند به طبقه ی دانش  به همین خاطر نباید آنها را به کار برد .

     5- تا حد امکان از سؤالات تازه و موقعیتهای جدید استفاده کنید . سؤالات را به موقعیتهای جدید ببرید . یعنی صورت سؤال با صورت متن کتاب فرق داشته باشد .

     6- سؤالهای مربوط به موضوعات بحث انگیز باید طوری باشد که از آزمون شونده بخواهند تا شواهد لازم برای مستند کردن عقیده ی انتخابی را بیان کند نه اینکه از او بخواهند صرفا عقاید شخصی خود را شرح دهد . ( در سؤالهایی که از دانش آموزان نظر می خواهید استدلال آنهارا هم بخواهید )

     7- به آزمون شوندگان حق انتخاب چند سؤال از میان تعدادی سؤال را ندهید . اگرخواستید  سؤالات اختیاری طراحی کنید باید بین دوسوال باشد نه بیشتر .

     8- برای پاسخ دادن به سؤالات زمان کافی در نظر بگیریم .

     9- با نوشتن سؤالاتی که به جواب کوتاه نیاز دارند تعداد سؤالات خود را افزایش دهید و از مشکل         " ضعف نمونه گیری" سؤالات تشریحی بکاهید .

    10- عوامل مؤثردر ارزشیابی آزمون های تشریحی را از پیش تعیین کنید و آنها را به اطلاع آزمون شوندگان برسانید .

مثلا : اگر در جواب سؤالات املای درست کلمات یا جمله بندی درست رعایت نشود،  نمره کسر می شود .

قواعد تصحیح سؤالات تشریحی :

     1- پاسخ های سوالات را تنها  بر اساس هدفی که در سوال گنجانیده شده است تصحیح کنید .

     2- با نوشتن یک پاسخ نمونه برای هر سوال به عنوان کلید از دخالت عوامل نامربوط جلوگیری کنید.       ( نوشتن ریز بارم )

     3- تصحیح ورقه به صورت سؤال به سؤال انجام گیرد . « در این صورت جلوی خیلی خطاها وبرخی سوگیری ها گرفته می شود .»

     4- هنگام تصحیح ورقه های امتحانی از شناسایی نام صاحبان آنان خودداری کنید. برای جلوگیری از خطای هاله ای که اگریک نفررا بشناسیدگذشته ی او باعث می شودبه اونمره ی کم یا زیاد بدهید.

     5- درصورت امکان ازیکی دونفراز همکارانتان بخواهید که تعدادی از سؤالات شمارا دوباره تصحیح بکنند.

    6- تمام پاسخ های آزمون شوندگان به یک سؤال را در یک نشست و بدون وقفه زمانی تصحیح کنید « یک سوال از همه ی ورقه ها را در

یکبار نشستن برای اصلاح ، تمام کنید.»

     7- بر روی برگه های آزمون اشتباهات دانش آموزان را اصلاح کنید و نظرهای خودتان را بنویسید.

     8- ازروش تحلیلی وکلی نمره گذاری استفاده کنید.

  آزمون های عینی :

الف) آزمون های صحیح- غلط :

آزمون هایی هستند که در آنها تعدادی سؤال یا جمله دراختیار آزمون شوندگان قرار داده می شود و فراگیران بایدصحیح یا غلط بودن آنهارامشخص کنند.

             

انواع آزمون های صحیح – غلط :

1- نوع درست یاغلط

در این نوع سؤال یک جمله ی خبری داده می شود و آزمون شونده درستی یا نادرستی آن را تشخیص می دهد. مثلا :ردیف کلمه ای است که درآخر مصراع ها می آید و عینا تکرار می شود واز لحاظ معنی یکسان است.                                                  صحیح                 غلط                                                                                                                     

  2 -  بلی یا خیر:

در این نوع سؤال یک جمله ی استفهامی به آزمون شونده داده می شود که جواب آن بلی یا خیر است مثلا:              آیا ردیف همیشه در آخر مصراع می آید؟بلی                خیر        

3- نوع اصلاحی :

در این نوع سؤال به آزمون شونده جمله ای داده می شود که در آن غلطی وجود دارد . او باید غلط را تشخیص بدهد و خط بزند و گاهی درستش را هم بنویسد . مثلا : در متن زیر غلطهای املایی را پیدا کرده و صحیح آنها را بنویسید .

   4- نوع خوشه ای:

در این نوع سؤال که به آن سؤال" چند صحیح- غلط " نیز می گویند، تنه ی سؤال به صورت یک جمله ی  ناتمام نوشته می شود و به دنبال آن تعدادی جواب قرار می گیرد که آزمون شونده باید صحیح یاغلط بودن آنها                                                                                     

مشخص کند مثل:

              " ردیف" یعنی :             الف) کلمه ای که عینا تکرار شود و معنی متفاوت داشته باشد.

                                            ب) کلمه ای که عینا تکرار شود و معنی یکسان داشته باشد.

                                             ج) کلمه ای که تکرار نشود ولی معنی  یکسان داشته باشد.

  محاسن سؤالات صحیح – غلط  یا  سؤالات عینی :

1-بیان موضوعات درسی در قالب عبارتهای ساده.

2-ساده بودن تهیه ی این نوع سوالات.

3-عینی بودن آنها ( نمره گذاری تحت تاثیر نظرات  شخصی ارزشیاب قرار نمی گیرد )

4-قرار دادن تعداد زیاد سؤالات دراوراق امتحانی..                                                                        5-آسان بودن تصحیح آنها

معایب سؤالات صحیح – غلط ( عینی )

1-شانسی جواب دادن در آن پنجاه درصد وجود دارد.

2-احتمال تقلب در آن زیاد است.

3-اغلب، اطلا عات جزیی و کم اهمیت را اندازه گیری می کند.

4-کاربرد این نوع آزمونها دانش آموزان را متکی به حافظه می کند.

قواعد تهیه ی سؤالات صحیح – غلط :

1-سؤالات را تا حد امکان مختصر ، ساده و روشن بنویسید( در یک سؤال فقط یک مطلب درنظر گرفته شود و در جملات کوتاه نوشته شود.)

 2-جمله هایی را به کار ببرید که درست یا غلط بودن آنها برای کسانی که موضوع سؤال را یاد گرفته اند ، آشکار باشد.

3-از به کاربردن کلماتی همچون « همه، بعضی وقتها، غالبا، هرگزو.......» پرهیز شود. (چون با آوردن کلمه    "هرگزجواب "خیر"است و با آوردن     «گاهی » جواب می تواند «بلی » باشد.)

 

   4-سعی کنید طول سؤالات صحیح و غلط  ، هم اندازه باشد.

5-در نوشتن سؤالات صحیح – غلط نباید عینا جملات کتاب درج شود، صورت جمله عوض شود یا مثال داده شود.

     6-تعداد پاسخهای صحیح با تعداد پاسخهای غلط یکسان باشد.

7-سعی کنید در هر سؤال، هدف آموزشی مهمی را اندازه گیری کنید از گنجانیدن اهداف کم اهمیت پرهیز کنید.

8-از طرح سؤالات گمراه کننده خودداری کنید.

9-هر سؤال برای سنجش یک هدف آموزشی طرح شود.

 ب)آزمونهای جور کردنی:

آزمونهایی هستند که از تعدادی سؤال تشکیل می شوند که هر یک از آنها شامل دو ستون است، یک ستون معرف پرسشها و ستون دیگر نشان دهنده ی پاسخها. دآنش آموزان فقط پاسخها را به پرسشها وصل می کنند . تعریف یک ستون وجواب ستون دیگر.                       

                                                                                

 

حسن سؤالات جور کردنی :

از آنجا که پاسخ دادن به این نوع سؤالات به زمان زیادی نیاز نیست ، لذا می توان  تعداد زیادی از این نوع سؤالات را در آزمون خود استفاده کرد . تصحیح این نوع سؤالات آسان تر است .

معایب سؤالات جور کردنی :

1- حفظ طوطی وار مطالب در دانش آموزان تقویت می شود .

2- از آنجا که سؤالات جورکردنی باید مربوط به یک موضوع خاص باشند پیدا کردن چندین سؤال از یک موضوع کار بسیار سختی است .

قواعد سؤالات جور کردنی :

1- پرسش ها و پاسخ ها ی متجانس و همگون را انتخاب کنیم .

2- طول فهرست ها ی پرسش و پاسخ را کوتاه کنیم و مطالب کمتری را در هریک از پاسخ ها قرار دهیم .

3- از نوشتن پاسخ های بی مورد و دور از پرسش ها پرهیز کنیم .

4- همه ی پرسش ها و پاسخ ها  ی یک سؤال را در یک صفحه قرار دهیم .

5- در صورت امکان فهرست پاسخ ها را به طور منطقی مرتب کنیم .( مثلاٌ اسامی به ترتیب حروف الفبا ، اعداد بزرگی ، کوچکی و تاریخ ها به ترتیب زمان تنظیم شود .)

6- در فهرست پرسش های سؤالات جور کردنی از کاربرد جملات نیمه تمام خودداری کنیم .

7- پرسش هارا با شماره و پاسخها را با حروف مشخص کنیم .

8- هر یک از پاسخ ها باید برای تمام پرسش های یک سؤال درست جلوه کنند .

9- از نوشتن سؤال هایی که تعداد پرسش ها و پاسخ های آنها کاملاٌ باهم جور می شوند بپرهیزیم . ( طوری باشد که تعداد پاسخ ها یکی بیشتر از تعداد سؤالات باشد .)

10- از کاربرد نشانه ها و علائم هدایت کننده که سبب انتخاب پاسخ ها می شوند خودداری کنیم .

11- عبارت های طولانی را در فهرست پرسش ها و مطالب مختصر را در فهرست پاسخ ها قرار دهیم .

سؤالات چند  گزینه ای :                                                                            تعریف : آزمون چند گزینه ای شامل تعدادی سؤال هست که هر یک از آنها از یک قسمت اصلی و تعدادی گزینه تشکیل می شوند. آزمون شونده از میان گزینه های پیشنهادی گزینه ی صحیح را انتخاب می کند .

 اجزای سوالات چند گزینه ای :

الف = تنه ی سؤال                     ب= گزینه ی درست                   ج= گزینه های انحرافی

    تنه ی سؤال را  یک جمله ی استفهامی یا یک جمله ی نا تمام تشکیل می دهد و گزینه های پیشنهادی جواب جمله ی استفهامی یا تکمیل کننده ی جمله ی ناقص هستند .

انواع سوالات چند گزینه ای:

1-  تنها گزینه ی درست : فقط یک گزینه  درست است که ساده ترین نوع سؤالات چند گزینه ای می باشد .

2-  بهترین گزینه : یعنی همه ی پاسخ ها درست هستند ولی بهترین آنها را مشخص می شود.

3- نوع منفی : در این نوع سوال، تنه ی سوال به صورت منفی بیان می شود و همه ی گزینه ها به جز یکی از آنها درست است . باید زیر فعل منفی خط کشیده شود .

مثال : کدام یک از عبارت های زیر درباره ی ردیف درست نیست ؟                                                 الف ) کلمات تکراری پایان مصراع ها را گویند .                                                                         ب  ) کلماتی که تکراری است و معنی یکسان دارند .                                                                    ج  ) کلماتی که تکراری است ولی معنی یکسان ندارند .                                                                 د   )کلماتی که عیناٌ تکرار شوندو در پایان مصراع ها بیایند .

محاسن سؤالات چند گزینه ای :

1-آزمون از طریق سؤالات چند گزینه ای نسبت به سایر آزمون های عینی انعطاف پذیرترند . یعنی       می توان از این  نوع سؤالات برای ارزیابی سطوح بالاتر یادگیری  هم استفاده کرد . مثل ارزشیابی یا تجزیه و تحلیل .

2- با استفاده از سالات چند گزینه ای می توان در یک زمان محدود تعداد زیادی از هدف های آموزشی را اندازه گیری کرد .

3- آزمون های چند گزینه ای نسبت به سایر آزمون های عینی کمتر تحت تاثیر حدس زدن کورکورانه قرار می گیرند .

4- تصحیح این نوع آزمون ها آسان و عینی است .

5- اگر معلم بتواند گزینه های انحرافی را از خطاهای رایج دانش آموزان ضعیف انتخاب کند با تحلیل این خطاها می تواند مشکلات یادگیری دانش آموزان را تشخیص بدهد 0

معایب سؤالات چند گزینه ای :

1-ساختن این آزمون ها بسیار دشوار است .

2- معلمان اغلب سؤالات چند گزینه ای را در حد سنجش اطلاعات جزئی می نویسند .

3- در مقایسه با آزمون های صحیح- غلط خواندن این آزمون ها مستلزم صرف وقت زیادی است .

4- هرگاه به سؤالات نمره ای منفی داده می شود دانش آموزانی که اهل ریسک و مخاطره هستند نمرات بهتری می گیرند .

5-دانش آموزان قوی بیش از دانش آموزان معمولی قادر به پیدا کردن اشکالات و پیچیدگی ها در سؤالات هستند . اما ازآنجایی که تنها یک گزینه ی صحیح است از بابت این تیز بینی خود تنبیه می شوند .

قواعد تهیه ی سؤالات چند گزینه ای :

   1- هر سؤال باید یک موضوع مهم را اندازه بگیرد .

   2- سؤالات را کاملاً روشن و واضح بنویسید .

   3- بیشتر از یک مسئله یا یک مطلب را در هر سؤال قرار ندهید .

   4- موضوع اصلی سؤال را در تنه ی سؤال بنویسید .

   5- گزینه های یک سؤال با هم تجانس داشته باشند .

   6- در هر سؤال تنها یک گزینه ی درست یا گزینه ای که از همه بهتر است وجود داشته باشد .

   7- گزینه های انحرافی آزمون شوندگان بی اطلاع از موضوع را به خود جلب کند .

   8- در سؤالهایی که برای سنجش فرایند های پیچیده ی  ذهنی نوشته می شوند موقعیتهای جدید را مطرح نماید .

   9- گزینه های هر سؤال از نظر دستوری و جمله بندی با تنه ی سؤال مطابقت کند .

   10- از کاربرد اشاره های نامربوط خود داری کنید .

   11- در سوال های منفی زیر عبارات منفی خط بکشید .

   12- از کاربرد منفی مضاعف در نوشتن سوالها خودداری کنید .

   13- از کاربرد عبارت هائی نظیر « همه ی موارد » و « هیچ کدام » پرهیز کنید .

   14- سؤال ها مستقل از یکدیگر باشند .

   15- از کاربرد دو گزینه ی متضاد که یکی از آنها درست است خودداری کنید .

   16- از طرح سؤال های گمراه کننده اجتناب کنید .

   17- طول گزینه ی درست در سؤال های مختلف متغیر باشد.

   18- محل گزینه ی درست را در میان گزینه های انحرافی به طور تصادفی انتخاب کنید .

   19- سؤالها  در حد درک و فهم آزمون شوندگان باشند.

   20- گزینه ی « هیچ یک از موارد بالا » را  حتی المقدور کمتر مورد  استفاده  قرار دهید .

   21- جای خالی را در انتهای تنه ی سوال قرار دهید .

   22- از تکرار مطالب در گزینه ها خودداری کنید .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1387ساعت 9:21  توسط گروه ادبیات فارسی استان 

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 و ساعت 11:42 |