شماره صندلی :

نام آزمون : جغرافیای (1) واستان شناسی خراسان رضوی

مدت آزمون : 70 دقیقه

تاریخ آزمون :

نوبت : اول

مهرآموزشگاه

نمره به عدد :

نام ونام خانوادگی :

نمره به حروف :

شماره کلاس :

تاریخ تصحیح :

شماره دانش آموزی :

تعدادصفحات :

نام دبیر:

امضاء دبیر :

ردیف

سئوالات درس جغرافیای (1)     ((قابل توجه دانش آموزان پاسخ سوالات رادربرگه امتحانی بنویسید  ))

بارم

الف

درعبارت های زیرجمله های درست ونادرست رامشخص کنید

5/1نمره

1) كشور ما در شمال منطقه معتدل نيمكره شمالي قرار دارد و مدار 40 درجه شمالي از شمال آن مي گذرد ص  غ

2) هر چه مقیاس در نقشه ها بزرگتر باشد ، جزئیات در آنها بهتر نمایش داده می شود مانند نقشه های شهری ص  غ

 3) فلات ایران ازسمت غرب به کوههای سلیمان محدودشده است ص  غ  

4)روستاهای پراکنده در نواحي مرطوب و جلگه اي شمال ايران تشكيل شده اند ص  غ

5)فعالیتهای کوهزایی دراواخردوره کواترنرباعث پیدایش رشته کوههای البرزوزاگرس درایران شده است ص  غ  

6) ويژگي عمده نواحي بياباني كمبود آب و گرمي هوا است ص  غ

ب

جمله های زیرراباکلمه های مناسب کامل کنید

5/1 نمره

7) مصاحبه-مشاهده و .............. از روش های گردآوری اطلاعات به روش میدانی است 5/0   پرسشنامه

8) دره هاي باز و دشت هاي وسيع از ويژگي هاي زاگرس ..........  است 5/0  جنوب شرقی

9) اهمیت جنگلهاي شمال بدليل .............. آنها است . 5/0 تجارتی وصنعتی

ج

جواب مناسب رابرای عبارت های زیربنویسید

  5/2 نمره

10) این عامل باعث خشکی هواواختلاف دمای زیادشبانه روزدرنواحی داخلی ایران شده است (                                 ) 5/0 فاصله ازدریا    

11) دراثررسوبگذاری وته نشین شدن موادآبرفتی درپای کوه این پدیده بوجودمی آید(                                  )  5/0  مخروط افکنه      

12) به آبادی های کوچک درنواحی بیابانی گفته می شود(                           ) 5/0   واحه

13) به فرایندتخریب زمین باتغییرمنابع گیاهی،خاک گفته می شود   (                             )  5/0   بیابان زایی

14) جنگل هاي نواحي نيمه مرطوب ایران دراین حوضه آبخيزقرارگرفته اند  (                                  )5/0  رودارس(ارسباران)

د

گزینه درست راانتخاب کنید

5/1نمره

15)رطوبت راازدریای مدیترانه واقیانوس اطلس برای مابه ارمغان می آورد 

الف)توده سودانی    ب)سردقطبی    ج)مرطوب غربی    د)مرطوب موسمی   

16)شکل گیری سکونتگاههای ایران عمدتا به کدام عامل بستگی داشته است؟

 الف) شرایط آب و هوایی    ب) زمین حاصلخیز      ج) وسعت چراگاهها         د) میزان دسترسی به آب

17) بيشتر شهرهاي ايران در كدام يك از ارتفاعات ذيل قرار دارند ؟

الف ) نواحي پايكوهي    ب ) نواحي دشتي   ج ) نواحي جلگه اي و پست     د ) نواحي مرتفع كوهستاني  

18) چرا تنوع پوشش گياهي در ايران زياد است ؟

الف ) نامنظم بودن بارش درایران         ب ) عدم گسترش ايران در عرضهاي جغرافيايي مختلف، تنوع ناهمواري هادرایران

ج ) واقع شدن ايران در عرضهاي جغرافيايي مختلف، تنوع ناهمواري هادرایران                     د ) تنوع ناهمواري هادرایران

19) وارونگي دما در چه مواقعي بيشتر اتفاق مي‌افتد؟

الف ) در شبهاي ابري و باراني زمستان      ب) در شبهاي صاف و آرام تابستان                   

ج ) در شبهاي بدون ابر وآرام زمستان     د) در شبهاي ابري و آرام زمستان

20) كداميك از لايه‌هاي جّو حيات كرة زمين را در مقابل اشعة ماوراي بنفش محافظت مي‌كند ؟

الف ) لايه استراتوسفر   ب ) لایه ازن      ج ) لايه تروپوسفر        د ) لايه مزوسفر

ر

به پرسش های زیرپاسخ کوتاه بدهید

6 نمره

21) وجودكدام شرايط نامساعددرسواحل خليج فارس فعاليت كشاورزي رابادشواري روبروساخته است؟ 75/0

اقلیم خشک،خاکهای نامناسب،رودهای فصلی وکم آب

22)مهم ترین علت خشکی آب وهوای ایران وپیدایش بیابان هادرآن کدام عامل می باشد؟5/0  نزدیکی به مدارراس السرطان وتاثیرفشارزیادجنب حاره برایران

23)به کدام دلیل میزان تبخیروتعرق درنواحی خشک بیشترازبارندگی سالانه است؟5/0  گرما،خشکی هوا،وزش بادهای شدید

24)کدام اعمال انسان باعث گسترش وایجادشرایط بیابانی می شود؟ذکر3موردکافی است 75/0

چرای بی رویه دام،شخم زدن نامناسب خاک،تخریب جنگلها،بهره برداری بیش ازحدازخاک

25) درنواحي متراكم ازجمعيت جنگلهاوپوشش گیاهی به چه منظوری ازبین برده می شوند؟5/0 گسترش زمین های کشاورزی،تامین غذا

26)کدام عامل درجنگلهاي آمازون باعث نابودي پوشش گياهي وحتي فرسايش شديدخاك شده است؟5/0 پرورش دام درسطحی بسیارگسترده

27) دوموردازعواملی که دانشمندان براي تقسيم بندي مناطق خشك ازآنها استفاده مي كنند رابیان کنید؟5/0

میزان بارش،تبخیر،درجه حرارت،پوشش گیاهی

28) مهمترين عوامل تخريب جنگل هاومراتع كشورمان رابنويسيد؟ذکردوموردکافی است5/0     چرای بیش ازحددامها،کندن بوته هابرای مصارف سوخت روستائیان،قطع درختان وازبین بردن مراتع به منظورتبدیل به زمینهای کشاورزی،خانه مسکونی، کارخانه و...

29)به طور كلي براي مقابله با آلودگي رودها سه راه حل وجود دارد راه حلهای موجودراذکرکنید75/0 .

کاهش ورودموادآلاینده به داخل آب،انتقال موادآلوده کننده به نقاط دورتر،پاکسازی رودهاازآلاینده ها

30)چرا خليج فارس در برابر انواع منابع آلوده كننده بسيار آسيب پذير است؟ ذکر3موردکافی است 75/0

عمق کم،شوری آب،گرمی هوا،ارتباط محدودباآب های آزادجهان

ز

درارتباط بازندگی شهری وروستایی به پرسش های زیرپاسخ دهید

5/0نمره

31) شهرهاي بندري ازگذشته تابه امروزداراي چه نقش بوده اند؟ بازرگانی وارتباطی

32)این عامل در شكلگيري وتوسعه شهراصفهان نقش داشته است؟ قرارگرفتن درکناررودهای پرآب

ردیف

سئوالات درس جغرافیای استان شناسی خراسان رضوی

بارم

33-همجواری استان خراسان باکشورهای ترکمنستان وافغانستان چه ظرفیت هایی رادراختیاراین استان گذاشته است؟5/0

ایجادفرصت های اقتصادی مناسب درزمینه ی ترانزیت کالاازطریق شبکه ریلی وجاده ای وتوسعه روابط سیاسی باآسیای مرکزی-امکان توسعه ی ظرفیت های گردشگری (مذهبی وتاریخی)درسطح منطقه ای-گسترش بازارچه های مرزی وتوسعه اشتغال مرزنشینان

34-رشته كوههاي بينالودازشمال شرق به كدام دره ودشت مشرف شده است؟5/0  دره ي كشف رودودشت مشهد

35- نمونه اي ازيك ناوديس معلق درحوضه رشته كوههاي هزارمسجدبه شمارمي رود؟5/0  کلات نادری

36- منشاءبروززلزله های شدیددرخراسان رضوی رابنویسید5/0 

قرارگرفتن استان برروی کمربندزلزله ی آلپ-هیمالیا-وجودگسل های متعددوفعال درسطح استان

37- افزایش دمای هوادر50سال اخیرچه پیامدهایی رابه دنبال داشته است؟ذکردوموردکافی است 5/0

تغییرالگوی بارش باران وبرف،سیل،خشکسالی،یخبندان های ناگهانی،کاهش بازده محصولات کشاورزی

38- فاصله گرفتن ازمعماری سنتی چه پیامدهایی دراستان دارد؟5/0

به کارگیری بیشترانرژی های فسیلی-به کارگیری بیشترمصالح صنعتی ونادیده گرفتن شرایط آب وهوایی وویژگی های فرهنگی استان شده است

39- مزاياي بيابان زدايي دربيابانهاي استان رابنويسيد؟5/0 

حفظ اراضي كشاورزي ومراتع وتوسعه ي آنها. روستائيان.جلوگيري از مهاجرت روستائيان با ايجاداشتغال موقت ودائم

40- راهکارهای مقابله باآلودگی آبهارابنویسید5/0

کنترل ونظارت بردفع زباله هاوفاضلاب هادرمحدوده وسطح روستاهاوشهرهای استان-نظارت وکنترل بردفع زباله هاوفاضلاب های واحدهای صنعتی وکارگاهی-استفاده ی کنترل شده ازکودهاوسموم شیمیایی دراراضی کشاورزی-اجرای طرح های اگو (دفع فاضلاب)درشهرهای استان

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 16:11 |

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 7 مشهد دبیرستان / هنرستان :

نام ونام خانوادگی :

نام آزمون : جغرافیای (1)

مدت آزمون : 70 دقیقه

شماره کلاس :

نام دبیر: سلطانی

دروس :جغرافی استان

ردیف

سئوالات درس جغرافیای (1)     ((قابل توجه دانش آموزان پاسخ سوالات رادربرگه امتحانی بنویسید  ))

بارم

الف

درعبارت های زیرجمله های درست ونادرست رامشخص کنید

 

1) رسوبات حوضه رشته كوههاي هزارمسجدبراثر فرآيندكوهزايي آلپ-هيماليا شكل طاقديس وناوديس متوالي درآمده است ص  غ

2) رشته كوههاي بينالودبراثر فعاليتهاي كوهزايي آلپي به وجودآمده اند  ص  غ

3) كلات نادري نمونه اي ازيك ناوديس معلق درحوضه رشته كوههاي هزارمسجدبه شمارمي رود ص  غ  

4) رشته كوههاي بينالودازشمال شرق به دره ي كشف رودودشت مشهد مشرف شده است  ص  غ

5) تفاوت درزاويه تابش خورشيددرعرض هاي جغرافيايي مختلف باعث شده آب وهواي استان متنوع باشد ص  غ  

6) رودهاي جنوبي استان اغلب رودهافصلي هستندوتنهادرمواقع پرباران سال جريان دارند ص  غ

7) کشف رود از اولنگ رادکان سرچشمه مي گيرد  ص  غ

8) درسال های اخیر تغییرات اقلیمی،تخریب پوشش گیاهی احتمال بروزسیل راافزایش داده است ص  غ

ب

جمله های زیرراباکلمه های مناسب کامل کنید

 

9) شبكه نسبتا متراكمي ازآبهاي جاري به دليل .......... و...........دردامنه هاي شمالي بينالودگسترش يافته است جنس خاك وآب وهوا

10) درساختمان كوه سرخ تعدادي .......... ونهشته هاي رسوبي توده هاي آذرين رابريده وسبب بي نظمي درساختمان آن شده است گسل

11) قرارگرفتن استان برروی کمربندزلزله ی ............ ،وجودگسل های متعددوفعال درسطح استان منشاءبروززلزله های شدیددرخراسان رضوی می باشد آلپ-هیمالیا

12) ازنشانه های فعالیت گسل هادردوره کواترنر................................ است؟قطع شدن مسیررودها،مخروط افکنه ها،وتپه های ماسه ای

13) بيشتردشتهاوسرزمين هاي همواراستان ازنوع فرسایش............... است. تراکمی

14) عامل اصلي بارش دراستان توده هوا ................... مي باشد؟ توده هواي مرطوب غربي

15) تغییرالگوی ............ ،سیل،خشکسالی،یخبندان های ناگهانی،کاهش بازده ................. ازپیامدهای افزایش دمای هوادر50سال اخیراست    بارش باران وبرف، محصولات کشاورزی

16) شاخه اصلي روداترك از.................. سرچشمه مي گيرد؟ روستاي عمارت قوچان

17) كشف روددركدام ناحيه مرزي .....................  به هريرودمي پيوندد؟ پل خاتون

18) افت سطح آبهاي زيرزميني دردشتهاي خراسان رضوي مشكلاتي نظیر خشک شدن همیشگی چاه ها،............ وچشمه ها.كاهش تدريجي آب هاي ............... وشورشدن آبها.كمبودآب آشاميدني..به وجودآمدن موانع برسرراه طرح هاي كشاورزي وصنعتي

 رابه همراه خواهدداشت ؟قنوات، زیرزمینی

19) جنگل هاي خراسان رضوي به دلیل حفظ وذخيره ي ...............تعديل و............كاهش آلودگي. گردشگري.محصولات فرعي اهمیت دارند   آب وخاک،تلطیف هوا

20) منابع گاز ....... یکی ازغنی ترین منابع گازایران و ........... خواف ازبزرگترین معادن ایران وخاورمیانه است(سرخس-سنگ آهن)

ج

جواب مناسب رابرای عبارت های زیربنویسید

 

21) بلندترين نقطه سياه كوه درجنوب كدام شهرقراردارد؟  (                       ) كاخك

22) مهمترين رودشمال غرب استان است(                           ) روداترک

23) این قنات ازعمده ترین شاهکارهای آبی جهان محسوب می شود؟ (                       ) قنات قصبه ی گناباد

24) کمترینوبيشترين وسعت استان رابه ترتیب كدام پوشش هاي گياهي تشكيل مي دهد (                                 ،                                 )جنگل،مرتع

25) 60درصدازوسعت استان دراین ناحیه آب وهوایی قرارگرفته است؟ 60درصد (                             ) بياباني ونيمه بياباني

26) امكان توليداین نوع ازانرژي هادرنواحي بياباني استان وجوددارد؟ (                                ،                                     ) انرژي هاي بادي وخورشيدي

د

گزینه درست راانتخاب کنید

 

27) کدام موردازاهداف ایجادسددوستی نیست           الف) تامین بخشی ازآب شرب شهرمشهد     ب) تامین بخشی ازآب موردنیازکشاورزی دشت سرخس ج) مهارسیلاب وجلوگیری ازخسارات سیل وفرسایش رودخانه ای      د) تامین بخشی ازآب موردنیازبخش صنعت

28) کدام مورد زیرازعوامل ایجاد وضعیت نامطلوب کشاورزی درسال های فبل ازانقلاب بوده است

الف) توجه بیشتربه صنعت       ب) تولید زیادمحصولات کشاورزی  ج) سرمایه گذاری لازم درایجادوتوسعه ی زیرساخت ها     د)همه موارد درست است

29) درحال حاضرفعالیتهای بازرگانی استان به چه دلایلی ازاهمیت زیادی برخورداراست

الف) ایجادپایانه های مرزی فعال   ب) داشتن جاده هاوخطوط آهن مناسب    ج) ایجادمنطقه ویژه اقتصادی      د) همه موارد درست است  

30) کدام گزینه باعث شده خراسان رضوی ازجایگاه ویژه درحمل ونقل برخوردارباشد ؟ 

الف) همسایگی بادوکشورترکمنستان وافغانستان  ب) داشتن جاده هاوخطوط آهن مناسب ج) قرارداشتن درمحورارتباطی تهران ،شمالد) داشتن جاده هاوخطوط هوایی مناسب

31) کدام گزینه ازاقدامات صورت گرفته برای ارتقاءجایگاه استان در بخش کشاورزی است

الف تقسیم  اراضی کشاورزی       ب) واردات زیادمحصولات کشاورزی       ج ) گسترش صنایع تبدیلی وفرآوری محصولات کشاورزی        د ) رواج کاشت گیاهان آبخوار

32)کدام گزینه از راهکارهای توسعه پايداربخش گردشگري استان است ؟

الف)کم توجهی به گسترش وسایل حمل ونقل وراه های ارتباطی     ب) استفاده ازروش های موثربازاریابی

ج) تنوع بخشی به محصولات کشاورزی،معادن غنی     د) تلاشبر ای کاهش مدت ماندگاری مسافران داخلی وخارجی

33) کدام گزینه ازفعالیتهای سنگرسازان بی سنگردردوران هشت ساله دفاع مقدس نمی باشد

الف) احداث خاکریز          ب) بریابی اورژانس صحرایی    ج) سازماندهی وارسال کمک های مردمی      د)احداث سکوهای پرتاب موشک.

34) کدام گزینه اصول مهم معماری همسازبااقلیم دربافت روستاهاوشهرهای قدیمی استان  است         الف) نادیده گرفتن شرایط آب وهوایی     ب) به کارگیری بیشترمصالح صنعتی

ج) به کارگیری بیشترانرژی های فسیلی                  د) به حداقل رساندن تبادل حرارتی جدارساختمان برای زمستان وتابستان

35) کدامعامل باعث کم رونق شدن شیوه زندگی کوچ نشینی شده است ؟

الف) یکسان شدن شیوه های زندگی   ب) مشکلات محیطی مانندخشکسالی  ج) محدودیت های شرایط طبیعی نظیرآب    د) راه های ارتباطی مناسب            

36) چراخراسان رضوي نسبت به وسعت ازتراكم جمعيتي زيادي برخوردارنيست

الف) شرايط نه چندان مساعدسیاسی         ب) راه های ارتباطی نامناسب           ج) شرايط نه چندان مساعدطبيعي          د) شرايط نه چندان مساعداقتصادی

37) کدام گزینهدربارهآلاینده های خاک دراستان نادرست است        الف ) مصرف مناسب کودهای شیمیایی        ب) انتقال دودوآلودگی های هواتوسط باران وبرف به خاک  

ج ) زباله های خانگی وفاضلاب های شهری        د ) استعمال حشره کش ها،سموم دفع آفات نباتی  

38) ازاثراتجمع آوری غیراصولی زباله می باشد

الف ) جلوگیری ازاتلاف منابع وسرمایه های ملی     ب ) حفظ منابع وذخایرزیرزمینی    ج ) تخریب چشم اندازهای محیطی        د ) کاهش آلودگی های محیط زیستی  

ر

به پرسش های زیرپاسخ کوتاه بدهید

 

39) به چه دلایلی خراسان ازدیربازدارای اهمیت خاصی بوده است؟75/0

به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب –قرارگرفتن درمسیرجاده های بزرگی مانند:ابریشم وادویه –مرقدمطهرامام رضا(ع)

40) همجواری استان خراسان باکشورهای ترکمنستان وافغانستان چه ظرفیت هایی رادراختیاراین استان گذاشته است؟75/0

ایجادفرصت های اقتصادی مناسب درزمینه ی ترانزیت کالاازطریق شبکه ریلی وجاده ای وتوسعه روابط سیاسی باآسیای مرکزی-امکان توسعه ی ظرفیت های گردشگری (مذهبی وتاریخی)درسطح منطقه ای-گسترش بازارچه های مرزی وتوسعه اشتغال مرزنشینان

41) چه عواملي موجب فرسايش خاك وحركت ماسه هاي روان دربيابانهاي استان شده است؟75/0 

خشكي خاك.كم بودن پوشش گياهي.وزش بادهاي تند

42) فرسايش بادي وهجوم ماسه هاي روان چه خساراتي رابه محيط زيست وزيرساخت هاي اقتصادي وكشاورزي واردمي كند؟75/0 وقوع طوفان های ماسه ای ومسدودشدن راه هاي ارتباطي(جاده ها .خطوط آهن و...).تهديدمنابع آب مانندپرشدن چاه هاي نفت كانال هاي آب و آبشخورها.تهديدنقاط روستايي وتاسيسات صنعتي وتشديدروندمهاجرت ازروستا به شهر.ایجادبیماری های چشمی وتنفسی

43) اقدامات لازم براي كاهش آلودگي هوارابنويسيد(فعالیت).75/0

گازسوزكردن وسايل نقليه.حذف وسايل نقليه موتوري فرسوده ودودزاازسيستم حمل ونقل شهري. استفاده ازسيستم هاي حمل ونقل ريلي درون شهري.گسترش فضاي سبزشهري به ويژه بادرخت كاري.اصلاح هندسي ساختارمعابروتقاطع هابه منظور روان سازي ترافيك شهري

44) عوامل موثردررشدجمعيت شهري وكاهش جمعيت روستايي استان رابنويسيد.75/0

رشدطبيعي جمعيت.رشدناشي ازمهاجرت زیادروستائيان به شهرها.مهاجرت از سايرنقاط كشورواستان به شهرمشهد.تبديل شدن برخي ازنقاط روستايي به شهر.ازبين رفتن برخي ازروستاها به علت گسترش شهرها(قرارگرفتن برخی روستاهادرحریم شهرها)

45) فاصله گرفتن ازمعماری سنتی چه پیامدهایی دراستان دارد؟5/0

به کارگیری بیشترانرژی های فسیلی-به کارگیری بیشترمصالح صنعتی ونادیده گرفتن شرایط آب وهوایی وویژگی های فرهنگی استان شده است

46) چه عواملی باعث تولیدانبوهی اززباله وپسماندهای مختلف شده است؟5/0

توسعه شهرها-افزایش جمعیت-تغییردرشیوه ی زندگی والگوی مصرف   

47) چه عواملی باعث تشدیدآلودگی هوادرمشهدشده است؟5/0

ترددبیش از420000خودرو-نبودوضعیت ترافیکی مناسب

 48) اثرات مثبت بازیافت زباله رابنویسید75/0

کاهش آلودگی های محیط زیستی-حفظ منابع وذخایرزیرزمینی-کاهش وابستگی به خارج درزمینه ی کالاومواداولیه- جلوگیری ازاتلاف منابع وسرمایه های ملی

 49) هریک ازآثارتاریخی زیرمربوط به کدام شهرستان می باشد؟5/0

سنگ نگاره دوره نوسنگی(طرقبه شاندیز)مجموعه آثاربندیان دوره ساسانی(درگز)چهارطاقی (بازه حور)هارونیه(توس)مقبره بابالقمان(سرخس)برج کرات(تایباد)قلعه سربداران(باشتین سبزوار)مسجدجامع گوهرشاد(مشهد)

50) مهم ترین مشکلات کشاورزی استان رابیان کنید5/0

بارندگی کم وتوزیع مکانی وزمانی نامناسب آن-کمبودآب به دلیل افت سطح آبهای زیرزمینی دربیشتردشت های استان- کاهش آبدهی چاه هاوشورشدن برخی ازمنابع آب شیرین-یکپارچه نبودن اراضی کشاورزی وپراکندگی واحدهای زراعی- وقوع خشکسالی های پیاپی وسرمازدگی محصولات کشاورزی-رواج کاشت گیاهان آبخوار

51) مزایای کشت زعفران رابنویسید75/0

نیازکم این محصول به آب،سهولت حمل ونقل،حجم کم،ارزش اقتصادی بالا،عدم نیازبه ماشین آلات سنگین وگران قیمت کشاورزی،امکان بهره برداری به مدت 7 تا 10سال متوالی

52) چندموردازدستاوردهای انقلاب اسلامی درزمینه ارتقای شاخص های آموزش وپرورش رابیان کنید75/0

افزایش درصدباسوادی وسطح سوادبه ویژه درمناطق روستایی،تلاش درجهت ایجادعدالت آموزشی،افزایش پوشش آموزشی دختران،گسترش مدارس شبانه روزی درمناطق روستایی،ساماندهی، احداث مدارس توسط خیرین مدرسه ساز

53) به چه دلایلی تامین آب اهمیت بیشتری پیداکرده است؟5/0

به دلیل افزایش جمعیت استان،رشدشهرنشینی،گسترش صنعت،توسعه کشاورزی

54) قابلیت های موجوددرراه توسعه بلندمدت استان رانام ببرید75/0

وجودمرقدمطهرامام رضا(ع)،قرارگرفتن استان درکریدورهای بین المللی شمال-جنوب شرقی-غرب،تنوع اقلیمی ومحیطی استان،برخورداری ازپشتوانه ی فرهنگی وتاریخی،وجودمراکزعلمی ودینی ودانشگاه های بزرگ،دارابودن قابلیت های مناسب کشاورزی ومعدنی،وجودآستان قدس رضوی به عنوان یک نهاداقتصادی،اجتماعی وفرهنگی مهم،وجودنیروی انسانی متخصص

55) راهبردهای بخش حمل ونقل وبازرگانی رابنویسید

توسعه وتجهیزشبکه های حمل ونقل کالاومسافروخدمات ترانزیتی،گسترش شبکه ریلی،توسعه وارتقای فرودگاه های استان

56) راهبردهای بخش منابع طبیعی ومحیط زیست رابنویسید

اصلاح الگوی مصرف انرژی وتوسعه انرژی های نو،اشاعه فرهنگ منابع طبیعی واخلاق زیست محیطی،احیاء،حفاظت،توسعه و بهره برداری پایدارازمنابع طبیعی(جنگل،مرتع،آب وخاک)،توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب(شهری وروستایی)دراستان، مهاروکنترل آب های سطحی باتاکیدبرآب های مرزی

57) مزاياي بيابان زدايي دربيابانهاي رابنويسيد؟5/0

حفظ اراضي كشاورزي ومراتع وتوسعه ي آنها. روستائيان.جلوگيري از مهاجرت روستائيان با ايجاداشتغال موقت ودائم

58) اثرات فرسایش شدیدخاک رابنویسید. 5/0

باعث کاهش محصولات کشاورزی-کوتاه شدن عمرمفیدسدهاوبندها

59) يكي از پاركهاي ملي استان که ازمعروفیت جهانی برخورداراست؟5/0       منطقه حفاظت شده ي تندوره ي درگز

60) تنهاأبگيرطبيعي تحت حفاظت استاناست که درفصل های مختلف سال دارای جاذبه های خاص طبیعی می باشد؟5/0       دريا چه بزنگان سرخس

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 16:10 |

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 7 مشهد هنرستان : آشتیانی

شماره صندلی :

نام آزمون : جغرافیای (1) واستان شناسی خراسان رضوی

مدت آزمون : 80 دقیقه

تاریخ آزمون :

نوبت : اول

مهرآموزشگاه

نمره به عدد :

نام ونام خانوادگی :

نمره به حروف :

شماره کلاس :

تاریخ تصحیح :

شماره دانش آموزی :

تعدادصفحات :

نام دبیر:سلطانی

امضاء دبیر :

ردیف

 

بارم

1- كدام كشورها بيشتر تعادل محيط زيست انسان را بر هم مي زنند؟

الف ) برخي از كشورهاي پيشرفته ب ) كشورهاي فقيرج ) كشورهاي در حال توسعه د ) اكثر كشورهاي جهان 

2- كدام عبارت در مورد نقشه درست مي باشد ؟

الف ) هر چه مقياس در نقشه ها  بزرگتر باشد ، جزئيات در آنها بهتر نمايش داده مي شود مانند جهان نما .

ب ) هر چه مقايس در نقشه ها بزرگتر باشد ، به جزئيات در آنها بهتر نمايش داده نمي شود مانند نقشه هاي شهري .

ج ) هر چه مقياس در نقشه ها بزرگتر باشد ، جزئيات در آنها بهتر نمايش داده مي شود مانند نقشه هاي شهري .

د ) هر چه مقايس نقشه كوچكتر باشد . جزئيات در آنها بهتر نمايش داده مي شود مانند نقشه هاي شهري

3- كداميك از موارد ذيل از ويژگيهاي تصاوير ماهواره اي نمي باشد؟

الف ) تصاوير دريافتي از ماهواره ها نمي تواند بر روي كاغذ نقش ببندد و فقط بر روي صفحه كامپيوتر نقش مي بندد.                        

ب ) رنگ آميزي خاص هر پديده    ج ) تصاوير ماهواره اي ديد تركيبي بدست مي دهند.  

د ) در اين تصاوير ، منابع آبهاي سطحي ، گياهان ، جنس سنگها به خوبي مشخص مي شوند

4- كداميك از عبارات ذيل در خصوص محيط هاي سياره زمين نادرست است ؟

الف ) هواكره ( بيوسفر ) ب ) سنگ كره ( ليتوسفر ) ج ) آب كره ( هيدروسفر ) د ) اتمسفر ( هوا كره )

5- عكس هاي هوايي چگونه تهيه مي شوند ؟

الف ) بوسيله هواپيما تهيه مي شوند . ب ) بوسيله ماهواره ها تهيه مي شوند .  

ج ) به صورت افقي توسط دوربينهاي معمولي تهيه مي شوند

د ) هم مي تواند توسط هواپيما و هم بوسيله ماهواره ها تهيه بشوند.

6- به كمك كداميك از وسايل و ابزارهاي ذيل مي توان  يك محيط را به صورت يكجا و كلي  نشان داد ؟

الف ) تصاوير ماهواره اي ب ) عكسهاي هواييج ) عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي د ) نقشه ها و نمودارها

7   كداميك از جملات ذيل صحيح مي باشد ؟

الف ) كشور ما در شمال منطقه معتدل نيمكره شمالي قرار دارد و مدار 40 درجه شمالي از شمال آن مي گذرد .

ب ) كشور ما در شمال منطقه معتدل نيمكره شمالي قرار دارد و مدار 25 درجه شمالي از جنوب آن مي گذرد.

ج ) كشور ما در جنوب منطقه معتدل نيمكره شمالي قرار دارد و مدار 25 درجه شمالي از شمال آن مي گذرد .

د ) كشور ما در جنوب منطقه معتدل نيمكره شمالي قرار دارد و مدار 40 درجه شمالي از شمال آن مي گذرد .

8- در كدام دوره فعاليت آتشفشاني در فلات ايران شدت بيشتري را داشته است ؟

الف ) آغاز دوره كواترنرب ) اواخر دوره كواترنر ج ) آغاز دوره ترشياري د ) اواخر دوره ترشياري 

9- مهمترين عامل خارجي تغيير شكل ناهمواريها كدام عامل مي باشد ؟

الف ) فرسايش به وسيله بادب ) فرسايش به وسيله آبهاي روان ج ) فرسايش به وسيله يخچالهاد ) چين خوردگي ها

10- كدام عبارت در مورد فلات ايران صحيح نيست ؟

الف ) ضلع شمالي فلات ايران از كوههاي آرارات در تركيه شروع مي شود.

ب ) فلات ايران در شرق به ارتفاعات هندوكش در خاك افغانستان ختم مي شود .

ج ) غرب و شرق فلات ايران را به ترتيب رشته كوه زاگرس و سليمان محدود كرده اند .

د ) بيابان تركمنستان در مشرق فلات ايران قرار دارد .

11- كداميك از عبارات ذيل در خصوص رابطه ارتفاع و دما صحيح مي باشد ؟

الف ) به ازاي هر هزار متر ارتفاع  7 درجه دماي هوا كاهش مي يابد .

ب ) به ازاي هر هزار متر ارتفاع 6 درجه دماي هوا كاهش مي يابد .

ج ) به ازاي هر هزار متر ارتفاع  5 درجه دماي هوا كاهش مي يابد .

د ) به ازاي هر هزار متر ارتفاع  4 درجه دماي هوا كاهش مي يابد.

12- كداميك از موارد ذيل از ويژگي هاي زاگرس جنوب شرقي است ؟

الف ) ناوديس هاي فشرده و باريك                                                 ب ) دره هاي باز و دشت هاي محدود

ج ) دره هاي باز و دشت هاي وسيع                          د ) ناوديس و طاقديس هاي بهم فشرده

13- بيشتر رودهاي پرآبي كه از ارتفاعات زاگرس سرچشمه مي گيرند ، به كدام سمت هدايت مي شوند ؟

الف ) جلگه خوزستانب ) چاله هاي داخلي ايران ج ) درياچه پريشان د ) جلگه ي كناره ي  درياي عمان  

14- كداميك از پديده هاي ذيل نتيجه رسوب گذاري رودخانه هايي است كه به دريا منتهي مي شوند ؟

الف ) دشتها                  ب ) چاله ها ج ) جلگه هاي ساحليد ) مخروط افكنه

15- كدام يك از موارد ذيل از عوامل اصلي در تنوع آب و هواي كشورمان مي باشند ؟

الف ) ارتفاعات عرض جغرافيايي -  نفوذ توده هاي هوا .

ب )  ارتفاعات    دوري و نزديكي به دريا    اختلاف در زاويه تابش آفتاب

ج ) عرض جغرافيايي    ارتفاعات    وجود بيابانهاي خشك در قسمتهاي مركزي ايران

د ) توده هواي موسمي   عرض جغرافيايي    ارتفاعات

16- عناصر اصلي آب و هوا كدام يك از عناصر ذيل مي باشد؟

الف ) دما و يخبندان    ب ) دما و بارش ج ) روزهاي آفتابي ودما د ) ساعات ابري و بارش

17- زاگرس شمال غربي رطوبت خود را از كجا دريافت مي كند؟

الف ) درياي سرخ  ب ) درياي مديترانه ج ) اقيانوس اطلس  د ) درياي مديترانه و اقيانوس اطلس

18- كدام يك از قلل ذيل از قله هاي بلند زاگرس مي باشند؟

الف ) زرد كوه و سبلان ب ) زرد كوه و دنا ج ) سنهد و سبلان  د ) علم كوه و دماوند

19- كداميك از تعاريف زير در مورداصطلاح (واحه) درست مي باشد؟

الف ) روستاهايي كه در پايكوهها بوجود آمده باشند.   ب ) روستاهايي كه در امتداد يك رودخانه شكل مي گيرند.

ج ) آبادي هاي كوچك در نواحي بياباني مي باشند.         د ) آبادي هايي كه در مخروط افكنه ها شكل مي گيرند .

20- روستاهاي پلكاني بيشتر در كدام نواحي شكل مي گيرند؟

الف ) در جلگه هاي شمالي ب ) در نواحي دشتي  ج ) در جلگه هاي شمالي و جنوبي د ) در نواحي كوهستاني

21- خانه هاي روستايي با سقف گنبدي شكل ويژه كدام يك از نواحي ذيل مي باشد ؟

الف ) مناطق مرطوب و جنگلي ب ) مناطق كوهستاني ج ) مناطق گرم و خشك د ) مناطق ساحلي

22- بيشتر شهرهاي ايران در كدام يك از ارتفاعات ذيل قرار دارند ؟

الف ) نواحي جلگه اي و پست ب ) نواحي دشتي ج ) نواحي پايكوهي  د ) نواحي مرتفع كوهستاني

23- علت اصلي شكل گيري و گسترش شهر بزرگ كرمانشاه در گذشته چه بوده است ؟

الف )عامل دسترسي به آبب )عامل ارتباطيج )شرايط آب و هوايي مناسبد )عامل ناهمواري و پوشش گياهي 

24- كدام يك از ايل هاي ذيل جزو سه ايل پر جمعيت كشورمان نمي باشد؟

الف ) ايل بختياري ب ) ايل ارسباران ج ) ايل شاهسون د ) ايل قشقايي

25- كداميك از عبارات ذيل به ترتيب واحدهاي تقسيمات داخلي يك استان را از بزرگ به كوچك نشان مي دهد ؟

الف ) روستا دهستان بخش شهرستان                                      ب ) بخش شهر شهرستان دهستان روستا 

ج ) شهرستان بخش شهر دهستان روستا                                                     د ) بخش شهرستان روستا دهستان

26- در شكل گيري سكونت گاه ها در ايران بيش از هر چيز كدام عامل نقش خيلي مهمي داشته است ؟

الف ) خاك حاصلخيز ب ) دسترسي به آبج ) عرض جغرافياييد ) ارتفاعات

27-دانشمندان برای تقسیم بندی مناطق خشک ازکدام عوامل استفاده می کنند

الف ) میزان بارندگی تبخیر خشکی هوا پوشش گیاهی     ب ) میزان بارندگی تبخیر درجه حرارت رطوبت 

ج ) میزان بارندگی تبخیر درجه حرارت وزش بادها   د ) میزان بارندگی تبخیر درجه حرارت پوشش گیاهی

28-ویژگی عمده مناطق بیابانی رامشخص کنید

الف ) کمبود بارندگی تبخیر-فقرپوشش گیاهی     ب ) تبخیرشدید- فقرپوشش گیاهی 

ج ) کمبود بارندگی- تبخیرشدید- فقرپوشش گیاهی   د ) کمبود بارندگی- تبخیرشدید

29-مهمترین عامل ایجادبیابان هادرایران کدام عامل می باشد

الف ) نزديكي به مدار راس السرطان تحت تاثير فشار زياد جنب حاره قرار دارد  

ب ) كوه هاي زاگرس و البرز مانع ورود هواي مرطوب به نواحي خشك داخلي مي شود  

ج ) بخش وسيعي از ايران از منابع رطوبتي درياها و اقيانوس ها دور است    د ) گرم شدن زیادمنطقه براثرتابش خورشید

30-قرارگرفتن ایران درمحدوده نواربیابانی باعث شکل گیری کدام بیابانهادرآن شده است

الف ) بیابان گبی بیابان تهر     ب ) بیابان گبی- بیابان لوت 

ج ) دشت کویر بیابان تهر   د ) بیابان لوت- دشت کویر

31-کدام مورددرباره پدیده بیابان زایی صحیح می باشد

الف ) جابجايي افقي خاك از محلي به محل ديگر توسط آب يا باد

ب ) حذف پوشش گیاهی وجابجایی خاک بوسیله آب وباد 

ج ) حرکت آب وشستشوی لایه سطحی خاک

د ) تخریب زمین باتغییرمنابع گیاهی وخاک

32-کدام مورددرباره نقش انسان درگسترش بیابان هاصحیح نمی باشد

الف)جابجايي افقي خاك از محلي به محل ديگر توسط آب يا باد     ب ) چرای بی رویه دام ها 

ج ) بهره برداری بیش ازحدازخاک   د ) شخم زدن نامناسب زمین

33-کدام مورد از علل شور شدن خاك به شمارنمی رود

الف)آبیاری زمین کشاورزی باآب شور     ب ) دادن کودشیمیایی شوربه زمین کشاورزی  

ج ) بهره برداری بیش ازحدازخاک   د ) آتش زدن گیاهان وبقایای محصولات

34-كداميك از تعاريف ذيل در مورد زيست بوم ها درست  ترمي باشد ؟

الف ) مناطق عمده گياهي مي باشد                                                 

ب ) مناطق عمده و وسيع محيطي هستند كه با پوشش گياهي خاص مشخص مي شوند.

ج ) مناطق عمده و وسيع محيطي كه داراي پوشش گياهي جنگلي و جانوران مي باشد .

د ) مناطق عمده و وسيع محيطي كه با پوشش گياهي و جانوري خاصي مشخص مي شوند

35- در كداميك از زيست بوم هاي ذيل دست كاري و دخالت انسان كم بوده است ؟

الف ) توندرا ساوانب ) جنگلهاي استوائي- ساوانج ) توندار قطبي د ) توندرا جنب قطبي

36- كداميك از تعاريف ذيل در مورد كشاورزي نوبتي درست مي باشد؟

الف ) در كشاورزي نوبتي چند سال زمين را كشت مي كنند و پس از چند سال زمين را رها مي كنند و به جاي ديگر مي روند.  

ب ) در كشاورزي نوبتي چند سال يك محصول را مي كارند و چند سال بعد محصول ديگري را كشت مي كنند .  

ج ) در كشاورزي نوبتي در هر سال چندين بار محصول كاشته و برداشت مي كنند.

د ) در كشاورزي نوبتي چند محصول يكجا كاشته مي شود

37- چرا تنوع پوشش گياهي در ايران زياد است ؟

الف ) نامنظم بودن بارش- واقع شدن ايران در عرضهاي جغرافيايي

ب ) گسترش ايران در عرضهاي جغرافيايي مختلف- تنوع ناهمواري

ج ) عدم گسترش ايران در عرضهاي جغرافيايي- تنوع ناهمواري                           د ) نامنظم بودن بارش - تنوع ناهمواري

38- جنگلهاي نواحي نيمه مرطوب ايران در كدام قسمت كشور پراكنده‌اند ؟

الف دامنه‌هاي شمالي البرز ب ) شمالغرب ايران ج ) كوههاي زاگرس د ) كرانه درياي خزر 

39- كداميك از موارد ذيل در مورد جنگهاي بلوط زاگرس صحيح نمي‌باشد ؟

الف ) داراي ارزش حفاظت خاك مي‌باشد ب ) داراي ارزش صنعتي است                                             

ج ) داراي ارزش حفاظت از آبهاي جاري است د ) ارزش گذران اوقات فراغت را دارد

40- جنگلهاي مانگرو يا حرا از چه نظر اهميت دارند؟

 الف ) جلوگيري از فرسايش خاكب ) ارزش تجارتي و صنعتي ج ) داروسازي  د ) زيستگاه جانوران 

41- بيشترين وسعت مراتع ايران را كدام نوع مراتع به خود اختصاص داده است ؟

الف ) مراتع خيلي ضعيف و فقير  ب ) مراتع متوسط تا ضعيف       

  ج ) مراتع نسبتاً خوب تا متوسط د ) مراتع متوسط و مراتع فقير

42- جنگلهای پهن برگ خزاندار از نواحي عمده كدام زيست بوم مي‌باشد ؟

الف ) معتدل ( عرض متوسط )  ب ) ساوانا ج ) استوايي د ) مديترانه‌اي 

43- جغرافيدانان سطح كره زمين را به چند منطقه اصلي يا پيوم تقسيم كرده اند ؟

الف ) هشت ب ) نه ج ) پنج                     د ) ده 

44- حوضه آمازون از نواحي عمده كدام زيست بوم مي‌باشد ؟

الف ) معتدل ( عرض متوسط )  ب ) ساوانا ج ) استوايي د ) مديترانه‌اي

45- كداميك از موارد ذيل گازهاي گلخانه‌اي را به ترتيب با توجه به درصدشان به ترتيب نشان مي‌دهند.    

الف ) دي اكسيد كربن -  متان دي اكسيد نيتروژن گازهاي سردكننده

ب ) دي اكسيد كربن دي اكسيد نيتروژن متان گازهاي سردكننده

ج ) دي اكسيد نيتروژن متان دي اكسيد كربن گازهاي سردكننده

د ) دي اكسيد كربن گازهاي سردكننده متان دي اكسيد نيتروژن

46- ـ وارونگي دما در چه مواقعي بيشتر اتفاق مي‌افتد؟

الف ) در شبهاي صاف و آرام تابستان ب ) در شبهاي ابري و باراني زمستان                 

 ج ) در شبهاي ابري و آرام زمستان د ) در شبهاي آرام و بدون ابر زمستان

47- كداميك از لايه‌هاي جّو حيات كرة زمين را در مقابل اشعة ماوراي بنفش محافظت مي‌كند ؟

الف ) لايه استراتوسفر ب ) لايه تروپوسفر ج ) لايه اُزن د ) لايه مزوسفر

48- در سالهاي اخير آنچه بر اهميت درياي خزر افزوده است چه چيزي  مي‌باشد ؟

الف ) صيد ماهي خاويارب ) قابليت كشتيراني وسيع 

ج ) صيد ماهي و جذب توريست د ) اكتشاف و استجراج نفت 

49- عامل اصلي آلودگي خليج فارس ناشي از چيست ؟

الف ) ناشي از آلودگي رودهايي است كه به آن مي‌ريزند. ب ) فاضلابهاي داراي كودشيميايي و سموم كشاورزي

ج ) بهره‌برداري از منابع نفتي د ) افزايش جمعيت كشورهاي حاشيه خليج فارس

50- يكي از رودهاي مهم و آلوده در اروپا كه از كشور سويس سرچشمه مي‌گيرد؟

الف ) راين ب ) دانوب ج ) ولگاد ) اورال

51- دانشمندان به چه نتيجه‌اي بين تغييرات درجه حرارت زمين و ميزان تراكم دي‌اكسيد كربن پي برده‌اند؟

الف ) بين اين دو عامل رابطه‌اي وجود ندارد .  ب ) با افزايش دي‌اكسيد كربن درجه حرارت كم شده است .              

ج ) با افزايش دي‌اكسيد كربن درجه حرارت هم بالا رفته است      

د ) درجه حرارت افزايش داشته و دي‌اكسيد كربن كاهش پيدا كرده است

52-کدام موردتعریف کاملی ازآلودگی هواراارائه می کند

الف)هرگونه ماده اضافی که واردهواشودشیمیایی،زیستی آن راتغییردهد 

ب) هرگونه ماده اضافی که واردهواشودوخواص فیزیکی آن راتغییردهد

ج) هرگونه ماده اضافی که واردهواشودوخواص فیزیکی،زیستی آن راتغییردهد

د) هرگونه ماده اضافی که واردهواشودوخواص فیزیکی،زیستی،شیمیایی آن راتغییردهد

53-افزایش کدام عامل درافزایش دی اکسیدکربن نقش ندارد

الف) فعالیت های کشاورزی ب) استفاده ازوسایل نقلیه ج)ازبین رفتن جنگلهاومراتع  د)استفاده ازسوختهای فسیلی

54-کدام موردازپیامدهای باران های اسیدی نمی باشد

الف) افزایش میزان دی اکسیدگوگردوازت درهوا ب) ازبین رفتن بناهاوآثار تاریخی

ج)نابودی درختان وکاهش مقاومت آنها  د)کاهش میزان حاصلخیزی خاک

55-کدام مورد ازهمسایه های خراسان رضوی محسوب می شود

الف ) کرمان  ب ) سیستان وبلوچستان ج ) سمنان د ) فارس

56- کدام موردازظرفیت های همجواری استان خراسان باکشورهای ترکمنستان وافغانستان به حساب می آید

الف ) قرارگرفتن درمسیرجاده ادویه  ب ) قرارگرفتن درمسیرجاده ابریشم 

ج ) ایجادفرصت های مناسب درزمینه ترانزیت د ) پل ارتباطی شرق وغرب

57- رسوبات حوضه رشته كوههاي هزارمسجدبراثركدام فرايندبه شكل طاقديس وناوديس متوالي درآمده است؟

الف ) كوهزايي آلپ-هيماليا  ب ) دره های طولی وعرضی 

ج ) ناودیس معلق کلات نادری د ) سازه های آهکی دوران دوم

58- به کدام علت شبكه نسبتا متراكمي ازآبهاي جاري  دردامنه هاي شمالي بينالودگسترش يافته است؟

الف ) فرآیندهای كوهزايي آلپ-هيماليا  ب ) تفاوت شکل وجنس سنگها 

ج ) تفاوت درشکل وجنس سنگها-نوع اقلیم د ) سازه های آهکی دوران دوم

59-کدام عامل باعث ایجادبی نظمی درساختمان کوه سرخ شده است

الف )وجود تعدادي گسل  ب ) وجوددره های طولی وعرضی 

ج ) خشکی هواوتغییرمداوم دما د ) سازه های آهکی دوران دوم

60-کدام گسل ایجاددوزلزله ویران کننده به فاصله یک روزدرسال 1347 گردیده است

الف )گسل درونه  ب ) گسل بینالود ج ) گسل کاخک د ) گسل تربت جام

61-جنگلهای استان باتوجه به آب وهوای استان ازچه نظرارزش بسیاردارند

الف )تعدیل وتلطیف هوا  ب ) کاهش آلودگی 

ج ) حفظ وذخیره آب وخاک د ) محصولات فرعی

62-کدام مخاطره طبیعی به کندی شروع شده ومنطقه وسیعی رامی پوشاند

الف )سیل  ب ) سرمازدگی ج ) زلزله د ) خشکسالی

63-کدام توده هواعامل اصلی بارندگی هادراستان است

الف )سردقطبی  ب ) گرم وخشک ج )مرطوب غربی  د ) موسمی

64-ازعوامل تخریب وانهدام جنگل های استان به شمارنمی آید

الف )چرای مناسب دام ها ب ) تبدیل مراتع به زمین کشاورزی ج )بوته کنی وقطع درختان  د ) احداث راهها

65-کدام عوامل موجب فرسايش خاك وحركت ماسه هاي روان دربيابانهاي استان شده است؟

الف )خشکی هوا-کمبودپوشش گیاهی- احداث راهها  ب ) خشکی خاک وزش بادهای ملایم-گسترش نقاط جمعیتی ج )وزش بادهای شدید-خشکی خاک-کمبودپوشش گیاهی  د ) وزش بادهای ملایم - کمبودپوشش گیاهی بوته کنی وقطع درختان

66-کدام موردازمزایای بیابان زدایی نمی باشد

الف )حفظ اراضی کشاورزی  ب ) تشدیدروندمهاجرت روستائیان ج )ایجاداشتغال دائم وموقت  د ) جلوگیری ازمهاجرت روستائیان

67-کدام مورداز استعدادهاوامكانات نواحي بياباني به حساب می آید

الف )خشکی خاک  ب ) کمبودپوشش گیاهی ج )تبخیروتعرق زیاد  د ) وزش بادهای شدید

68-کدام مورداز صنایع دستی استان درمندگنابادرایج می باشد

الف )فیروزه تراشی  ب ) گلیم بافی ج )سفال گری  د ) ابریشم کشی

69-از اصول مهم معماری همسازبااقلیم دربافت روستاهاوشهرهای قدیمی استان به شمارمی رود

الف )بهره وری مناسب ازنوروانرژی خورشید  ب ) به کارگیری بیشترانرژی های فسیلی

 ج )به کارگیری بیشترمصالح صنعتی  د ) به حداکثررساندن تبادل انرژی حرارتی جدارساختمان

70-کدام عامل جزءمنابع پویای آلودگی هوای شهرهابه شمارمی رود

الف )واحدهای صنعتی  ب ) کارگاه ها ج )خودروها  د ) مناطق مسکونی

سئوالات نقشه جغرافیای ایران و استان شناسی خراسان رضوی

-سئوالات نقشه ايران  5/1نمره

1-ازتوده هاي هوا .......... 2-نام چاله ........... 3-نام استان ..........

 4-ازجزاير ......... 5-نام قله ........... 6-ازدشتها ...........

-سئوالات نقشه استان1نمره

7-نام شهرستان .......... 8-کشورهمسایه خراسان رضوی...........

9-استان همسایه خراسان رضوی ................ 10-نام رشته کوه ...........                                                                               

 

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 16:9 |

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 7 مشهد دبیرستان : محمودیه 3

شماره صندلی :

نام آزمون : جغرافیای پیش دانشگاهی

مدت آزمون : 70 دقیقه

تاریخ آزمون :

نوبت : اول

مهرآموزشگاه

نمره به عدد :

نام ونام خانوادگی :

نمره به حروف :

شماره کلاس : 471

تاریخ تصحیح :

شماره دانش آموزی :

تعدادصفحات :

نام دبیر: سلطانی

امضاء دبیر :

ردیف

سئوالات درس جغرافیای پیش دانشگاهی           ((قابل توجه دانش آموزان : پاسخ سوالات رادربرگه امتحانی بنویسید )) 

بارم

الف

گزینه درست راانتخاب کنید

1  نمره

1) زمانی که تک تک پدیده های پیرامونی شهراصفهان راموردبررسی قرارمی دهیم ازچه نوع شناختی استفاده کرده ایم

الف)تکوینی  ب)کارکردی ج)ساختاری  د)آینده نگر    

اگررابطه ی میزان فرسایش خاک باقطع درختان جنگلی رابررسی کنیم ازکدام شیوه ی پژوهشی استفاده کرده ایم

الف)توصیفی  ب)کاربردی  ج)علت ومعلولی  د)همبستگی

 3) سیستم دارای پسخوراندمنفی است یعنی چه

الف)تعادل خودراازدست می دهد  ب)به سمت تعادل حرکت می کند

ج)ساده یاپیچیده بودن سیستم  د)ارتباط متقابل بین اجزای تشکیل دهنده سیستم کم شود

4) بررسی وضعیت ناهمواری یک منطقه به وسیله کدام روش پژوهشی موردمطالعه قرارمی گیرد

الف)توصیفی ب)تاریخی  ج)علت ومعلولی  د)همبستگی

ب

درعبارت های زیرجمله های درست ونادرست رامشخص کنید

1 نمره

5)دانش جغرافیافقط روابط متقابل انسان ومحیط رامطالعه می کندغ

6) فرضیه بایدبه شکلی مطرح شودکه درپایان آن رابتوان به طورحتم یابه احتمال زیاد رد یا تایید کردص

7) معمولادرنقشه هاپدیده های سه بعدی رابه کمک علائم قراردادی نشان میدهندغ

8) نقشه کاربری زمین ازانواع نقشه های انسانی می باشدغ

ج

جاهای خالی را باواژه های مناسب پرکنید

75/1  نمره

9) روش مطالعه ی علم جغرافیامبتنی بر ............... است کل نگری

10) درنگاه جغرافی دان پراکندگی شهرهادرهرنقشه ای ........................ داردواز عواملی تاثیرمی پذیرد شکل والگوی خاصی

11) تفاوت بین چشم اندازهای شهرهای اسلامی وشهرهای غیراسلامی به جهت ................ آن است  تفاوت های فرهنگی

12) استفاده ازپرسش نامه وانجام دادن مصاحبه ومشاهده را ................... می گویند روش میدانی

13) نقشه ازنظر شکل،اندازه،و .........  باهم متفاوت اند

14- درسیستم تصویر ............. نقشه بخش های شمالی وجنوبی زمین ازحدطبیعی خارج می گردد استوانه ای

16) نقشه کاربری اراضی ازانواع نقشه های ................. می باشد تلفیقی

17)

هریک ازمواردزیرجزءکدام شاخه علم جغرافیااست؟

75/0 نمره

الف)کارتوگرافی(  فنون جغرافیایی       ) ب)جغرافیای سیاسی(   جغرافیای انسانی     )        ج)ژئومورفولوژی(    جغرافیای طبیعی    ) 

ر

به پرسش های زیرپاسخ کوتاه بدهید

5/8 نمره

18) علم زمین شناسی وهندسه بوسیله کدامیک ازشاخه های جغرافیامورداستفاده قرارمی گیرد؟ 5/0زمین شناسی بوسیله ژئومورفولوژی – هندسه بوسیله نقشه کشی یاکارتوگرافی

19) دوهدف ازاهداف علم جغرافیارانام ببرید ؟ 5/0 کسب مهارت بهره برداری بهترازمحیط جغرافیایی-آموزش مفاهیم بین المللی-شناخت جغرافیای جهان به عنوان خانه ای بزرگ-شناخت جغرافیای ایران)---(ورودی – خروجی

20) چه مسائلی درحوزه ی مطالعات جغرافیای سیاسی قرارمی گیردذكر3موردكافي است 75/0 مسائلی چون شکل گیری دولتهای جدید،تغییرات مرزی،واحدهای خودمختار،استقلال طلبی،جدایی طلبی،تنش های نژادی درحوزه مطالعات جغرافیای سیاسی قراردارد

21) دو موردازفواید روش تفکرسیستمی رابنویسید 5/0 الف)افرادمحیط زندگی خودوسایرین رابهترودقیق تربشناسند ب)تک بعدی فکرنکنندوآمادگی بیشتری برای پذیرش تغییروتحول یاتغییردیگران درجهت مطلوب داشته باشند ج)بااندیشه های توحیدی نزدیکی زیادی دارندد)روش کمی وآماری درآن بیشتراستفاده می شود

22) سه مرحله ازازمراحل یک پژوهش علمی جغرافیارانام ببرید 75/0 طرح پرسش-بیان مسئله-اهمیت واهداف تحقیق-مدل تحلیلی تحقیق-تدوین فرضیه-جمع آوری داده ها-پردازش داده ها- آزمون فرضیه

23) دریک پژوهش جغرافیایی پژوهش گردرانتخاب مسئله تحقیق به چه نکاتی بایدتوجه کرد 75/0 مسئله واضح وروشن باشد-محدودومشخص باشد-مهم وجدیدباشد

24) منظورازپژوهش بنیادی چیست 75/0 پژوهشی که به منظورکشف اصول وقوانین کلی حاکم برروابط پدیده هاانجام می شودوحاصل آن گسترش دانش وشناخت ویژگی های موردمطالعه است وزیربنای پژوهش های کاربردی است

25) پژوهش های علی معمولاازچه نوع پژوهش هایی هستندوچرا؟ 5/0 ازنوع کاربردی اندزیراازنتایج آن برای جلوگیری ازتکراررویدادیاحادثه ی نامطلوب استفاده می شود

26) دوخصوصیت مشترک درتمامی نقشه هاراذکرکنید. 5/0 منظره قائم منطقه موردنظررانشان می دهند-دارای مقیاس خاصی می باشند

27) سه موردازکاربردهای نقشه برداری دریایی رابنویسید  75/0 ترسیم شکل سواحل-مشخص نمودن مرزهای دریایی-چگونگی هدایت کشتی هابرای نزدیک شدن به بنادر- چگونگی هدایت کشتی هابرای نزدیک شدن اسکله ها- چگونگی هدایت کشتی هابرای نزدیک شدن خلیج ها- چگونگی هدایت کشتی هابرای نزدیک شدن تنگه ها-اندازه گیری ابعادپنهان آیسبرگ(کوههای یخی)

28) چه عواملی نقشه برداری رابیش ازهرزمان دیگرتکامل بخشید؟ 75/0 اختراع دوربین عکاسی –نصب آن هادرهواپیما-عکسبرداری هوایی

 

29) دونمونه ازاصولی راکه بایددررسم کروکی رعایت کردبنویسید 5/0 شمال منطقه موردنظردرکروکی مشخص باشد-زاویه بندی های مسیرهای اصلی وراه های فرعی نسبتادقیق رسم شود-مسیرهایی که موردنظرنیستندبه طورناقص رسم شوند-نسبت عرض مسیرهای اصلی به عرض مسیرهای فرعی تاحدودی رعایت شود-مکان مهم وموردنظرباعلامت               یاهاشورمشخص وزیرکروکی نام محل موردنظرثبت گردد

30) سیستم تصویرمسطح برای چه مناطقی کاربرددارد؟ 5/0 نواحی قطبی-کشورهای کوچک وجزیره ها

31) علمی ترین ورایج ترین شیوه ی نمایش ارتفاعات چیست وچرا؟ 5/0 استفاده ازخطوط هم تراز(منحنی میزان) زیراعلاوه برنمایش دادن ظاهری ناهمواری هامحاسبات مربوط به آن رانیزامکان پذیرمی سازد

32)

هریک ازمواردزیرراباچه علائمی نمایش می دهند؟

1 نمره

  اراضی بایر(سطحی)      شهروروستا    (  نقطه ای      )  جاده ها(خطی  )  مناطق مسکونی(  سطحی )  

33)

برای تهیه نقشه های زیرازچه نوع مقیاسی استفاده می شود

1  نمره

الف)نقشه های ساختمانی(   نقشه های بسیاربزرگ مقیاس           )     ب) کشورهای بزرگ(     نقشه های کوچک مقیاس    )

ج)نقشه پوششی کشور(    نقشه های متوسط مقیاس      )      د)نقشه های شبکه انتقال نیرو(    نقشه های بزرگ مقیاس       )

34)

مشخص کنیدهریک ازپدیده های زیرآلتیمتری هستندیاپلانتمتری؟

1  نمره

پرتگاه(    سه بعدی التیمتری   )دریاچه(  دوبعدی پلانیمتری) مناطق جنگلی (دوبعدی پلانیمتری  ) جاده (  دوبعدی پلانیمتری   )

ز

به سوالات زیرپاسخ دهید

5/0 نمره

35)دردهه های اخیرعلاوه برعکس های هوایی ازچه تصاویری برای تهیه نقشه استفاده می شود؟تصاویرماهواره ای

36)کدام نوع نقشه درزمره ی فعالیت های نقشه کشی است نام ببریداستفاده ازسایرنقشه هاومدارک موجودنقشه های تلفیقی

37)

واژه های سمت راست رابه طورمناسب باواژه های سمت چپ ارتباط دهيد

75/0نمره

1)ژئومورفولوژی(         ب            )                                                                             الف-فنون جغرافیایی

  2)پیش بینی آینده یک سیستم فضایی(              ج             )                                         ب-جغرافیای طبیعی

3)روش مطالعه ی علم جغرافیا(                د                     )                                                    ج-شناخت آینده نگر

                                                                                                                                               د-کل نگری                                                                                                                                                 

38)سیستم بازوسیستم بسته راباهم مقایسه کنید

1 نمره

سیستم بازسیستمی است که اطلاعات به آن واردوکالاهای ساخته شده ازآن خارج می شونددرسیستم بازموادجدیددوباره به سیستم برمی گردندبطورمثال سیستم شهریک سیستم بازمی باشد. سیستم بسته سیستمی است که ماده یاانرژی جدیدی ماردآن نمی شودبلکه ماده یاانرژی موجوددرآن به صورت پایان ناپذیرتکرارمی شود مانندچرخه آب

39)اگرفاصله دونقطه درروی نقشه 4سانتی مترومقیاس آن یک،پانصدهزارم باشداولاحساب کنیدفاصله این دونقطه درروی زمین چندمترثانیا چندکیلومتراست (عملیات محاسبه رادرورقه بنویسید)                                                                                                                                                                                            75/0  نمره

2000000 = 500000 × 4

متر 20000 =  100 :  2000000

کیلومتر 20 =  100000 :  2000000    

 

40)

باتوجه به شکل به سوالات زیرپاسخ دهید

1 نمره

 

الف)ارتفاع نقطه P چقدراست؟  700

ب)درامتدادBF شیب تندتراست یادرامتدادDE ؟ DE

ج)نیمرخ توپوگرافی درامتدادAB رارسم کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 15:43 |

فعالیت های گروهی درس اول

فعالیت ( 1  )

فعالیت ( 1  ) 1-  به نظرشمایک جغرافی دان چه موضوعاتی رادر ارتباط بااقتصادشهروروستامطالعه می کند؟

پاسخ هاممکن است متفاوت باشندجغرافیدانان درارتباط بااقتصادروستا،مثلابه شناسایی وتعیین منطقه مناسب کشت برنج، همه ویژگی های لازم برای کشت برنج ازجمله نوع آب وهوا،نوع خاک،نوع ناهمواری،بازارفروش ونیروی انسانی مناسب برای کشت رابررسی کرده وباتوجه به همه موارد،مکان مناسب راانتخاب کنند

همچنین،درارتباط بااقتصادشهر – مثلابرای ایجادیک فروشگاه بزرگ درشهر – عواملی چون تراکم جمعیت،قیمت مغازه ها وزمین،نزدیکی به ایستگاه های حمل ونقل شهری،نزدیکی به منطقه مسکونی وکالاهایی راکه موردنیازساکنان آن جاست مطالعه می کنند

فعالیت ( 2  )

فعالیت ( 2  ) 1-  چه عواملی سبب پیدایش محیط اجتماعی وجغرافیایی شده است؟

محیط جغرافیایی حاصل ترکیب عوامل جمعیتی،نوع جهان بینی انسان هاوسطح دانش وفناوری آنان دربسترطبیعی است. محیط اجتماعی به تدریج باتکیه برعناصری چون دانش،فناوری،فرهنگ،اقتصادوارتباطات برمحیط طبیعی تاثرگذاشت وبه طورمتقابل،ازآن تاثیرپذیرفت.        درواقع بشرباورودبه عصرتمدن وگرایش به زندگی اجتماعی وتوسعه فرهنگی موفق شدمحیط های کوچک وبزرگ اجتماعی ایجادکند.این رابطه متقابل ،به دگرگونی ونیزتکامل محل اجتماعی منجرشدودر نهایت،محیط جغرافیایی رابه وجود آورد                                                        جهان بینی                                               آب                    

                                                  فرهنگ                                                 هوا

                                              فن آوری                                            خاک

                                                         اقتصاد                                پوشش گیاهی

                                                     سیاست                                        جانوران

                                                       ارتباطات                                  سنگ بستر

                                                           خدمات                                   ناهمواری ها

محیط

جغرافیایی

(چشم انداز)

جغرافیایی)

 

                                                            محیط اجتماعی                          محیط طبیعی

فعالیت ( 2  )  2- دیدگاه یک جغرافیدان ویک خاک شناس رادرموردخاک باهم مقایسه کنید       یک خاک شناس،تنهاویژگی های خاک راازنظرنوع خاک،ترکیبات خاک و... مطالعه می کند،درحالی که جغرافیدان به مطالعه خاک درارتباط باسایراجزاء سیستم مانندآب،آب وهوا،وضعیت ناهمواری،تاثیرات آن و... می پردازد.به عبارت دیگر خاک شناس اجزاءسیستم خاک رابه صورت مجزاوبدون درنظرگرفتن تاثیرآن هابرسایراجزاءسیستم خاک موردبررسی قرارمی دهد،درحالی که جغرافیدان خاک رابه عنوان یک سیستم درنظرمی گیردوبه صورت واحدآن رامطالعه می کند(کل نگری)

فعالیت ( 2  )  3- رشته های مختلف جغرافیادرجدول زیرنشان داده شده است درهربخش گرایش های مربوط راکامل کنید

جغرافیای طبیعی

جغرافیای انسانی

فنون جغرافیایی

ژئومورفولوژی

جغرافیای جمعیت

سنجش ازدور

جغرافیای آبها

جغرافیای اقتصادی

روش های کمی درجغرافیا

جغرافیای خاک ها

جغرافیای شهری

نقشه کشی

جغرافیای زیستی

جغرافیای روستایی

 

آب وهواشناسی

جغرافیای رفتاری

 

 

جغرافیای سیاسی

 

 

جغرافیای تاریخی

 

فعالیت ( 2  )  4- اهداف اساسی درآموزش جغرافیاوپژوهش های آن کدامند؟

کسب مهارت درزمینه بهره برداری مطلوب اززمین وآموزش آن،یکی ازاهداف مهم علم جغرافیاست،ازاین منظر،جغرافیاو آموزش آن اهداف والایی داردکه برنگرش مانسبت به جهان تاثیرمی گذارد.بعضی ازاین اهداف عبارتنداز:

الف)کسب مهارت دربهره برداری ازمحیط جغرافیایی  ب)آموزش مفاهیم بین المللی  پ)شناخت جغرافیای جهان به عنوان خانه ای بزرگ  ت)شناخت جغرافیای ایران

فعالیت ( 2  )  5- مفاهیم زیرراتعریف کنید:

الف)سیستم باز : سیستم بازسیستمی است که اطلاعات به آن واردوکالاهای ساخته شده ازآن خارج می شونددرسیستم بازموادجدیددوباره به سیستم برمی گردندبطورمثال سیستم شهریک سیستم بازمی باشد.

ب)پسخوراند :درتفکرسیستمی پسخوراندیابازخورداصطلاحی است که باتوجه به آن می توان ازوضعیت تعادل درسیستم مطلع شد

ج)شناخت آینده نگر : شناختی است که جغرافیدان درآن به بررسی وضعیت گذشته پدیده ها(تحلیل تکوینی)ارتباط یک پدیده باسایرپدیده ها(تحلیل ساختاری)وشناخت نوع کارکردهریک ازپدیده های پیرامونی(تحلیل کارکردی)توجه کرده وآینده یک سیستم فضایی راپیش بینی می کند

فعالیت های گروهی درس سوم

فعالیت ( 1  )

فعالیت ( 1  ) 1-  الف)مسئله زیرراباکمک مقیاس ترسیمی بالاحل کنید

درشکل 15 ، اگرفاصله شهرالف تا ب، 2 سانتی مترباشد،باتوجه به مقیاس ترسیمی داده شده،فاصله حقیقی این دوشهر رامحاسبه کنید

باتوجه به مقیاس داده شده که درآن هرسانتی مترمعادل 4 کیلومتراست.فاصله شهرالف و ب ، 8 کیلومترمی شود

فاصله شهر الف تا ب (کیلومتر) 8  =  4  × 2 سانتی متر

ب)برای رفتن ازشهر الف به شهر پ کدام مسیرکوتاه تراست؟ازمقیاس ترسیمی کمک بگیرید

فاصله مستقیم الف تا پ که به کمک خط کش اندازه گیری شده است،معادل 6/3 (6/3 = 2/1 + 4/2) سانتی متروهمین فاصله که به کمک یک قطعه نخ اندازه گیری شده،معادل 7/2 سانتی متراست ، بنابراین تفاوت فاصله ایندوشهرازمسیربالاوپایین،6/3 کیلومتراست

فاصله مستقیم الف تا پ (کیلومتر) 4/14 = 4 × 6/3 سانتی متر

فاصله غیرمستقیم   الف تا پ (کیلومتر) 8/10 = 4 × 7/2 سانتی متر

مسیرپایین 6/3 کیلومترکوتاه تراست 6/3 = 8/10 – 4/14

فعالیت ( 2  )

فعالیت ( 2  ) 1-  دوویژگی مهم نقشه چیست؟

دوویژگی مهم نقشه عبارتنداز : دیدعمودی وقائم درنقشه ونیزداشتن مقیاس که برای هرنقشه لازم است که درطرح یاعکس این دوویژگی وجودندارد

فعالیت ( 2  ) 2-  وظیفه نقشه کش چیست؟

وظیفه نقشه کش ، انتخاب مقیاس مناسب باتوجه به کاربردنقشه ونیزبااستفاده ازاصول ومبانی طراحی نقشه وبه کارگیری علائم قراردادی مختلف است

فعالیت ( 2  ) 3-  یک نقشه گردشگری چگونه نقشه ای است؟

یک نقشه موضوعی است که ازتلفیق نقشه های طبیعی وانسانی حاصل می شود،ازاین رونقشه گردشگری یک نقشه تلفیقی نیزمحسوب می شود

فعالیت های گروهی درس چهارم

فعالیت ( 1  )

فعالیت ( 1  ) 1-  به منحنی های میزان درشکل زیرتوجه کنید.شکل مناسب ناهمواری هارابه منحنی های میزان مربوط به آن ارتباط دهید

پس ازمطالعه سوال وبااندکی دقت روی اشکال مختلف ناهمواری ها نیزمنحنی های میزان

الف

ب

پ

ت

ث

ج

4

1

6

2

5

3

ارائه شده معلوم می گرددکه اشکال ناهمواری ونقشه های مربوط به آن هاکدامند

 

فعالیت ( 2  )

 به نقشه توپوگرافی زیرتوجه کنید

فعالیت ( 2  ) 1-  آیاازنقشه M  می توان نقطه ی N رادید؟ازنقشه M  می توان نقطه ی N رانمی توان مشاهده کردچون ارتفاعات بالاتری درجلوی دیدآن قرارگرفته است

فعالیت ( 2  ) 2-  ارتفاع نقطه A  و D چقدراست؟ارتفاع نقطه A  1350 مترو ارتفاع نقطه ی  D  حدود 1410 متراست

فعالیت ( 2  ) 3-  شیب ناهمواری هادرشمال شرقی بیشتراست یادرجنوب غربی؟چرا؟ارتفاع این ناحیه کوهستانی درشمال شرقی بیشتر است بنابراین ،خطوط منحنی میزان درشمال شرق بسیاربه هم نزدیک شده اند.برعکس درجنوب غرب منطقه،فاصله خطوط میزان از یکدیگر بیشتروبه عبارتی ، این منطقه کم شیب تراست

فعالیت ( 2  ) 4-  یک مسیرآبراهه روی نقشه رسم کنید.  تعیین مسیریک آبراهه درنقشه های توپوگرافی به وسیله اتصال آن بخش ازمنحنی های میزان که به شکل  8  ظاهرشده اندامکان پذیراست یابه هم وصل کردن راس منحنی های میزان که شکل  8  دارندمسیرآبراهه مشخص می شود.شایان ذکراست که آبراهه هادربین راه به یکدیگرمتصل می شوندودر نهایت،ممکن است یک رودرابه وجودآورند

فعالیت ( 3  )

فعالیت ( 3  ) 1-  باتوجه به مقیاس نقشه ،فاصله میدان آزادی تامیدان صادقیه رامحاسبه کنید

باتوجه به مقیاس  60000 : 1 درنقشه گردشگری داده شده ومحاسبه فاصله میدان آزادی تامیدان نوربه کمک یک خط کش یانخ ،حدودا معادل 5/4 کیلومتریامتر 4500 = 600 × cm  5/7 خواهدشد

فعالیت ( 3  ) 2-نزدیک ترین داروخانه به میدان آزادی کدام است ودرچه فاصله ای ازمیدان آزادی قراردارد؟

بااندازه گیری ساده به کمک خط کش یانخ روی نقشه داده شده مشخص می شودکه داروخانه واقع درجنوب میدان آزادی نسبت به دیگرداروخانه هابااین میدان فاصله کمتری داردواین فاصله ،حدود5/2 کیلومتراست

فاصله میدان آزادی تاداروخانه جنوب           متر 2520 = 600 × cm 2/4

فعالیت ( 4 )

فعالیت ( 4  ) 1-  کروکی محله خودرابکشیدوآن راباکروکی یکی ازهم محله ای خودمقایسه کنید

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ( 4  ) 2-  به کروکی بالادقت کنیدونشانی منزل موردنظررابا         ازپارک دردوسطربنویسید

 باتوجه به کروکی داده شده درکتاب نشانی منزل ازپارک محله به صورت زیراست

بعدازخروج ازدرجنوبی پارک ،به سمت شرق حرکت می کنیم ،استخررادورمی زنیم وبه طرف جنوب می آییم به یک سه راهی می رسیم ،به طرف شرق می رویم ازروی پل عبورمی کنیم وواردخیابان اصلی می شویم،درضلع شمالی خیابان تقریبا مقابل مغازه منزل موردنظربا           مشخص است 

فعالیت ( 4  ) 3-  کروکی مسیرخانه تامدرسه ی خودرادریک صفحه رسم کنید

کروکی منزل تامحله نیزشبیه فعالیت 1 همین بخش است(رعایت نکات رسم کروکی الزامی است)

فعالیت های گروهی درس پنجم

فعالیت ( 1  )

درموردویژگی های جغرافیایی (مانندآب وهوا،آداب ورسوم و.... )یک کشور،ازنرم افزارهای آموزشی اطلاعاتی استخراج کنید.سپس درباره برخی ازویژگی هاوامکانات نرم افزارمورداستفاده خودمطالبی راگردآوری نمائید

1- نرم افزارpeglobe،Atlasword،یاencartaرادررایانه نصب کنید

2-نرم افزار Encarta نرم افزاری چندرسانه ای است که اطلاعاتی رادرباره ی جغرافیای جهان دراختیارماقرارمی دهد.مبنای کاراین نرم افزار،نقشه های جغرافیایی طبیعی وسیاسی است.نقشه ای که درابتدای اجرای برنامه برروی صفحه نمایش ظاهرمی شود،قابلیت بزرگ نمایی داردواطلاعات نسبتاخوبی راحتی درسطح کشورها،شهرهاوآبادی هاارائه می دهد

3-پس ازنصب یکی ازنرم افزارهای اشاره شده واردمحیط آن برنامه شوید

4-دراین جانرم افزار Encarta انتخاب شده ودرمورداستخراج اطلاعات یک کشورازاین نرم افزارتوضیحاتی داده شده است

5-می توانیداطلاعاتی درموردایران ازقبیل نقشه کشور،جمعیت ومشخصات کلی دیگرازجمله نواحی شهری مهم،مساحت،جمعیت، گروه های قومی،زبان،مذهب،اقتصادو.. رااستخراج کنید

دراین قسمت باجست وجو(تایپ کلیدواژه وجست وجوکردن)می توانیدانواع مقاله ونقشه هارادرموردیک کشورخاص پیداکنید

همچنین می توانیدبه اطلاعاتی درباره برخی شهرهای ایران،پدیده های توپوگرافی،هنر،آب وهوا،و... آن هادست یافت

برای مثال هنگامی که بابزرگ نمایی برروی نقشه ایران قرارگرفتید،درسمت راست صفحه نمایش بااستفاده ازmap style می توانیدبه اطلاعات زیادی( به صورت نقشه )چون اطلاعات سیاسی،پدیده های طبیعی،زمین ساخت(تکتونیک)،مناطق طبیعی،اقلیم(دما،بارندگی و... )،زبان،مذهب،جمعیت و... دست بیابید

ازدیگرویژگی های این نرم افزار،آن است که می توان با جست وجوبه سرعت نقشه واطلاعات موردنیازازمنطقه موردبررسی دست یافت همچنین قابلیت آن راداردکه اطلاعات جغرافیایی خاص جهان رادراختیارماقراردهد

فعالیت ( 2  )

درصورت دسترسی به رایانه نموداربارش ماهانه بندرانزلی راکه درجدول کتاب درسی(ص70)آمده است به کمک نرم افزارآماری ترسیم کنید

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمع

مقداربارش

(میلی متر)

22

107

6

50

23

242

109

236

101

115

143

124

1186

 

1-ابتدااطلاعات مربوط به بارندگی وماه هارادرنرم افزارExcel که ازسری نرم افزارهای Microsoft office است،واردکنید

2-بهتراست اطلاعات مربوط به نام ماه هاومیزان بارش رادردوستون(field)واردکنید

3-سپس دوستون مزبورراانتخاب کنید

4-باانتخاب شکل نمودار(آیکون مربوط)که درنوارابزارپایین نرم افزار،وجوددارد،یک پنجره بازمی شود.(بااستفاده ازمنوی insert  نیزمی توان این کارراانجام داد،بدین ترتیب که باواردشدن به منوی insert وانتخاب chart پنجره مزبوربازمی شود

5-بعدازبازشدن پنجره مزبور،نوع نمودارراانتخاب کنید(ستونی،دایره ای،خطی ونقطه ای)

6-سپس عنوان نموداروعنوان محورهای X وY راتایپ کنید

7-بافشاردان دکمه برروی کلمه finish کارپایان می پذیرد.دراین قسمت ،می توان نمودارترسیم شده رادریک صفحه مجزایابه صورت نموداری درکتاب آمارواردشده به سیستم نمایش داد

فعالیت ( 3  )

به کمک یکی ازموتورهای جستجودرباره واژگان جغرافیایی ((آتشفشان))(volcano)و((گردشگری))(Tourism)اطلاعاتی رادریافت وذخیره کنید

1-برای کسب اطلاعات درباره مواردخواسته شده موتورهای جستجوی زیادی وجودداردکه،yahoo،google،msnوaltavista از مهم ترین آنهاهستندباتایپ هریک ازنام های ذکرشده می توان واردموتورهای جستجوی موردنظرشد

2-می توانیدواژه آتشفشان رابه فارسی درداخل google تایپ کرده وسپس تمامی سایت های مرتبط آتش فشان راکه به فارسی هستند ببینید،اگرواژه volcano راتایپ کنید،هنگام جستجوتمام سایت های خارجی وجهانی مرتبط بااین کلمه راروی صفحه نمایش مشاهده خواهیدکرد

آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد یاهر 3)از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد می نماید.
آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناسی است که در طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد.
لغت گردشگری(tourism)از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و رخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته‌است.

افراد ثروتمند معمولاً به اقصی نقاط جهان سفر می‌کنند تا شاهکارهای هنری را ببینند، زبان‌های جدید بیاموزند، با فرهنگ‌های جدید آشنا شوند و یا با غذاهای دیگر کشورها آشنا شوند.

اصطلاحات «توریسم» و «توریست» اولین بار در سال ۱۹۳۷ توسط جامعه ملل مورد استفاده قرار گرفتند. گردشگری به سفر به خارج از کشور و با مدت زمان بیش از ۲۴ ساعت اطلاق می‌شود.[۲]

3-دراین زمینه بعدازجستجوبه زبان فارسی سایت های زیادی رامی توان دیدکه یکی ازآن سایت ها((پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور))است که ازطریق نشانی زیرقابل دسترس است

http://www.ngdir.ir/geoport hnfo

دراین سایت اطلاعاتی درباره مشخصات کلی آتش فشان هاآمده است

4-چنانچه کلمه volcano راجستجوکنیدسایت های غیرفارسی مرتبط باآتش فشان معرفی خواهندشدکه مهمترین آنهاعبارتنداز:

http://www.volcanoworld.org

http://www.volcano.und.nodah.edu

http://www.volcano.wr.usgs.gov

دراین سایت هااطلاعاتی درباره ساختارآتش فشان ،انواع آتش فشان هاوهمچنین پراکندگی آتش فشان های دنیاوتصاویرآن هاآمده است

Asia travel pictures

Are you looking for Asia travel pictures? Now with Asia Travel advice it is fast and easy to do this! If you need Uzbekistan, Sri Lanka, Azerbaijan, Nepal, Bhutan travel pictures you need just click on the country name! After you will see the list of Asia states like Komi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug, Udmurtskaya Respublika, Velayat-e Parvan, Province of Antique, Tinh Tuyen Quang and cities list. Note: All Asia travel pictures are from Panoramio. Enjoy Volcano World - the modern Travel advice site!

 

 

 

فعالیت های گروهی درس ششم

فعالیت ( 1  )

به نظرشماعلاوه برمواردی که درمتن به آنهااشاره شده است آیاراه های دیگری رابرای کسب داده ازراه دوروجوددارد؟نام ببرید

هروسیله ای که بتوانددیدازبالارادراختیارانسان قراردهدواطلاعاتی رافراهم کندسنجش ازدوراست.دیدن یک چشم اندازازنقطه ای بلند،می توانداطلاعات مکانی یک محدوده وسیع رادراختیارانسان قراردهد.

تله کابین ها،بالن ها،کایت ها،رادیوسوندها،کشتی های هوایی،هلیکوپترها،ودرنهایت نردبان هایی که به جرثقیل هامتصل اندوروی آن ها سنجنده هایی برای کسب اطلاعات نصب شده است ،راه های دیگربرای کسب اطلاعات سنجش ازدورند

فعالیت ( 2  )

فعالیت2-1-چراتصویربرداری متوالی بافواصل زمانی کم برای مطالعه ی پدیده های هواشناسی ضرورت دارد؟

به علت تغییرات سریع جوزمین وحرکت سریع ودگرگونی ناگهانی توده های هواودربعضی موارد،قابل پیش بینی نبودن این تغییرات، تصاویرماهواره ای می توانندامکان مقایسه زمانی رافراهم آورندوپیش بینی رابراساس الگوهای موجودممکن سازند،ضروری به نظرمی رسند.درواقع،تکراری بودن تصاویرماهواره ای ونوبودن اطلاعات آنهاازجمله مزایایی است که کاربردداده های ماهواره ای رادرهواشناسی وسعت می بخشد

فعالیت2-2-درتصاویرماهواره ای رابطه ی بین اندازه پیکسل وقدرت تفکیک چگونه است؟

دربرنامه ریزی شهری،گاه مانحوه ی استفاده ازبلوک های ساختمانی وهمچنین شبکه معابرشریانی،اصلی وفرعی وسایرویژگی های نواحی شهری سروکارداریم.ازاین رو،هرچه قدرت تفکیک تصاویرماهواره ای بیشترباشدیابه عبارتی،پیکسل های تشکیل دهنده تصاویرماهواره ای،محدوده ی کوچک تری اززمین رادربرگیرند،برای استفاده درتحقیقات نواحی شهری مناسب ترند.بنابراین ،تصاویرماهواره ای Spot که قدرت تفکیک بیشتری دارند،برای این امرمناسب انداماتصاویرماهواره آیکونوس که قدرت تفکیک آن کمترازیک متراست جزئیات مربوط به نواحی شهری رانشان می دهد

فعالیت ( 3  )

فعالیت 3-1- فهرستی ازکاربردهای سنجش ازدوردرجغرافیاتهیه کنید

برخی ازکاربردهای سنجش ازدوردرجغرافیاعبارتنداز:

-بررسی کیسفیت نسبی آب(مقدارموادمحلول ومعلق درآب)

-تخمین میزان ذوب برف

-بررسی ویژگی های ساختمانی یک منطقه (به ویژه خط واره هامانندگسل ها)

-بررسی توسعه فیزیکی شهرهادردوره های متفاوت زمانی

-بررسی حرکت ماسه های روان درنواحی بیابانی

-بررسی قابلیت زمین دربرابرفرسایش

-تعیین کاربردنواحی شهری وزراعی وتهیه نقشه مربوط

-کاربردتصاویرماهواره ای درتعیین نوع پوشش گیاهی

- کاربردتصاویرماهواره ای درتعیین تراکم تراکم پوشش گیاهی وتخریب آن

- کاربردتصاویرماهواره ای درشناسایی نوع سنگ ها

- کاربردتصاویرماهواره ای دربررسی مخاطراتی چون آتش سوزی،زلزله،سیلاب،تغییرات کاربری

-مقایسه روندتغییروتحول پدیده های جغرافیایی (طبیعی وانسانی)درسیاره زمین

-اندازه گیری توپوگرافی سطح دریاهاواقیانوس ها

-به روزکردن نقشه ها

فعالیت 3-2- چرابه روز،دردسترس ودقیق بودن داده های حاصل ازسنجش ازدوردربرنامه ریزی های ناحیه ای،منطقه ای وکشوری اهمیت دارد؟

یکی ازوظایف برنامه ریزان،مشخص کردن دقیق وضع موجودمنطقه موردمطالعه است تابراساس آن،تحلیل هاوبرنامه ریزی های صحیح وواقع بینانه ای انجام دهند.براین اساس برنامه ریزان همواره درپی کسب چنین اطلاعاتی هستند.داده های سنجش ازدوردرفاصله زمانی کوتاهی تهیه می شوندواطلاعات آن هادقیق،به روز ودردسترس است.

برنامه ریزان بااستفاده ازچنین اطلاعاتی،ازیک سومی توانندوضع موجودیابه عبارتی ویژگی های فعلی محدوده ی موردمطالعه راتعیین کنندوازسوی دیگر،امکان مقایسه این داده هاراباداده های قبلی نیزفراهم آورند

فعالیت های گروهی درس نهم

فعالیت( 1 )

توان هاوقابلیت های محیط جغرافیایی اطراف خودرادربخش صنعتی وکشاورزی شناسایی کنید.سپس بامشورت هم کلاسی هاوراهنمایی معلم خود،بگوییدجغرافیاچگونه می توانددربهره برداری عاقلانه ازاین توان هاوجلوگیری از تخریب محیط مارایاری کند

پاسخ هامتفاوت است،شناسایی توان وقابلیت های محیط جغرافیایی،استفاده ازدانش جغرافیاولحاظ کردن مدیریت محیط دربرنامه ریزی های محیطی،برای مثال،بامطالعه وبررسی دقیق سفره آب زیرزمینی می توان یکی دوچاه عمیق احداث کرد.افزایش احداث چاه های عمیق غیرمجازباعث کاهش آب سفره های زیرزمینی وبایرشدن مزارع کشاورزی وکمبودآب آشامیدنی دریک منطقه می شود.

فعالیت( 2 )

تمرین زیرنوع رابطه ی انسان ومحیط رانشان می دهداستدلال خودراازدرستی یانادرستی هرعبارت بنویسید

نمونه ای ازفعالیتهای انسان درمحیط های جغرافیایی

درست یا نادرست

دلایل جغرافیایی

1-احداث کارخانه های آلاینده محیط زیست درمجاورت رودها

نادرست

باعث آلودگی آب رودهامی شوددرنتیجه زیست دررودها،تالاب هاودریاهابه خطرمی افتد.

باآلوده شدن رودها،خاک آلوده می شودواین امر مشکلاتی رابرای زمین های کشاورزی ایجادمی کند

2-گسترش شهر ک های مسکونی درنواحی کشاورزی

نادرست

کاهش وسعت زمین های کشاورزی، کمبودموا د غذایی،آلودگی های زیست محیطی،کاهش درآمد کشاورزان،ودرنهایت مهاجرت روستائیان به شهرها

3-گسترش بی رویه شهر های بزرگ

نادرست

مشکلات مسکن،اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، آلودگی هوا،منابع آب وآلودگی صوتی،ناهنجاری های اجتماعی

4-فعالیتهای کشاورزی باتوجه به ظرفیت اراضی

درست

جلوگیری ازفرسایش خاک(ازبین نرفتن توان خاک) ، افزایش  بهره وری از زمین(تولیدمحصول ورفع نیازهای انسان)

5-توسعه ی نواحی باتوجه به توان های محیطی

درست

توسعه متجانس تراکم افزایش جمعیت،عدم دسترسی به سوخت کافی،هدررفتن بودجه وافزایش آلودگی

6-توسعه ی صنایع دستی درنواحی توریستی

درست

جلوگیری ازمهاجرت، ایجاددرآمدبرای روستائیان (تراکم وافزایش جمعیت)

7-تمرکزبیش ازحدصنایع درشهرهاو اطراف آن ها

نادرست

آلودگی هوا،آلودگی صوتی،آلودگی آب، کمبودمسکن وگرانی آن،وجودمهاجران زیاد،خالی شدن روستاهاازجمعیت،ترافیک سنگین شهرها، هدر رفتن زمان زیاددرترافیک شهرهاوافزایش جمعیت

 نامتوازن شدن قطب های صنعتی

8-ایجادشهر کهای اقماری دراطراف شهرهای بزرگ

درست

جذب سرریز های جمعیتی شهرهای بزرگ،کاهش آلودگی های آب ،هوا،صوتی دربخش مرکزی شهرهاوتوسعه ی حمل ونقل، کاهش تمرکزجمعیت درداخل شهرها،کم شدن مشکلات ترافیکی

فعالیت( 3 )

فعالیت 3-1- سه موردازاهداف اساسی آمایش سرزمین دراروپارابنویسید

افزایش کیفیت سطح زندگی شهروندان-تقویت توسعه ی متوازن اجتماعی واقتصادی مناطق-بهره برداری آگاهانه ومسئولانه از منابع طبیعی وحفاظت ازآن

فعالیت 3-2- آمایش سرزمین درکشورما،تاانقلاب اسلامی، چه مراحلی راطی کرده است؟

مرحله اول :تااواسط حکومت رضاشاه رادربرمی گیردکه شکل گیری فضایی به طورکلی بدون برنامه وبدون مطالعات کارشناسی صورت می گرفت وبرنامه ریزی شهری وروستایی وجودنداشت ولزوم برنامه ریزی درعرصه های اجتماعی واقتصادی محسوس نبود

مرحله دوم:ازاواسط حکومت رضاشاه تااوایل برنامه عمرانی پنجم که به دلیل توسعه نیافتگی فقط تعدادی ازمناطق کشوررشدی بدون برنامه داشتندودراوایل برنامه ی پنجم همزمان بافزایش بهای نفت ضرورت برنامه ریزی هاآشکارشد

مرحله سوم:که درپاسخ به مشکلات برنام ریزی های دوره قبل (نظیرتمرکزشدیدجمعیت،فعالیت هاوسرمایه هادرتهران ونیز مشکلات اجتماعی ناشی ازآن)آغازشدولزوم ساماندهی فضایی احساس شدوطرح آمایش سرزمین به عنوان ابزارتوسعه ی فضایی کشورمطرح شد

فعالیت 3-3- درسال های اخیر،نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی برچه عواملی به عنوان اصول کلی آمایش کشورتاکید کرده اند؟

 ملاحظات امنیتی ودفاعی-وحدت ویک پارچگی سرزمین-حفاظت محیط زیست واحیای آن-کارایی وبازدهی اقتصادی-گسترش عدالت اجتماعی ومحرومیت زدایی-حفظ هویت اسلامی ومیراث فرهنگی

فعالیت 3-4- سطح منطقه ای آمایش سرزمین درکشورمان رابه اختصارتوضیح دهید

آمایش درسطح منطقه ای شامل شناسایی وارزیابی محیطی،اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی وتهیه ی طرح آمایش آنهابراساس اهداف موردنظردرمرحله ی قبلی است.پس ازتهیه ی طرح کلان ملی،باتوجه به این که مناطق جغرافیایی ایران ازتوان هاوقابلیت های متفاوتی برخوردارند.برنامه آمایش هرمنطقه درهمان منطقه تهیه می شود.مهمترین کار،تهیه نقشه قابلیت های آن منطقه است.این نقشه دربردارنده اطلاعات زیادی درباره ی توان های محیطی یک منطقه اند

فعالیت 3-5- نتایج نهایی آمایش سرزمین دربخش اقتصادی کدامند؟

ناحیه بندی کلان قلمروهای کشاورزی-ناحیه بندی صنایع وخدمات کشوربراساس میزان توسعه یافتگی-تعیین مناطق معدنی باعملکردملی-سطح بندی مراکزاصلی گردشگری باعملکردملی وبین المللی-مکان یابی راهها،فرودگاه ها،خطوط انرژی-تعیین محدوده های جدیدبرای شهرها-تعیین مراکزصنعتی کشورودرجه ی توسعه یافتگی آنها

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 15:40 |