بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 7 مشهد دبیرستان / هنرستان :

نام ونام خانوادگی :

نام آزمون : جغرافیای (1)

مدت آزمون : 70 دقیقه

شماره کلاس :

نام دبیر: سلطانی

دروس :جغرافی استان

ردیف

سئوالات درس جغرافیای (1)     ((قابل توجه دانش آموزان پاسخ سوالات رادربرگه امتحانی بنویسید  ))

بارم

الف

درعبارت های زیرجمله های درست ونادرست رامشخص کنید

 

1) رسوبات حوضه رشته كوههاي هزارمسجدبراثر فرآيندكوهزايي آلپ-هيماليا شكل طاقديس وناوديس متوالي درآمده است ص  غ

2) رشته كوههاي بينالودبراثر فعاليتهاي كوهزايي آلپي به وجودآمده اند  ص  غ

3) كلات نادري نمونه اي ازيك ناوديس معلق درحوضه رشته كوههاي هزارمسجدبه شمارمي رود ص  غ  

4) رشته كوههاي بينالودازشمال شرق به دره ي كشف رودودشت مشهد مشرف شده است  ص  غ

5) تفاوت درزاويه تابش خورشيددرعرض هاي جغرافيايي مختلف باعث شده آب وهواي استان متنوع باشد ص  غ  

6) رودهاي جنوبي استان اغلب رودهافصلي هستندوتنهادرمواقع پرباران سال جريان دارند ص  غ

7) کشف رود از اولنگ رادکان سرچشمه مي گيرد  ص  غ

8) درسال های اخیر تغییرات اقلیمی،تخریب پوشش گیاهی احتمال بروزسیل راافزایش داده است ص  غ

ب

جمله های زیرراباکلمه های مناسب کامل کنید

 

9) شبكه نسبتا متراكمي ازآبهاي جاري به دليل .......... و...........دردامنه هاي شمالي بينالودگسترش يافته است جنس خاك وآب وهوا

10) درساختمان كوه سرخ تعدادي .......... ونهشته هاي رسوبي توده هاي آذرين رابريده وسبب بي نظمي درساختمان آن شده است گسل

11) قرارگرفتن استان برروی کمربندزلزله ی ............ ،وجودگسل های متعددوفعال درسطح استان منشاءبروززلزله های شدیددرخراسان رضوی می باشد آلپ-هیمالیا

12) ازنشانه های فعالیت گسل هادردوره کواترنر................................ است؟قطع شدن مسیررودها،مخروط افکنه ها،وتپه های ماسه ای

13) بيشتردشتهاوسرزمين هاي همواراستان ازنوع فرسایش............... است. تراکمی

14) عامل اصلي بارش دراستان توده هوا ................... مي باشد؟ توده هواي مرطوب غربي

15) تغییرالگوی ............ ،سیل،خشکسالی،یخبندان های ناگهانی،کاهش بازده ................. ازپیامدهای افزایش دمای هوادر50سال اخیراست    بارش باران وبرف، محصولات کشاورزی

16) شاخه اصلي روداترك از.................. سرچشمه مي گيرد؟ روستاي عمارت قوچان

17) كشف روددركدام ناحيه مرزي .....................  به هريرودمي پيوندد؟ پل خاتون

18) افت سطح آبهاي زيرزميني دردشتهاي خراسان رضوي مشكلاتي نظیر خشک شدن همیشگی چاه ها،............ وچشمه ها.كاهش تدريجي آب هاي ............... وشورشدن آبها.كمبودآب آشاميدني..به وجودآمدن موانع برسرراه طرح هاي كشاورزي وصنعتي

 رابه همراه خواهدداشت ؟قنوات، زیرزمینی

19) جنگل هاي خراسان رضوي به دلیل حفظ وذخيره ي ...............تعديل و............كاهش آلودگي. گردشگري.محصولات فرعي اهمیت دارند   آب وخاک،تلطیف هوا

20) منابع گاز ....... یکی ازغنی ترین منابع گازایران و ........... خواف ازبزرگترین معادن ایران وخاورمیانه است(سرخس-سنگ آهن)

ج

جواب مناسب رابرای عبارت های زیربنویسید

 

21) بلندترين نقطه سياه كوه درجنوب كدام شهرقراردارد؟  (                       ) كاخك

22) مهمترين رودشمال غرب استان است(                           ) روداترک

23) این قنات ازعمده ترین شاهکارهای آبی جهان محسوب می شود؟ (                       ) قنات قصبه ی گناباد

24) کمترینوبيشترين وسعت استان رابه ترتیب كدام پوشش هاي گياهي تشكيل مي دهد (                                 ،                                 )جنگل،مرتع

25) 60درصدازوسعت استان دراین ناحیه آب وهوایی قرارگرفته است؟ 60درصد (                             ) بياباني ونيمه بياباني

26) امكان توليداین نوع ازانرژي هادرنواحي بياباني استان وجوددارد؟ (                                ،                                     ) انرژي هاي بادي وخورشيدي

د

گزینه درست راانتخاب کنید

 

27) کدام موردازاهداف ایجادسددوستی نیست           الف) تامین بخشی ازآب شرب شهرمشهد     ب) تامین بخشی ازآب موردنیازکشاورزی دشت سرخس ج) مهارسیلاب وجلوگیری ازخسارات سیل وفرسایش رودخانه ای      د) تامین بخشی ازآب موردنیازبخش صنعت

28) کدام مورد زیرازعوامل ایجاد وضعیت نامطلوب کشاورزی درسال های فبل ازانقلاب بوده است

الف) توجه بیشتربه صنعت       ب) تولید زیادمحصولات کشاورزی  ج) سرمایه گذاری لازم درایجادوتوسعه ی زیرساخت ها     د)همه موارد درست است

29) درحال حاضرفعالیتهای بازرگانی استان به چه دلایلی ازاهمیت زیادی برخورداراست

الف) ایجادپایانه های مرزی فعال   ب) داشتن جاده هاوخطوط آهن مناسب    ج) ایجادمنطقه ویژه اقتصادی      د) همه موارد درست است  

30) کدام گزینه باعث شده خراسان رضوی ازجایگاه ویژه درحمل ونقل برخوردارباشد ؟ 

الف) همسایگی بادوکشورترکمنستان وافغانستان  ب) داشتن جاده هاوخطوط آهن مناسب ج) قرارداشتن درمحورارتباطی تهران ،شمالد) داشتن جاده هاوخطوط هوایی مناسب

31) کدام گزینه ازاقدامات صورت گرفته برای ارتقاءجایگاه استان در بخش کشاورزی است

الف تقسیم  اراضی کشاورزی       ب) واردات زیادمحصولات کشاورزی       ج ) گسترش صنایع تبدیلی وفرآوری محصولات کشاورزی        د ) رواج کاشت گیاهان آبخوار

32)کدام گزینه از راهکارهای توسعه پايداربخش گردشگري استان است ؟

الف)کم توجهی به گسترش وسایل حمل ونقل وراه های ارتباطی     ب) استفاده ازروش های موثربازاریابی

ج) تنوع بخشی به محصولات کشاورزی،معادن غنی     د) تلاشبر ای کاهش مدت ماندگاری مسافران داخلی وخارجی

33) کدام گزینه ازفعالیتهای سنگرسازان بی سنگردردوران هشت ساله دفاع مقدس نمی باشد

الف) احداث خاکریز          ب) بریابی اورژانس صحرایی    ج) سازماندهی وارسال کمک های مردمی      د)احداث سکوهای پرتاب موشک.

34) کدام گزینه اصول مهم معماری همسازبااقلیم دربافت روستاهاوشهرهای قدیمی استان  است         الف) نادیده گرفتن شرایط آب وهوایی     ب) به کارگیری بیشترمصالح صنعتی

ج) به کارگیری بیشترانرژی های فسیلی                  د) به حداقل رساندن تبادل حرارتی جدارساختمان برای زمستان وتابستان

35) کدامعامل باعث کم رونق شدن شیوه زندگی کوچ نشینی شده است ؟

الف) یکسان شدن شیوه های زندگی   ب) مشکلات محیطی مانندخشکسالی  ج) محدودیت های شرایط طبیعی نظیرآب    د) راه های ارتباطی مناسب            

36) چراخراسان رضوي نسبت به وسعت ازتراكم جمعيتي زيادي برخوردارنيست

الف) شرايط نه چندان مساعدسیاسی         ب) راه های ارتباطی نامناسب           ج) شرايط نه چندان مساعدطبيعي          د) شرايط نه چندان مساعداقتصادی

37) کدام گزینهدربارهآلاینده های خاک دراستان نادرست است        الف ) مصرف مناسب کودهای شیمیایی        ب) انتقال دودوآلودگی های هواتوسط باران وبرف به خاک  

ج ) زباله های خانگی وفاضلاب های شهری        د ) استعمال حشره کش ها،سموم دفع آفات نباتی  

38) ازاثراتجمع آوری غیراصولی زباله می باشد

الف ) جلوگیری ازاتلاف منابع وسرمایه های ملی     ب ) حفظ منابع وذخایرزیرزمینی    ج ) تخریب چشم اندازهای محیطی        د ) کاهش آلودگی های محیط زیستی  

ر

به پرسش های زیرپاسخ کوتاه بدهید

 

39) به چه دلایلی خراسان ازدیربازدارای اهمیت خاصی بوده است؟75/0

به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب –قرارگرفتن درمسیرجاده های بزرگی مانند:ابریشم وادویه –مرقدمطهرامام رضا(ع)

40) همجواری استان خراسان باکشورهای ترکمنستان وافغانستان چه ظرفیت هایی رادراختیاراین استان گذاشته است؟75/0

ایجادفرصت های اقتصادی مناسب درزمینه ی ترانزیت کالاازطریق شبکه ریلی وجاده ای وتوسعه روابط سیاسی باآسیای مرکزی-امکان توسعه ی ظرفیت های گردشگری (مذهبی وتاریخی)درسطح منطقه ای-گسترش بازارچه های مرزی وتوسعه اشتغال مرزنشینان

41) چه عواملي موجب فرسايش خاك وحركت ماسه هاي روان دربيابانهاي استان شده است؟75/0 

خشكي خاك.كم بودن پوشش گياهي.وزش بادهاي تند

42) فرسايش بادي وهجوم ماسه هاي روان چه خساراتي رابه محيط زيست وزيرساخت هاي اقتصادي وكشاورزي واردمي كند؟75/0 وقوع طوفان های ماسه ای ومسدودشدن راه هاي ارتباطي(جاده ها .خطوط آهن و...).تهديدمنابع آب مانندپرشدن چاه هاي نفت كانال هاي آب و آبشخورها.تهديدنقاط روستايي وتاسيسات صنعتي وتشديدروندمهاجرت ازروستا به شهر.ایجادبیماری های چشمی وتنفسی

43) اقدامات لازم براي كاهش آلودگي هوارابنويسيد(فعالیت).75/0

گازسوزكردن وسايل نقليه.حذف وسايل نقليه موتوري فرسوده ودودزاازسيستم حمل ونقل شهري. استفاده ازسيستم هاي حمل ونقل ريلي درون شهري.گسترش فضاي سبزشهري به ويژه بادرخت كاري.اصلاح هندسي ساختارمعابروتقاطع هابه منظور روان سازي ترافيك شهري

44) عوامل موثردررشدجمعيت شهري وكاهش جمعيت روستايي استان رابنويسيد.75/0

رشدطبيعي جمعيت.رشدناشي ازمهاجرت زیادروستائيان به شهرها.مهاجرت از سايرنقاط كشورواستان به شهرمشهد.تبديل شدن برخي ازنقاط روستايي به شهر.ازبين رفتن برخي ازروستاها به علت گسترش شهرها(قرارگرفتن برخی روستاهادرحریم شهرها)

45) فاصله گرفتن ازمعماری سنتی چه پیامدهایی دراستان دارد؟5/0

به کارگیری بیشترانرژی های فسیلی-به کارگیری بیشترمصالح صنعتی ونادیده گرفتن شرایط آب وهوایی وویژگی های فرهنگی استان شده است

46) چه عواملی باعث تولیدانبوهی اززباله وپسماندهای مختلف شده است؟5/0

توسعه شهرها-افزایش جمعیت-تغییردرشیوه ی زندگی والگوی مصرف   

47) چه عواملی باعث تشدیدآلودگی هوادرمشهدشده است؟5/0

ترددبیش از420000خودرو-نبودوضعیت ترافیکی مناسب

 48) اثرات مثبت بازیافت زباله رابنویسید75/0

کاهش آلودگی های محیط زیستی-حفظ منابع وذخایرزیرزمینی-کاهش وابستگی به خارج درزمینه ی کالاومواداولیه- جلوگیری ازاتلاف منابع وسرمایه های ملی

 49) هریک ازآثارتاریخی زیرمربوط به کدام شهرستان می باشد؟5/0

سنگ نگاره دوره نوسنگی(طرقبه شاندیز)مجموعه آثاربندیان دوره ساسانی(درگز)چهارطاقی (بازه حور)هارونیه(توس)مقبره بابالقمان(سرخس)برج کرات(تایباد)قلعه سربداران(باشتین سبزوار)مسجدجامع گوهرشاد(مشهد)

50) مهم ترین مشکلات کشاورزی استان رابیان کنید5/0

بارندگی کم وتوزیع مکانی وزمانی نامناسب آن-کمبودآب به دلیل افت سطح آبهای زیرزمینی دربیشتردشت های استان- کاهش آبدهی چاه هاوشورشدن برخی ازمنابع آب شیرین-یکپارچه نبودن اراضی کشاورزی وپراکندگی واحدهای زراعی- وقوع خشکسالی های پیاپی وسرمازدگی محصولات کشاورزی-رواج کاشت گیاهان آبخوار

51) مزایای کشت زعفران رابنویسید75/0

نیازکم این محصول به آب،سهولت حمل ونقل،حجم کم،ارزش اقتصادی بالا،عدم نیازبه ماشین آلات سنگین وگران قیمت کشاورزی،امکان بهره برداری به مدت 7 تا 10سال متوالی

52) چندموردازدستاوردهای انقلاب اسلامی درزمینه ارتقای شاخص های آموزش وپرورش رابیان کنید75/0

افزایش درصدباسوادی وسطح سوادبه ویژه درمناطق روستایی،تلاش درجهت ایجادعدالت آموزشی،افزایش پوشش آموزشی دختران،گسترش مدارس شبانه روزی درمناطق روستایی،ساماندهی، احداث مدارس توسط خیرین مدرسه ساز

53) به چه دلایلی تامین آب اهمیت بیشتری پیداکرده است؟5/0

به دلیل افزایش جمعیت استان،رشدشهرنشینی،گسترش صنعت،توسعه کشاورزی

54) قابلیت های موجوددرراه توسعه بلندمدت استان رانام ببرید75/0

وجودمرقدمطهرامام رضا(ع)،قرارگرفتن استان درکریدورهای بین المللی شمال-جنوب شرقی-غرب،تنوع اقلیمی ومحیطی استان،برخورداری ازپشتوانه ی فرهنگی وتاریخی،وجودمراکزعلمی ودینی ودانشگاه های بزرگ،دارابودن قابلیت های مناسب کشاورزی ومعدنی،وجودآستان قدس رضوی به عنوان یک نهاداقتصادی،اجتماعی وفرهنگی مهم،وجودنیروی انسانی متخصص

55) راهبردهای بخش حمل ونقل وبازرگانی رابنویسید

توسعه وتجهیزشبکه های حمل ونقل کالاومسافروخدمات ترانزیتی،گسترش شبکه ریلی،توسعه وارتقای فرودگاه های استان

56) راهبردهای بخش منابع طبیعی ومحیط زیست رابنویسید

اصلاح الگوی مصرف انرژی وتوسعه انرژی های نو،اشاعه فرهنگ منابع طبیعی واخلاق زیست محیطی،احیاء،حفاظت،توسعه و بهره برداری پایدارازمنابع طبیعی(جنگل،مرتع،آب وخاک)،توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب(شهری وروستایی)دراستان، مهاروکنترل آب های سطحی باتاکیدبرآب های مرزی

57) مزاياي بيابان زدايي دربيابانهاي رابنويسيد؟5/0

حفظ اراضي كشاورزي ومراتع وتوسعه ي آنها. روستائيان.جلوگيري از مهاجرت روستائيان با ايجاداشتغال موقت ودائم

58) اثرات فرسایش شدیدخاک رابنویسید. 5/0

باعث کاهش محصولات کشاورزی-کوتاه شدن عمرمفیدسدهاوبندها

59) يكي از پاركهاي ملي استان که ازمعروفیت جهانی برخورداراست؟5/0       منطقه حفاظت شده ي تندوره ي درگز

60) تنهاأبگيرطبيعي تحت حفاظت استاناست که درفصل های مختلف سال دارای جاذبه های خاص طبیعی می باشد؟5/0       دريا چه بزنگان سرخس

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ و ساعت 16:10 |