1- کدام مورد از شاخه های جغرافیایی طبیعی به شمار نمی آید؟ (مرحله اول 75)

1) اقلیمی   2) اقتصادی 3) ریاضی4)ژئومرفولوژی

2- ژئومرفولوژی از شاخه های کدام مورد زیر به حساب می آید؟ (مرحله اول 75)

1) جغرافیای طبیعی 2) جغرافیای زیست3)جغرافیای خاک ها 4) جغرافیای اقلیمی

3- در بررسی های جغرافیایی از روش ( سنجش از دور) به چه منظور استفاده می شود؟(مرحله اول 75)

1) حل مسایل مکانی2) شناخت بهتر پدیده ها  3) کمک رسانی از فاصله بیشتر   4) نقشه کشی

4- در گذشته رایج ترین روش برای ثبت اطلاعات حاصل از بررسی میدانی چه بود ؟(مرحله اول 75)

1) تهیه عکس های معمولی 2) ثبت روی نقشه 3) نمونه برداری 4) یادداشت های توضیحی

5- کنار نقشه ای نوشته شده است « 1 سانتی متر برابر است با یک کیلومتر» از چه نوعی مقیاسی استفاده شده است ؟ (مرحله اول 75)

1) خطی 2) شاخص 3) عددی 4) نسبی ( بیانی)

6- ویژگی خاص دانش جغرافیا عبارست از مطالعه ........ (سراسری مرحله دوم 75)

1) اثر پدیده های طبیعی بر پدیده های انسانی2) تاثیر پدیده های انسانی از پدیده های طبیعی  3) همه جانبه پدیده های طبیعی وانسانی4) جا  و محل به عنوان مکان

7- جغرافی دان در بررسی و شناسایی چشم اندازهای گوناگون به کدام پدیده ها توجه می کند؟(سراسری مرحله دوم 75)

1) اجتماعی و فرهنگی 2) انسانی و اجتماعی3)طبیعی و انسانی 4) فرهنگی و طبیعی

8- در انتخاب اطلاعات مورد نیاز یک تحقیق جغرافیای به کدام عوامل باید توجه کرد؟(سراسری مرحله دوم 75)

1) رشته و تخصص محقق 2) شکل و سابقه تحقیق 3) علاقه و سلیقه محقق 4) موضوع و هدف

9- نقاط پست و جلگه ای بر روی نقشه ناهمواری ها را معمولا به چه رنگی نشان می دهند؟(سراسری مرحله دوم 75)

1) قرمز2)قهوه ای3) سبز 4) زرد

10- چهره خاصی از پدیده ها و اجزایی از عرصه های مختلف در کنار هم و در ارتباط با یکدیگر در هر مکان معینی را چه می نامند ؟ (سراسری 76)

1) چشم انداز جغرافیایی2) پدیده ها 3) عرصه زیستی4) عرصه غیر زیستی

11- اولین مرحله از مراحل اساسی یک تحقیق علمی در جغرافیا کدام است ؟ (سراسری 76)

1) طبقه بندی و تحلیل اطلاعات گرد آوری شده 2) طرح موضوع و گرد آوری اطلاعات در ارتباط با آنها

3) طبقه بندی اطلاعات اولیه وتجزیه و تحلیل آنها4) گرد آوری اطلاعات اولیه و طبقه بندی آنها

12- در کنار نقشه ای مقیاس آن را چنین نوشته اند « 100000/1 » در این نقشه چه نوع مقیاسی به کار رفته است ؟ (سراسری 76)

1) خطی2) ریاضی3) عددی ( کسری)  4) نسبی

13- در روش های تحقیق جغرافیا « بررسی میدانی » یعنی چه ؟ (آزاد 76)

1) مشاهده مستقیم2) استفاده از سفرنامه 3) عکس برداری از مناطق مورد بازدید4) مصاحبه با افراد مختلف

14- در بررسی روابط متغیر محیط طبیعی و محیط انسانی کدام گزینه صحیح است؟  (سراسری 77)

1) گروه های انسانی از شرایط محیط طبیعی تاثیر می پذیرند .    2) گروه های انسانی تعیین کننده نهایی شکل چشم اندازها هستند

3) دو محیط دایما بر روی هم اثر می گذارند و از یکدیگر تاثیر می پذیرند  4)دو محیط طبیعی ومحیط انسانی به طور مستقیم تاثیری بر هم نمی گذارند.

15- در بین ابزارهای مورد استفاده جغرافی دانان ،در انجام تحقیقات علمی « نقشه ها » جزو کدام دسته از منابع هستند ؟ (سراسری 77)

1) اسنادی 2) تصویری3) شخصی4) میدانی

16- ارائه نتایج به صورت نقشه ها و نمدارها از کدام روش های تحلیل جغرافیایی حاصل می شود؟ (سراسری 77)

1) توضیحی 2) کارتوگرافیک 3) ریاضی – آماری   4) تفسیر عکس های زمینی و هوایی

17- در انجام یک بررسی میدانی کدام مورد اولویت دارد؟ (سراسری 77)

1) طرح مساله وموضوع   2) جستجوی اسناد و مدارک کتبی  3) بازدید مقدمه ناحیه  4) انتخاب یا تهیه نقشه پایه

18- بر روی یک نقشه توپوگراف خطوط میزان مطابق شکل مقابل نشان داده شده است مفهوم آن چیست ؟ (سراسری 77)

1) دامنه محدب 2) دامنه مقعر  3) دامنه با شیب کند4) دامنه یا شیب تند

19- چرا در مطالعات جغرافیایی ، مدل سازی درباره مسایل و پدیده های اجتماعی ( انسانی ) مشکل تر است ؟ (سراسری 77)

1) چون یافتن عوامل متغیر در پدیده های انسانی مشکل است .  2) چون دامنه تغییرات در پدیده های اجتماعی ( انسانی) محدود است

3) زیرا یافتن آزمایشگاهی برای مسایل اجتماعی غیر ممکن است  4) زیرا نمی تواان اعمال وواکنش های افراد را به دلخواه به کنترل خود در آورد .

20- مهم ترین هدف جغرافیدان در بررسی پدیده ها چیست؟ (آزاد 77)

1) تعیین نوع و محل تکوین پدیده ها 2) بررسی روابط متقابل انسان و محیط  3) شناخت چگونگی پیدایش عوامل طبیعی 4) بررسی تاثیر انسان بر محیط اطراف خود

21- در بررسی میدانی جغرافیایی ، اولین و ضروری ترین مرحله کدام است؟  (سراسری 79)

1) انتخاب و تهیه نقشه پایه2) بازدید مقدماتی از ناحیه  3) طرح مساله و بیان اهداف و بررسی 4) جستجو برای یافتن اسناد و مدارک

22- اگر انسان در بهره گیری از منابع و برخورد با طبیعت بی حد و مرز عمل کند چه پیامدی خواهد داشت؟ (سراسری 79)

1) ایجاد مشکلات زیست محیطی 2) آلودگی سریع هوا  3) تغییر چشم اندازهای جغرافیایی 4) نقصان سریع مواد کافی

23- کدام شاخه جغرافیا سعی دارد در شناسایی پدیده ها و روابط بین آن ها و حل مسایل مکانی سهمی بر عهده گیرد ؟ (آزاد 79)

1) کاربری2) طبیعی3) اقتصادی 4) زیستی

24- نشان دادن وضعیتی به صورت ساده و فرضی بر عهده کدام فعالیت جغرافیایی است ؟ (آزاد 79)

1) نقشه کشی   2) مدل سازی   3) ساختن کره جغرافیایی 4) تهیه راهنماهای مختلف 

25- دانش جغرافیا در کدام عرصه یا عرصه ها به مطالعه پدیده های مختلف مکانی می پردازد؟  (سراسری80)

1) عرصه آب ها – سنگها     2) عرصه های زنده و غیر زنده ها 3)فقط عرصه های زنده 4) فقط عرصه زیستی انسان

26- جغرافیای کاربردی با چه هدفی به بررسی پدیده های مختلف مکانی می پردازد؟ (سراسری80)

1)تعیین میزان توانائی های گروه های انسانی2) شناخت مسائل و چاره جویی برای آن ها 3) شناخت مسائل و چاره جویی برای آنها 4) شناخت نیروهای بالقوه و بالفعل مکان ها

27- هدف نهایی از ساخت مدل در مطالعات جغرافیای چیست؟ (سراسری80)

1- طراحی چشم اندازهای طبیعی وانسانی  2) افزایش درک و فهم از عوامل روندهای پیچیده دنیای واقعی

3) شناخت بهتر پدیده های طبیعی و چاره جویی برای مسایل محیطی  4) شناخت بهتر پدیده های طبیعی و چاره جویی برای مسایل مکانی

28- عامل ظهور انقلاب صنعتی در اروپا چه بود؟ (سراسری80)

1) تکامل و پیشرفت تجارت2) نیروی انسانی ماهر 3) رشد روز افزون جمعیت  4) وفور منابع معدنی

29- بررسی میدانی در مطالعات جغرافیایی یعنی ؟ (آزاد 80)

1) مراجعه مستقیم به اطلاعات2) مطالعات گسترده در سطح بسیار وسیع3) مصاحبه و آمارگیری 4) دریافت اطلاعات به صورت غیر مستقیم

30- اگر نقشه منطقه 2000000 برابر کوچکتر شود 10 کیلومتر این منطقه بر روی نقشه با چه فاصله ای نشان داده شده است ؟ (آزاد 80)

1) 5 سانتی متر 2) 2 سانتی متر 3) 2/0 سانتی متر 4) 5/0 سانتی متر

31- چشم انداز فرهنگی حاصل کدام چشم انداز است؟ (سراسری81)

1) انسانی 2) طبیعی 3) جغرافیایی 4) مکانی

32- دو شاخه ی اصلی دانش جغرافیا کدام هستند ؟ (سراسری81)

1) ناحیه ای ، جهانی 2) عمومی ، اجتماعی3) اقتصادی –فرهنگی  4)طبیعی ، انسانی 

33- علائم هندسی بیش تر در چه نوع نقشه هایی مورد استفاده قرار می گیرند؟ (سراسری81)

1) موضوعی 2)توپوگرافیک 3) نقشه های راهنمای شهرها  4) نقشه ی راه ها 

34- عرضه ی وضعیتی پیچیده به صورتی ساده و فرضی ... نامیده می شود . (سراسری81)

1) توپوگرافی 2) مدل سازی 3) کارتوگرافی4) بررسی میدانی

35- کدام شاخه ی جغرافیا بر مطالعات کاربردی نواحی تاکید دارد؟ (آزاد 81)

1) ناحیه ی  2) شهری 3) عمومی 4) انسانی

36- اگر مقیاس نقشه ای 2000000/1 باشد 3 سانتی متر فاصله ی روی این نقشه نشان دهنده ی چه مقدار فاصله ی حقیقی است ؟ (آزاد 81)

1) 60 کیلومتر 2)6 کیلومتر 3)600متر 4)3000متر

37- مدل ها از نظر علمی چه کاربردی دارند؟ (سراسری82)

1) وسیله کار در آزمایشگاه ها هستند 2) چاره چوبی برای بررسی های میدانی

3) نمایش دهنده پدیده های روی خشکی ها هستند 4) هم ابزار کار و هم در طرح و نحوه بررسی به کار می آیند .

38- کدام منبع ، جزو منابع اسنادی تحقیق به حساب می آید ؟ (سراسری82)

1) عکس های هوایی2)انواع نقشه3) عکس های معمولی  4) مصاحبه با افراد وتهیه پرسش نامه

39- تاکید جغرافی دان بر چیست؟ (سراسری82)

1) بر نقش انسان در ایجاد چشم اندازها 2) روابط متقابل عوامل و نیروهای طبیعی و انسانی

3) مطالعه پدیده های سطح زمین به صورت مجزا و منفرد  4) مطالعات بر پایه ستاره شناسی و ریاضیات

40- شناسایی پدیده ها و چاره جویی و حل مسائل مکانی بر عهده ......... است . (سراسری82)

1) ژئومورفولوژی  2) جغرافیایی زیستی 3) جغرافیایی اجتماعی4) جغرافیایی کاربردی

41-چگونگی روندتغییرپدیده های طبیعی وانسانی درسطح زمین را .......... نشان می دهد(سراسری83)

الف)نمودارها   ب ) تصاویرماهواره ای     ج) نقشه های کوچک مقیاس   د)نقشه های بزرگ مقیاس

42-فشارزیادجنب حاره ای چه تاثیری برآب وهوای ایران داشته است(سراسرس83)

الف)بروزگرمای شدیدوطاقت فرسا   ب ) سبب خشکی هوای ایران شده است 

ج)موجب کاهش شدیددمادرفصل سردسال   د)بارش های سیل آسای فصلی راموجب می شود

43-اولین شرط مقابله باهرخطری چیست(سراسری83)

الف)تهیه ی نقشه ی محل های خطر   ب )انتخاب روش مقابله باآن

ج)آماده نمودن مردم برای مقابله باخطر   د)شناخت جزئیات دقیق وپیش بینی رفتارآن خطر

44-حفظ توازون درطبیعت منجربه .................... کشورهامی شود(سراسری83)

الف)توسعه ی پایدار   ب )کاهش فعالیت های خدماتی  ج)پایین آمدن درآمدسرانه   د)افزایش تولیدات کشاورزی

45-یخ بندان شدیدنواحی جنب قطبی چه تاثیری درخاک منطقه دارد(سراسری83)

الف)پیدایش رس فراوانب )فرسایش شدیدخاک  ج)فقرخاک ازنظرهوموس وترکیبات کربنی د)خاک سیاه بسیارغنی وحاصلخیز

46-اولین اقدام برای تهیه نقشه ی توپوگرافی ازسرزمین های وسیع چیست(سراسری83)

الف)تهیه ی اشکال سه بعدی   ب )عکسبرداری ازمنطقه به وسیله ی هواپیما یا ماهواره

ج)ترسیم خطوط میزان وتعیین ارتفاع   د)جمع آوری اطلاعات پیرامون پدیده های منطقه

47-بیشترین قدرت فرسایش باددرنواحی بیابانی در ........... است(سراسری83)

 الف)مرکزبیابان   ب )حاشیه بیابان  ج)نزدیک سطح زمین   د)ارتفاعات بالا

48-جهانگردان عمدتاباچه هدفی به قطب جنوب می روند(سراسری83)

الف)کشف معان وتجارت   ب )کوهنوردی وموج سواری  ج)دیدن چشم اندازهای زیبای این نواحی   د)آشنایی بازندگی درقطب

49-کشورکاناداباوجودوسعت زیادبه چه دلیل توان کشاورزی کمی دارد(سراسری83)

الف)وزش بادهای خشک   ب )قرارگیری درعرض های جغرافیایی بالا

ج)وجودخاک های کم قوت وشنزار   د)سنگلاخی وکوهستانی بودن این سرزمین

50-توجه داشتن به نحوه ی شکل گیری وپیدایش شهرمشهدچه نوع شناختی است(سراسری83)

الف)تکوینی   ب )ساختاری  ج)کارکردی   د)آینده نگر

51-نقشه مقابل نمایشگرکدام پدیده درطبیعت است(سراسری83)

الف)یال هاوپشته ها   ب )دره ها وآبراهه ها  ج)گودال هاونشست های زمین   د)جاده های اصلی وفرعی

52-انسان چگونه توانست ازتشعشعات حرارتی زمین عکس بگیرد(سراسری83)

الف)باابداع ماهواره های مخابراتی   ب )بکارگیری سیستم فعال رادارها

ج)اختراع وبکارگیری تلسکوپ های قوی   د)باابداع فیلم های بسیارحساس عکاسی نسبت به ناحیه مادون قرمز

53-کدام گزینه ازجمله ویژگی های سیستم بازاست(سراسری83)

الف)چرخه موادمختلف   ب )ورودی کمترازخروجی است

ج)موادجدیددائمابه سیستم برمی گردد   د)تاثیرمتقابل بین سیستم ومحیط دیده نمی شود

54-درمدل فون تانن،................. به مرکزشهرنزدیکتراست(سراسری83)

الف)گله داری ها   ب )گیاهان مرتعی    ج)مزارع غلات تجاری   د)زمین های زیرکشت میوه وسبزی

55-ویژگی مرحله اول سازمان یابی فضایی درایران چیست(سراسری83)

الف)رشدبدون برنامه ی معدودی ازمناطق کشور   ب )تمرکزشدید،فعالیت هاوسرمایه هادرشهرهای بزرگ

ج)توزیع فعالیت های اقتصادی مناسب بااستعدادهای مناطق   د)شکل گیری فضایی به طورکلی بدون برنامه ریزی وبدون مطالعات کارشناسی

56-چراتصاویرماهواره ای دیدترکیبی به دست می دهند(سراسری84)

الف)به علت این که روندتغییرپدیده های انسانی رانشان می دهند   ب )زیراخشکی های یک ناحیه رایکجاتحت پوشش قرارمی دهند

ج)چون اجزای یک پدیده راجزءجزءبه تفکیک نمایش می دهندد)زیرااجزای گوناگون یک محیط رایکجاوبه هم پیوسته به نمایش می گذارند

57-درکدام نواحی ایران شهربیشتری ایجادشده است(سراسری84)

الف)مرتفع کوهستانی بالای 2150 متری   ب )دشتی باارتفاع 300 تا 900 متری

ج)پایکوهی بارتفاع 900 تا 2150 متری   د)جلگه ای وپست تاارتفاع حداکثر300 متری

58-کشاورزی گذرادرجنگل های استوایی راکدام عامل به وجودآورده است(سراسری84)

الف)کمبودزمین کشاورزی   ب )بازده کم محصولات کشاورزی

ج)گرمی هواوباران های سیل آسا   د)رویش سریع درختان وکم قوتی زمین

59-پدیده ی زاغه نشینی مولود ...... است(سراسری84)

الف)رشدشهرکهای خوابگاهی   ب )توسعه ی شهرهای صنعتی  ج)مهاجرت روستائیان به شهرها   د)بالارفتن سطح درآمدها

60-برش طولی ازعوارض سطح زمین که دریک امتدادمشخص ترسیم می شوندرااصطلاحا ........ می نامند(سراسری84)

الف)خط الراس   ب )صفحه ی گسله   ج)خطوط میزان   د)نیمرخ توپوگرافی

61-علت پدیدآمدن یخرفت چیست(سراسری84)

الف)فشاریخ برجداره ی دره ها   ب )برخوردیخچال هاباآب اقیانوس ها

ج)افزایش دمای مناطق مجاورقطبی   د)کاهش ناگهانی دمادرمناطق کوهستانی

62-مقایسه میانگین سالانه دمای قطب شمال وجنوب بیانگرکدام مورداست(سراسری84)

الف)قطب جنوب ازقطب شمال گرم تراست   ب )قطب جنوب ازقطب شمال سردتراست

ج)قطبین ازنظردمای هواشرایط یکسانی دارند   د)دربعضی ازسال هاقطب جنوب ازقطب شمال گرم تراست

63-کدام شهرراموزه شهرمی نامند(سراسری84)

الف)شوش   ب )مشهد  ج)شیراز   د)اصفهان

64-ا،س،آن باچه هدفی تشکیل شد(سراسری84)

الف)بهبودوضع اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورهای عضو   ب )تعیین بهای نفت وجلوگیری ازکاهش ونوسان قیمت نفت

ج)گسترش روابط تجاری بین کشورهای اروپای غربی ومرکزی   د)ایجادوحدت سیاسی واقتصادی میان کشورهای اروپای غربی وشمالی

65-منظورازفقدان تعادل درسیستم های بازوبسته چیست(سراسری84)

الف)ورودی بیشترازخروجی آن   ب )نامناسب بودن پسخورانددرسیستم

ج)انرژی موجوددرآن هابه صورت پایان ناپذیرتکرامی شود   د)بعضی ازاجزای سیستم هاروابط بسیارپیچیده ای باهم دارند

66-طول دریاچه ای درروی نقشه 8 سانتی متراست باتوجه به مقیاس ترسیمی داده شده مقابل طول واقعی دریاچه جندمتراست(سراسری84)

الف)2000   ب )4000  ج)6250   د)16000

 

 

67-خطوط میزان درشمال شرق نقشه ی مقابل نمایشگرگدام پدیده درکوهستان است(سراسری84)

الف)آبراهه   ب )یال   ج)گودال   د)دامنه کم شیب

68-رادارهاچگونه به جمع آوری داده هامی پردازند(سراسری84)

الف)ازپدیده های سطح زمین تصویربرداری می کنند   ب )باقرارگیری درارتفاع پایین وبرجسته نمایی وتصویربرداری مایل

ج)باارسال انرژی به پدیده هاودریافت بازتاب این پدیده هاد)امواج گوناگون رادریافت کرده وپژوهشگرازطریق مقایسه نوع آنهارامشخص میکند

69-آمایش سرزمین سازماندهی مطلوب فضارابه چه منظوری انجام می دهد(سراسری84)

الف)رسیدن به توسعه ی پایدار   ب )توزیع مناسب جمعیت  ج)گسترش فعلیت اقتصادی   د)توسعه ی کشاورزی وخودکفایی

70-علت وقوع سیل دربنگلادش چیست(سراسری84)

الف)کمبودپوشش گیاهی ودرخت   ب )ریزش باران های موسمی وموقعیت آن

ج)فقدان سدوبنددراین کشور   د)پست وکم ارتفاع بودن آن ونزدیکی به دریا

71-عوامل ایجادمخروط افکنه درپای کوه هاکدامند(سراسری85)

الف)باران های همیشگی،زمین هموارورسوبگذاری   ب )فرسایش،رسوبگذاری وته نشین شدن موادآبرفتی

ج)شیب زمین،سنگلاخی بودن منطقه ورودهای پرآب   د)فراوانی رودهای دائمی درنواحی کوهستانی وشیب ملایم زمین

72-دربرنامه های توسعه شهری از ............ و ............ استفاده می شود(سراسری85)

الف)سوابق تاریخی ، نقشه محلی   ب )نظریه کارشناسان ، عکس های زمینی

ج)عکس های هوایی ، نقشه کاربری اراضی   د)نقشه های بزرگ مقیاس ، عکس های هوایی

73-کدام موردیک حادثه طبیعی است(سراسری85)

الف)وقوع آتشفشان درنزدیک یک شهر   ب )وقوع زلزله دریک شهرباجمعیت زیاد

ج)عدم بهره برداری ازخطوط ارتباطی به علت وقوع سیل   د)ایجادیک سدطبیعی به وسیله نفوذزبانه هایی ازموادمذاب

74-هرم سنی کشورسوئدبیانگرچیست(سراسری85)

الف)جوانی جمعیت   ب )پایین بودن امیدبه زندگی  ج)تعدادزیادمصرف کننده   د)زیادبودن تعدادفعالان اقتصادی

75-جغرافیابرکدام عبارت بیشترتاکیددارد(سراسری85)

الف)تعدادقربانیان سیل بنگلادش   ب )رده بندی قدرت سیلاب های بنگلادش

ج)چرادرکشوربنگلادش سیل بیشتربه وقوع می پیوندد   د)خسارات مالی وارده ناشی ازسیل بنگلادش چقدربوده است

76-((لاتریت))چیست(سراسری85)

الف)ازخاک های فقیردرنواحی بیابانی   ب )بهترین نوع خاک درنواحی معتدله شمالی

ج)خاک های زردیاقرمزرنگ نواحی مرطوب استوایی   د)معروف ترین خاک سیاه رنگ درنواحی جنب قطبی شمال

77-درزیرلیتوسفر،موادوسنگ های سازنده جبه(آستونسفر)چه حالتی دارند(سراسری85)

الف)کاملامایع وروان   ب )سخت وشکننده    ج)نیمه مایع وخمیری   د)مخلوط گازومایع

78-درکدام ناحیه ازقطب 6 ماه شب یا 6 ماه روزاست(سراسری85)

الف)مدارهای قطبی   ب )نقطه قطبی

ج)سرتاسرناحیه قطبی جنوب   د)ازشمالی ترین نقطه منطقه معتدله تاقطب شمال

79-بخش غیررسمی اقتصاددوگانه ی کشورهای درحال توسعه کدام ویژگی رادارد(سراسری85)

الف)عدم نیازبه سرمایه زیاد   ب )نیازبه افرادماهروخبره

ج)توجه وتاکیدبرفعالیت های کشاورزی   د)دربرگیرنده کارخانه هاومراکزتجاری خصوصی

80-به کدام دلیل سیاه پوستان افریقای جنوبی به مناطق هوم لندکوچ کرده اند(سراسری85)

الف)درجستجوی کاردرمعادن   ب )خوش آب وهوابودن این مناطق

ج)زندگی راحت درکنارهم نژادهای خودشان   د)شرایط سخت ومقررات وحشتناک آپارتاید

81-سیستم دارای پسخوراندمنفی است یعنی چه(سراسری85)

الف)تعادل خودراازدست می دهد   ب )به سمت تعادل درحرکت است

ج)ورودی های آن کم شده است   د)ارتباط متقابل بین اجزای تشکیل دهنده سیستم کم شده است

82-کدام عبارت درارتباط باارسال داده های ماهواره ای به ایستگاه های زمینی صحیح است(سراسری85)

الف)این اطلاعات به پردازش نیازدارند   ب )تصاویرارسالی بلافاصله به نقشه های جالب تبدیل می شوند

ج)داده های ارسالی ازماهواره هانیازی به پردازش ندارند   د)تبدیل تصاویرماهواره ای به نقشه درمقیاس بزرگ انجام پذیراست

83-کدام منحنی میزان مربوط به ناهمواری مقابل است(سراسری85)

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)                                                       ب )                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج)                                                              د)                                                     

 

 

 


84-برای درک دقیق وآسان جهان پیچیده وپرازسیستم شناخت کدام موردضرورت دارد(سراسری85)

الف)انواع مدل   ب )تعامل بین سیستم ها   ج)ارتباط بین متغیرهای تحقیق   د)ارتباط بین کلیه اجزاءوپدیده های محیط

85-براساس کدام موردخط ومشی های آینده برای برنامه توسعه ی ملی مشخص می شود(سراسری85)

الف)طرح کلان ملی   ب )آمایش درسطح منطقه ای   ج)تهیه برنامه های توسعه وآینده نگر   د)پیش بینی تحولات جمعیت درمنطقه

86-سرزمین های فرونشسته(چاله ها)تحت تاثیرکدام عامل به صورت سرزمین های همواردرآمده اند(سراسری86)

الف)گسله ها   ب )فرسایش  ج)فعالیت های انسان   د)حرکت زمین ساخت

87-نواحی خشک ونیمه خشک ازنظرتوان طبیعی .............. هستند(سراسری86)

الف)بسیارضعیف وحساس   ب )بانواحی معتدله یکسان   ج)شبیه نواحی کوهستانی   د)بسیارقوی ولی شکننده

88-اکتشاف واستخراج نفت ازبستردریای خزردرکدام کشوربیشترین آلودگی راایجادنموده است(سراسری86)

الف)ایران   ب )روسیه  ج)ترکمنستان   د)آذربایجان

89-((نرخ امیدبه زندگی))درکشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته ی صنعتی چگونه است(سراسری86)

الف)تفاوت قابل ملاحظه ای دارند   ب )تقریبادرهردوگروه یک اندازه است

ج)درکشورهای توسعه یافته این نرخ خیلی کم تراست   د)بایکی دوسال تفاوت این نرخ درکشورهای درحال توسعه کم تراست

90-بعدازکنفرانس ریودوژانیرو درسال 1992 عنوان ............... مطرح شد(سراسری86)

الف)جهانی شدن   ب )انقلاب سبز    ج)توسعه پایدار   د)کشورهای شمال وجنوب

91-به کدام دلیل پیداکردن مرزهای بین نواحی درروی نقشه آسان تر ازتشخیص آنهادرسطح زمین است(سراسری86)

الف)مقیاس کوچک نقشه ها   ب )طولانی بودن این گونه مرزها  ج)استفاده ازمدارات درتعیین مرز   د)فقدان این گونه مرزهادرسطح زمین

92-دلیل تنوع گونه های آبزیان درسواحل دلتایی چیست(سراسری86)

الف)عمق زیادآب،دمای ملایم واکسیژن کافی   ب )فراوانی موادغذایی وآب کم عمق ونسبتاآرام

ج)فقدان شرایط مناسب برای صیدوفراوانی موادغذایی   د)دمای مناسب آب،عمق زیادوته نشین شدن یکنواخت موادرسوبی

93-برخان ها ...... و دوزایده در ............ دارند(سراسری86)

الف)طویل – کناره ها   ب )U شکل – راس برجستگی  ج)هلالی شکل اند – جهت باد   د)به شکل ستون سنگی – جهت مخالف باد

94-به کدام علت انقلاب سبزنتوانست به بهبودزندگی کشاورزان روستایی هندکمک کند(سراسری86)

الف)کاهش باران های موسمی تابستانه   ب )توجه دولت هندبه توسعه صنایع مونتاژ

ج)استفاده ازروش های غلط کاربردماشین آلات   د)فقدان پول کافی دهقانان فقیربرای سرمایه گذاری دراین زمینه

95-دلیل تجزیه یوگسلاوی به واحدهای کوچک ترچه بود(سراسری86)

الف)ضعف سیاسی حکومت    ب )تفاوت های قومی،فرهنگی ونژادی  ج)رکوداقتصادی وتفاوت های نژادی   د)وابستگی به کشورهای سوسیالیستی وفروپاشی آنها

96-کدام عبارت ویژگی سیستم چرخه است(سراسری86)

الف)سیستم دارای پسخوراندمناسبی است   ب )مشاهده تاثیرمتقابل بین سیستم ومحیط  ج)عدم ورودماده یاانرژی جدیدبه آن   د)موادجدیددوباره به سیستم واردمی شوند

97-پس ازبیان مسئله چه گامی درراستای تحقیق برداشته می شود(سراسری86)

الف)تدوین فرضیهب )تهیه مدل تحلیلی تحقیق ج)اهمیت موضوع واهداف تحقیق توضیح داده شودد)حذف اطلاعات غیرضروری وحفظ اطلاعات مرتبط باموضوع تحقیق آغازمی شود

98-منحنی های میزان درشمال غرب شکل مقابل نشان دهنده ............... هستند(سراسری86)

الف)دامنه ی پرشیب   ب )ناهمواربودن منطقه   ج)وجوددره های باز   د)سرزمین پست وهموار

99-کدام موردتوانایی انسان رابرای سنجش موج های غیرمرئی گسترش داده است(سراسری86)

الف)ماهواره لندست 7    ب )عکس های فروسرخ تهیه شده اززمین 

ج)دسترسی به رایانه واینترنت   د)عکس های هوایی که توسط هواپیماهای مافوق صوت گرفته شده

100-باتوجه به برنامه های .............. برنامه ریزی وتوسعه مناطق کشورازاعتبارزیادی برخورداراست(سراسری86)

الف)کلان ملی آمایش   ب )عمرانی اول توسعه   ج)آمایش توان های محلی   د)آمایش درسطح منطقه ای

101-نابرابری درپراکندگی شهرهای ایران درعرض های مختلف جغرافیایی نشان دهنده چیست(سراسری87)

الف)وضعیت اقتصادی متفاوت   ب )تفاوت درویژگی های اقلیمی  ج)اختلاف ارتفاع مناطق مختلف   د)متفاوت بودن جنس زمین

102-درپیدایش بیابان نامیب افریقاکدام عامل موثرواقع شده است(سراسری87)

الف)دوری ازمنابع رطوبتی   ب )فشارزیادجنب حاره  ج)جریان آب سردساحلی اقیانوس ها   د)وجودموانع نفوذرطوبت همچون کوهستان های پرحجم

103-چگونه ممکن است سطح آب های زیرزمینی تغییریابد(سراسری87)

الف)بهره برداری بیش ازحدازآن ها   ب )دراثرتغییردماوفشارلایه های زیرین

ج)شکسته شدن سنگ های طبقات رویی زمین   د)بابیش ترشدن فاصله پوسته زمین درمحل شکستگی ها

104-شرکت درجشن های ملی ومذهبی کشورهاجزءکدام دسته ازاشکال جهانگردی است(سراسری87)

الف)فرهنگی   ب )اجتماعی  ج)مذهبی   د)سیاسی

105-بررسی علل پیدایش طوفان دریک ناحیه ی خاص همان ......... است(سراسری87)

الف)تاکیدجغرافیابرپراکندگی فضایی پدیده ها   ب )بررسی جریان های گرم دریایی واثرات آن هادرمحیط

ج)مطالعه میزان تغییرات وخسارات یک ناحیه براثروقوع طوفان   د)تاکیدجغرافیدانان براثربادوزلزله های زیردریایی درایجادامواج بسیاربلند 

106-درمنخنی میزان مقابل اختلاف ارتفاع دونقطه A  و B چندمتراست وشیب درکدام قسمت به بیشترین حدمی رسد(سراسری87)

الف)1500 – شرق    ب )2000 – غرب    ج)1500 – شمال غرب    د)2000 – شمال غرب

107-به کدام دلیل درنواحی کوهستانی انرژی خورشیدی ازسطح زمین به داخل جوبرمی گردد(سراسری87)

الف)شیب زیاد   ب )سنگینی هوا  ج)رقیق بودن هوا   د)زیادبودن دمای هوا

108-کدام کشورهادرزمینه تولیدچوب والوارازجنگل های استوایی بااستفاده ازاره های برقی نیرومندپیشتازبوده اند(سراسری87)

الف)پرو وگابن    ب )برزیل و شیلی    ج)اندونزی و فرانسه   د)مالزی و نیجریه

109-جهت جلوگیری ازتوسعه ی بی رویه قاهره پنج شهرجدیددراطراف آن ساخته شدولیکن موفق نبوددلیل عدم موفقیت این طرح چه بود(سراسری87)

الف)بی توجهی به منابع آب آشامیدنی    ب )قرارگیری این شهرهادرمسیرسیلاب های نیل 

ج)پیش بینی نکردن امکانات اشتغال دراین شهرها   د)قرارگیری این شهرهادرمیرطوفان های شن صحرای افریقا

110-سرمنشاءوسرچشمه جهانی شدن کدام است(سراسری87)

الف)انقلاب درارتباطات    ب )انقلاب درصنعت   ج)رقابت های اقتصادی   د)مازادتولیدات کشاورزی برخی ازکشورها

111-دردوره اسلامی درگسترش دانش جغرافیا ............... و ................ سهمی شگرف داشتند(سراسری87)

الف)شناسایی مسلمانان – تهیه نقشه جهان    ب )مسافرت برای کسب علم – وضع مالیات 

ج)تجارت بین کشورهای مسلمان – کسب مهارت دررشته های ریاضی ونجوم   د)ایجادرابطه دوستانه بین کشورها – کشف مکان های دیدنی وشگفت انگیز

112-برای بررسی رابطه ی میزان فرسایش خاک باقطع درختان جنگلی ازکدام روش پزوهشی استفاده می شود(سراسری87)

الف)هم بستگی    ب )تجربی   ج)تاریخی   د)توصیفی

113-درسیستم تصویرمسطح مدارهادایره های متحدالمرکزی هستندکه مرکزآن ها ............ است(سراسری87)

الف)خط استوا    ب )مداراستاندارد   ج)تصویرنقطه قطب شمال   د)تصویرقاره هاوکشورهای نیمکره جنوبی

114-کدام عبارت درارتباط بارادارهاصحیح است(سراسری87)

الف)دارای منبع انرژی است  ب )فاقدمنبع انرژی ازخوداست ج)فاقدقدرت دریافت بازتاب ازپدیده هااست د)برای سنجش میزان انرژی بازتاب شده ازانرژی خورشیدی استفاده می کنند

115-مشکلات زیست محیطی پیرامون نشان می دهدکه درمدیریت وبرنامه ریزی به کدام مسئله توجه بیش تری داشته باشیم(سراسری87)

الف)حفظ وحراست منابع طبیعی    ب )تاثیرات انسان برمحیط خود   ج)نابرابری های اجتماعی واقتصادی   د)نقش مکان ومحیط جغرافیایی

116-عامل به وجودآورنده ی شوره زارهای دشت کویرکدام است(سراسری88)

الف)بارش بسیارکم   ب )قدرت تبخیرزیاد   ج)جریان رودهای شور   د)وزش بادهای گرم وخشک

117-وقتی درختان انبوه جنگل های آمازون سوزانده شوندبه ............. کمک می کند(سراسری88)

الف)گسترش زمین های کشاورزی   ب )بالارفتن سطح درآمدبومیان   ج)تخریب یانازک شدن لایه ازن   د)تغییرالگوی آب وهوای جهان

118-عامل آلودگی آب های باقی مانده درمناطق خشک خشکسالی زده کدام است(سراسری88)

الف)پوشش گیاهی خشک شده   ب )فزونی املاح باقی مانده درآب ها   ج)آتش سوزی های جنگل های اطراف   د)خاک فرسایش یافته توسط باد

119-آنچه موجب رشدجمعیت درجهان می شودتغییرات مربوط به ...... و .......... است(سراسری88)

الف)رشدطبیعی - رشدمطلق   ب )رشدمطلق – نرخ مرگ ومیر  ج)نرخ موالید – نرخ مرگ ومیر   د)میزان موالید- مهاجرت های بین المللی

120-((کنفرانس ریودوژانیرو))دررابطه با ............ بود(سراسری88)

الف)منابع زمین   ب )محیط زیست   ج)جهانی شدن   د)توسعه پایدار

121-درنواحی قطبی پوشش گیاهی ........... کم تردیده می شودبه علت یخبندان شدید و ............... خاک ازنظر ............. فقیراست(سراسری88)

الف)درخت – فرسایش شدیدیخچالی - هوموس   ب )علف – کندشدن عمل تجزیه - هوموس

ج)علف – فرسایش شدیدیخچالی – ترکیبات کربنی   د)درخت – کندشدن عمل تجزیه – ترکیبات کربنی

122-شکل مقابل نمایشگرکدام پدیده دربیابان است(سراسری88)

الف)لس   ب )رگ  ج)یاردانگ   د)سیف

123-درتوسعه اقتصادی استرالیاکدام عامل موثربوده است(سراسری88)

الف)انتقال آب ازنواحی کوهستانی به مناطق خشک   ب )توسعه ی ارتباطات هوایی درنواحی گرم وخشک

ج)ایجادآب شیرین کن ها وهتل هاوشهرهای گردشگری درنواحی بیابانی   د)اجرای کشاورزی علمی بااستفاده ازفناوری جدیددرمناطق گرم وخشک

124-در((ایجادوشکلگیری))شهرهای صنعتی ............... دخالت دارد(سراسری88)

الف)عوامل مختلف   ب )جمعیت زیادوپرمصرف  ج)دسترسی به مواداولیه وخام   د)مجاورت بامنابع طبیعی وانرژی

125-درباغداری تجاری باغداران درکدام زمینه تخصص دارند(سراسری88)

الف)کشت یک میوه ی خاص   ب )بازاریابی وفروش میوه  ج)کشت متمرکزانواع میوه   د)بسته بندی وتوزیع محصولات

126-درپزوهش توصیفی پژوهشگردرپی یافتن ............ است(سراسری88)

الف)پاسخ سوال مربوط به چگونگی   ب )اصول وقوانین کلی حاکم برروابط پدیده ها

ج)علل وعوامل بروزیک حادثه ی خاص درگذشته   د)میزان تغییرات دریک پدیده دراثرتغییرات یک عامل دیگر

127-درراهنمای نقشه برای نشان دادن فضاهای سبزازکدام علائم استفاده می شود(سراسری88)

الف)سطحی   ب )نمادین  ج)خطی   د)نقطه ای

128-کدام عبارت درخصوص ((منحنی میزان))درست است(سراسری88)

الف)منحنی های میزان نمایشگرپدیده های پلانیمتری هستند   ب )دردامنه های پرشیب منحنی های میزان ازهمدیگرفاصله دارند

ج)دره هادرنقشه های ناهمواری روی منحنی میزان به شکل عدد 8 هستند   د)درهمه ناهمواری هافاصله منحنی های میزان ثابت وبه یک اندازه است

129-ماهواره نوا(NOAA)کدام وظایف رابرعهده دارد(سراسری88)

الف)ارتباط تلفنی ودریافت وپخش برنامه های تلویزیونی راتقویت می کند   ب )نوع پدیده های سطح زمین ونحوه ی بهره برداری ازآنهارامشخص می کند

ج)میزان دما،رطوبت وویژگی لایه های ابررادرارتفاعات مختلف جودریافت وبه ایستگاه های زمینی مخابره می کند  

د)خسارت های وارده براثرمخاطرات طبیعی راازطریق مقایسه ی تصاویرمربوط به زمان های مختلف ارزیابی وبرآوردمی کند

130-درشکل مقابل کاربردمدل فون تانن شماره های 2 و 6 شهر(به ترتیب)کدام است(سراسری88)

الف)مزرعه ی میوه وسبزی - مراتع   ب )تولیدغله وگله داری - مراتع

ج)تولیدچوب والوار - تولیدغلات   د)گیاهان مرتعی – تولیدغلات تجاری

131-ازجمله ویژگی های زاگرس جنوب شرق کدام است(سراسری89)

الف)دره های عمیق وپرپیچ وخم   ب )قله های بلندباپوششی ازیخ های دائمی

ج)دره های بازودشت های وسیع درمیان رشته کوهها   د)گستردگی زیادشوره زارهاونمک زارهادرداخل این رشته کوهها

132-کدام بیابان ازنوع داخلی عرض های متوسط است(سراسری89)

الف)آریکا   ب )گبی   ج)نامیب   د)دشت لوت

133-علت تنوع زیادگونه های درختی وگیاهان درایران چیست(سراسری89)

الف)تنوع ناهمواری   ب )گسترش ایران درطول جغرافیایی

ج)اعتدال هواوخاک مساعددربخش های وسیعی ازایران   د)وجوددودریادرشمال وجنوب وبخارات حاصله ازآنها

134-نمودارمقابل بیانگرکدام ویژگی جمعیتی دریک کشوراست(سراسری89)

الف)امیدبه زندگی بالا   ب )بالابودن نرخ موالید   ج)درصدزیادجمعیت جوان   د)درصدکم تعدادفعالان اقتصادی

135-کدام کشورهاشاخص توسعه ی انسانی بالای 90 درصددارند(سراسری89)

الف)چین وفرانسه   ب )استرالیاوهند  ج)هندوچین   د)کانادا و استرالیا

136-کدام پدیده درسواحل تغییرایجادمی کند(سراسری89)

الف)مرجان ها   ب )فعالیت های آتشفشانی  ج)تغییرات سطح آب دریا   د)جریان دریایی طولی

137-شکل مقابل نتیجه ........ است(سراسری89)

الف)هوازدگی درنواحی بیابانی توسط باد   ب )تغییرمسیررودهابه علت وجودموانع بزرگ

ج)برخوردامواج باقدرت زیاددرسواحل صخره ای   د)انحلال سنگ های آهکی نواحی کوهستانی توسط آبها

138-درجنوبگان جهت وزش بادهاچگونه است(سراسری89)

الف)ازنواحی کم فشارساحلی به سمت نواحی داخلی   ب )ازنواحی پرفشارداخلی به سمت نواحی ساحلی

ج)درزمستان ازنواحی پرفشارداخلی به سمت سواحل   د)درتابستان ازنواحی کم فشارساحلی به سمت نواحی داخلی

139-کشور ........ ازجنگل های تایگابه منظورتولید ........ بهره برداری می کند(سراسری89)

الف)نروژ - کاغذ   ب )نروژ - سوخت  ج)فنلاند - کاغذ   د)فنلاند – مصنوعات چوبی

140-درکدام کشورایجادخطوط ارتباطی بامشکل مواجه می شود(سراسری89)

الف)اندونزی   ب )الجزایر  ج)لهستان   د)افریقای جنوبی

141-ویژگی سیستم ((شهر))چیست(سراسری89)

الف)سیستم دارای پسخوراندمناسبی است   ب )موادجدیددوباره به آن برمی گردد  ج)انرژی جدیدی به آن واردنمی شود   د)تاثیرمتقابل سیستم ومحیط دیده نمی شود

142-اگرفاصله حقیقی دوشهرالف وب 50 کیلومتر باشدباتوجه به مقیاس ترسیمی زیر،فاصله ی دوشهرچندسانتی متراست(سراسری89)

الف)05/0    ب )125/0   ج)5    د)500

143-کدام عبارت دررابطه بامدل های سیستم تصویرصحیح است(سراسری89)

الف)هریک ازاین مدل هامتناسب بامناطق خاصی ازجهان است  

ب )همه ی مدل های سیستم تصویربرای ترسیم نقشه جهان مناسب هستند

ج)همه ی مدل های سیستم تصویربرای ترسیم نقشه کشورهای اطراف خط استوامناسب هستند

د)سیستم های تصویرفقط برای تهیه ی نقشه کشورهایی که دربخش شمالی کره زمین واقع اندمناسب هستند

144-هرچه اندازه ی یک پیکسل ماهواره کوچکترباشد ........... آن بیشتراست(سراسری89)

الف)اطلاعات روزآمد   ب )قدرت برجسته نمایی    ج)قدرت تفکیک تصویر   د)سرعت تصویربرداری متوالی

145-منشورآمایش سرزمین اروپابرای یک پارچه سازی الگوهای توسعه کدام هدف اساسی رادنبال می کند(سراسری89)

الف)افزایش کمی سرزمین های اروپا   ب )افزایش کمی تولیدات کشاورزی وصنعتی

ج)بهره برداری آگاهانه ومسئولانه ازمنابع طبیعی وحفاظت آن   د)توجه وتاکیدبرهرچه بیشتربهره برداری کردن ازمنابع زیرزمینی

146-توده هوای سودانی چه تاثیری برآب وهوای ایران می گذارد(سراسری90)

الف)سبب وزش بادهای گرم وخشک،طوفان های شن ودرنهایت خشکسالی می شود   ب )گاهی درزمستان رطوبت دریای سرخ رابه کشورمامی آوردوسبب بارندگی می شود

ج)بیشتردرتابستان هاهوای گرم وگردوغبارراازعربستان به داخل کشورمی کشاند   د)درفصل زمستان ازدریای مدیترانه رطوبت رابه داخل کشورانتقال وبرف وباران تولیدمی کند

147-جهت برنامه ریزی جامع برای بهره برداری صحیح ازآبهای موجودسطحی وزیرزمینی ابتداچه اقدامی بایدصورت گیرد(سراسری90)

 الف)شناسایی ومطالعه ظرفیت آنها   ب )جمع آوری آبهای سطحی وسیلاب ها

ج)بایدمنابع آب آشامیدنی راازسایرمصارف جداکرد   د)علاوه برتبخیرواقعی بایدبه تبخیربالقوه هم توجه کرد

148-نازک شدن لایه ازن ازاثرات کدام مورداست(سراسری90)

الف)باران اسیدی   ب )آلودگی هوا   ج)گرم شدن کره زمین   د)کاهش وسعت جنگل های آمازون

149-حدمتناسب جمعیت به چه معنایی است(سراسری90)

الف)تعدادزیادجمعیت فعال اقتصادی   ب )جمعیت متناسب باسرزمین و وسعت آن

ج)بهترین تعادل ممکن بین منابع وتعدادجمعیت   د)وجودتعادل بین نرخ موالیدونرخ مرگ ومیرومهاجرت

150-دراجلاس زمین عنوان تازه ای به نام ....... مطرح شد(سراسری90)

الف)انقلاب سبز   ب )کشورهای غنی وفقیر   ج)جهانی شدن   د)توسعه پایدار

151-ویژگی مشترک خاک های نواحی قطبی وبیابانی کدام است(سراسری90)

الف)هوموس فراوان دارند   ب )فقیرازنظرموادآلی    ج)غنی ازترکیبات کربنی وکانی ها   د)ازنظرموادمعدنی فقیرهستند

152-درجزیره سوماتراپوشش گیاهی عمدتا ......... است(سراسری90)

الف)ساوان   ب )جنگل های مداری  ج)جنگل های بارانی   د)درختچه های کوتاه قد

153-کشاورزان برنج کارفیلیپینی چگونه توانستندبه خودکفایی برسند(سراسری90)

الف)دوبرابرکردن سطح زیرکشت   ب )بابه کارگیری شیوه کشت تخصصی تک محصولی

ج)استفاده ازشیوه ماشینی کشت برنج غرقابی   د)بااستفاده ازگونه هایی ازبرنج مقاوم دربرابرآفت

154-اکوباچه هدفی تشکیل شد(سراسری90)

الف)جلوگیری ازکاهش قیمت نفت دربازارهای جهانی   ب )گسترش همکاری های اقتصادی بین کشورهای ایران،ترکیه وپاکستان

ج)بهبودوضع اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورهای آسیای جنوب شرقی   د)همکاری کشورهای عضودرزمینه های زیست محیطی،اقتصادی وبازرگانی

155-درصورتی که صیادان درفصول معین ومتناسب بارشدوافزایش بچه ماهی هاازدریاچه صیدبکنندسیستم ........ رانشان می دهداین پسخورانددراین سیستم اگرچه ......... است امادرنهایت ........ سیستم میشود

الف)پسخوراندمنفی – زیان آور – سبب بقای    ب )پسخوراندمنفی – سودمند – سبب انهدامج)پسخوراندمثبت – سودمند – سبب انهدام   د)پسخوراندمثبت – زیان آور – سبب بقای

156-برای مطالعه کدام عبارت ازروش پژوهشی توصیفی استفاده می شود(سراسری90)

الف)برسی وضعیت شاغلین یک شهر   ب )عوامل بروزخشک شدن یک دریاچه

ج)بررسی علل وقوع رانش زمین دریک ناحیه   د)رابطه میزان فرسایش خاک باقطع درختان جنگلی

157-نیمرخ توپوگرافی مقابل به کدام یک ازاشکال سه بعدی تعلق دارد(سراسری90)

 

 

158-درسیستم تصویر ..... نقشه کشورهادراطراف ........ به طوردقیق ترسیم می شود(سراسری90)

الف)مخروطی – استوا    ب )مسطح – استوا    ج)مخروطی – مداراستاندارد    د)استوانه ای – نقطه قطب 

159-امروزه برای مکان یابی اجرای طرح های عمرانی ازکدام روش استفاده می کنند(سراسری90)

الف)مدل فون تانن   ب )سیستم تصویرنقشه   ج)نقشه کاربری اراضی که درگذشته تهیه شده   د)ازنتایج حاصل ازسیستم اطلاعات جغرافیایی

160-جغرافیای کاربری چگونه می تواندراه حل های مناسبی برای سازماندهی سرزمین ومدیریت محیط ارائه دهد(سراسری90)

الف)باشناخت علمی محیط طبیعی وانسانی   ب )باطراحی مدل های مفهومی

ج)تهیه نقشه های آمایش سرزمین وبرنامه ریزی برای اجرای آن   د)بامطالعه وبررسی تک تک پدیده های طبیعی موجوددرمحیط زیست

161-دراحداث وتعیین محدوده ی یک پارک وحش،قبل ازهرکارعمرانی دیگری درسطح وسیع از ............. استفاده می کنند(سراسری91)

الف)روش میدانی   ب )تصاویرهوایی   ج)نقشه های توپوگرافی   د)آمارنامه های سازمان هواشناسی

162-به کدام دلیل بخشی ازجنگل های استوایی درآغازقرن نوزدهم به مزارع استعماری تبدیل شد(سراسری91)

الف)ادعای مالکیت برخی ازکشورهای استعمارگراروپایی بربخش هایی ازاین جنگل ها   ب )سودآوربودن صدورمحصولاتی چون قهوه وکائوچوبرای استعمارگران اروپایی

ج)گرماورطوبت دائمی،رشدسریع درختان وخاک حاصلخیز،عواملی برای به زیرکشت بردن این جنگل هاتوسط استعمارگران بود

د)به منظورتامین غذای اروپائیان وبااستفاده ازشیوه هاوفن آوری نوین مثل کشت گونه های انتخابی به جای گونه های طبیعی

163-هم سطح بودن بادریا،چه مشکلی رابرای کشورهلندایجادکرده است(سراسری91)

الف)زمین کشاورزی خیلی کم است   ب )پیشروی دریاسبب شده ازوسعت آن کاسته شود

ج)دائمادرمعرض سیلاب های ساحلی است   د)غیرازراه آبی،ایجادخطوط ارتباطی بامشکل مواجه است

164-ویژگی جمعیتی فنلاندکدام است(سراسری91)

الف)انفجارجمعیت راتجربه می کند   ب )تعدادفعالان اقتصادی کم است

ج)باپدیده جوانی جمعیت روبروست   د)نرخ رشدبه صفریاپایین ترازآن رسیده است

165-نیازبه شناسایی محیط وبرنامه ریزی برای آینده ی محیط زندگی ومردم ساکن آن،جغرافیدانان راواداربه چه کاری کرده است(سراسری91)

الف)یافتن راه هایی برای حل مشکلات محیطی نظیرمخاطرات طبیعی   ب )بادیدکلی نگری یاترکیبی موضوعات راموردبررسی قرارمی دهند

ج)واردمیدان مطالعات اقتصادی،اجتماعی شده اند   د)برقراری ارتباط باعلوم مختلف

166-خانواده زبانی به کدام دسته اززبان هاگفته می شود(سراسری91)

الف)آن دسته اززبان های دنیاکه یک ریشه ی اصلی دارند   ب )مجموعه ای اززبان هاکه دریک ناحیه جغرافیایی بدان تکلم می کنند

ج)به بزرگترین وگسترده ترین گروه های زبانی دنیااطلاق می شود   د)زبان هایی که زبان رسمی یک کشورراتشکیل می دهند

167-رشته کوه آندبه علت ......... صفحات .......... و ................ به وجودآمده است(سراسری91)

الف)فشردگی وبسته شدن -  امریکای جنوبی -  نازکا   ب )فشردگی وبسته شدن – آمریکای شمالی – اقیانوس آرام

ج)جدایی ودورشدن – امریکای جنوبی - افریقا   د)جدایی ودورشدن – امریکای شمالی - اوراسیا

168-درنواحی قطبی سرمای شدیدچه تاثیری برفشارهواومقداربخارآب موجوددرجومی گذارد(سراسری91)

الف)کاهش فشارهواوکاهش میزان بخارآب   ب )افزایش فشارهواوکاهش میزان بخارآب

ج)افزایش فشارهواوافزایش میزان بخارآب   د)درفشارهواتاثیری نداردولی سبب افزایش بخارآب می شود

169-درسکونتگاه قبیله ی ماسایی کلبه هابه چه صورتی نظام یافته اند(سراسری91)

الف)خانه هابه صورت ردیفی درطول یک جاده استقراریافته اند   ب )دایره بزرگ که مرکزآن بیشترپرستشگاه ومعابدبود

ج)دایره بزرگ که دورتادورآن راخاروبوته فراگرفته است   د)میدانگاهی که مرکزآن رامراتع اشتراکی تشکیل می دهدوخانه هاگرداگردآن قرارمی گیرند

170-بازتاب قدرت حکومت هارادر ................. و ................... می توان جستجوکرد(سراسری91)

الف)قدرت نظامی – سیاست خارجی   ب )قدرت نظامی – قدرت اقتصادی  ج)حاکمیت ملی – قدرت اقتصادی   د)حاکمیت ملی – سیاست خارجی

171-جغرافیدانان برای شناخت نقش سیستم های فضایی یک شهرچگونه عمل می کنند(سراسری91)

الف)ویژگی هاوصفات پدیده ومتغیرومیزان تغییرات پدیده هارامشخص می کند   ب )اصول وقوانین کلی حاکم برروابط حاک بین پدیده هاراشناسایی می کند

ج)چگونگی رشدوتوسعه ی آن رادرمراحل مختلف تاریخی،موردبررسی قرارمی دهد   د)کارکردتک تک پدیده های پیرامونی شهررابررسی ومطالعه می کند

172-گزینه نادرست درارتباط باتصاویرماهواره ای کدام است(سراسری91)

الف)این تصاویربه کمک دستگاه های فتوگرامتری به نقشه تبدیل می شوند   ب )درارتفاعات متفاوت تصویربرداری به طورمداوم انجام می شود

ج)دیدترکیبی به دست می دهند   د)نیازبه پردازش دارند

173-خطوط همترازدرنقشه ناهمواری هابرای نمایش دره هابه شکل عدد ......... ودردامنه های پرشیب ............ هستند(سراسری91)

الف)7  -  ازهم دور   ب )7 - بسیارفشرده   ج)8 -  ازهم دور   د)8 - بسیارفشرده

174-درسیستم غیرفعال برای سنجش میزان انرژی بازتاب شده ازپدیده هاازکدام گزینه استفاده می شود(سراسری91)

الف)رایانه   ب )انرژی خورشیدی  ج)بازتاب امواج ارسالی   د)تشعشعات حرارتی زمین

175-دربرنامه آمایشی کدام موردهمواره بایدموردتوجه باشد(سراسری91)

الف)آینده نگری   ب )گذشته ی مناطق   ج)مناطق زیست محیطی همگن   د)محدوده ی جدیدبرای ایجادشهر

 

 

 

+ نوشته شده توسط سیدنعیم سلطانی در جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 14:1 |